add_circle Hirdetésfeladás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Piackutatás céljából tartott felmérés során történő személyes adatok kezelésére vonatkozóan

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által Társaságunkkal, az Adevinta Classified Media Hungary Kft. -vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009, képviseli: Artsiom Rabtsevich ügyvezető, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu, továbbiakban: „Adatkezelő”) kötött szerződés megkötése kapcsán, illetve annak teljesítése során megadott kapcsolattartói személyes adatain keresztül az Adatkezelő piackutatása és az Állás kategóriára vonatkozó munkáltatói, valamint munkavállalói felmérés kapcsán Önt ezúton megkeresi (Jófogás Adatkezelési Tájékoztató 3.6. pont) annak érdekében, hogy megismerje benyomását, véleményét, igényeit az Állás apróhirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatban. Természetes személy felhasználókat a Társaság a felméréssel kizárólag abban az esetben keres meg közvetlenül, amennyiben a természetes személy érintett felhasználók a megkeresés időpontjában a Társaság hírlevelére feliratokozott felhasználók (Jófogás Adatkezelési Tájékoztató 3.7.1. pont). Amennyiben nem kíván a továbbiakban az Adatkezelőtől hírlevelet kapni, hozzájárulását visszavonhatja, az Adatkezelő ügyfélszolgálati elérhetőségein (ld. Jófogás Adatkezelési Tájékoztató 3.8. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen, továbbá a hírlevélben elhelyezett leiratkozó lehetőségen, illetve a felhasználói profilon belül szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az Adatkezelő a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés  az Adatkezelő által használt rendszerek technikai sajátosságaiból adódóan ténylegesen a hírlevélről való leiratkozást követő 24 órán belül szűnik meg.

 

Amennyiben a piackutatáshoz készülő felmérésen részt vesz és ott igényli, hogy annak eredményét a Társaság megossza Önnel, emailcíme megadásával ezt jelezheti a Társaság részére. Ebben az esetben az Adatkezelő a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli munkatársa email elérhetőségét, mint személyes adatot. Amennyiben ehhez emailcímét nem adja meg, csupán a felmérést tölti ki, az Adatkezelő részéről a felmérés kapcsán a megkeresésen kívül további személyes adatkezelés nem történik.

 

Kezelt adatok köre: a partner által megadott emailcím. Természetes személy felhasználó esetén a felméréshez megadott saját emailcím. Ezen adat megadása ahhoz szükséges, hogy a felmérés eredményeit az Adatkezelő megossza a résztvevő érintettel, igénye esetén.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelő arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy az Adatkezelő szolgáltatásai fejlesztése érdekében meghatározhassa azokat a területeket, ahol fejlesztenie szükséges, felmérhesse a munkáltatói és a munkavállalói igényeket és elvárásokat az állásokra vonatkozó apróhirdetési szolgáltatások vonatkozásában, jelenlegi működését felmérje az elvárásokhoz képest, és a felhasználói elégedettséget mérje, a felhasználó pedig kifejezhesse véleményét, javaslatait az Adatkezelő működése kapcsán és megismerje a felmérés eredményét. Amennyiben az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, ezt az adatvedelem@jofogas.hu emailcímre eljuttatott kifejezett nyilatkozatával tudja megtenni.

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő Állás kategóriában nyújtott apróhirdetési szolgáltatásának fejlesztése érdekében a munkáltatói, munkavállalói igények felmérése eredményének megosztása a felmérésben részt vevő azon felhasználóval, aki ezt igényli.

 

Az adatkezelés időtartama: felhasználói adatszolgáltatást követő kettő hét, amely leteltével az Adatkezelő véglegesen törli a személyes adatot.

 

Az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe szerződései kezelése kapcsán:

Kérdőív szolgáltató: SurveyMonkey Inc. (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, Egyesült Államok)

Az Adatfeldolgozó szolgáltatásai tekintetében az adatok harmadik országba, az Egyesült Államokba kerülnek továbbításra. Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy az Adatkezelő és a SurveyMonkey között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

 

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

Amennyiben a Társasággal létrejövő jogviszony során az Ön képviseletében alkalmazottja, megbízottja jár el, így különösen, amennyiben ilyen személy személyes adatai átadásra kerülnek a Társaság részére, Önnek szerződéses kötelezettsége, hogy a személyes adataik Társaság által történő kezelésére vonatkozó jelen Adatvédelmi Tájékoztatást átadja a részükre és megfelelő tájékoztatást adjon ily módon személyes adataik Társaság által történő kezelésére vonatkozóan.

 

A jelen Tájékoztató megküldésével célunk, hogy a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatok kezelésének érintettjei az adatkezelésekre vonatkozóan megkapják az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat.

 

Az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban:

 

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. a) az adatkezelés céljai;
  2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  8. h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu, a Társaság szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. A Társaság adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu

 

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 683-5969

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Társaság által folytatott személyes adatkezelésről további információkat a Társaság által a Jófogás weboldalon, a https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatóban találhat.