Jófogás.hu-s apróhirdetések

Adatkezelési tájékoztatás

 

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; nyilvántartási száma: 01-09-926009, törvényes képviselő: Palocsay Géza ügyvezető, a továbbiakban: Társaság), a rendezvény szervezője a rendezvény lebonyolítása és szervezése kapcsán a résztvevők azonosítása és regisztrációja érdekében a Társaság kezeli a résztvevők név és kapcsolattartásra szolgáló (e-mailcím és név) adatait.

 

  1. A személyes adatok adatkezelője:

 

Adevinta Classified Media Hungary Kft.

1134 Budapest, Váci út 49. 3. emelet

Képviseli: Palocsay Géza ügyvezető

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő kinevezése megtörtént, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu

 

  1. Az adatkezelés jogalapja: a természetes személy érintettek előzetes, egyértelmű tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása, amelyet a rendezvényen történő részvételre vonatkozó szándéka kifejezésével ad meg.

 

  1. Az adatkezelés célja: rendezvény szervezése, lebonyolítása, a rendezvényre történő regisztráció kivitelezése, rögzítése, emlékeztető email küldése.

 

  1. Kezelt adatok köre: a résztvevők neve és emailcíme. Az adatok rögzítése, tárolása, szerkesztése és felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”) meghatározottak szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a résztvevők kapcsolattartási adatai pedig személyes adatok.

 

  1. A kezelt adatok tárolásának időtartama és helye: A rögzített személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor, ennek hiányában a rendezvény napjától számított 14 nap elteltével megsemmisíti, illetve törli.

 

  1. Adattovábbításra sor kerül, a Társaság a regisztrációhoz és a meghívó kiküldéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe. Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyes adatokat az egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani. Az adatfeldolgozók  szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és az adatfeldolgozók között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

 

  1. Érintetti jogok

Mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett jogosult azt visszavonni. A visszavonás viszont nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a GDPR 15-22. cikke alapján kérelmezheti a Társaságtól a Társaság által kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

A Társaság ilyen kérelmeit az adatvedelem@adevinta.com e-mailcímen, postai úton vagy a székhelyén írásbeli formában várja. A Társaság ezeket a kérelmeket legkésőbb a beérkezésüktől számított 1 hónapon belül elintézi és tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és összetettségét, ez a határidő további kettő hónappal meghosszabbítható. Ennek tényéről a Társaság tájékoztatást nyújt a beérkezést követő legfeljebb 1 hónapon belül. Amennyiben a Társaság intézkedését nem teszi szükségessé a kérelem, legkésőbb 1 hónapon belül erről is tájékoztatást kap az érintett, azzal, hogy mely hatóságnál nyújthat be panaszt és hogyan élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Hozzáférés és információ kéréséhez való jog

A Társaság az érintett kérésére a vonatkozásában kezelt személyes adatokról másolatot ad és amennyiben személyes adatkezelés folyamatban van rá vonatkozóan, az alábbiakról tájékoztatja:

 

  1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatok másolatát megküldje az érintett részére.

Korlátozásához való jog.

Az érintett kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 

A kérelemben meg kell jelölni, hogy

 

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, a korlátozás eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Törléshez való jog

Az érintett abban az esetben kérheti a személyes adatai törlését,

 

 

A törlési jog szerinti törlési kötelezettségnek nem kell eleget tennie a Társaságnak, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozás esetén a Társaság az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére a Társaság késedelem nélkül helyesbíti, kiegészíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amelyről az érintettet a Társaság írásban tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti a Társaságtól, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

 

A Társaság nem alkalmaz a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatok vonatkozásában automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

 

Hatósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a fentiek szerinti jogai érvényesítésére irányuló kérelmét a Társaság elutasítja, vagy jogait a Társaság korlátozza, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve az előzőekben említett esetekben. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

A Társaság elérhetőségei:

Email: adatvedelem@jofogas.hu

Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 49.

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő kijelölésre került, aki a fenti elérhetőségeken kereshető.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi elérhetőségeken lehet élni: NAIH (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (36) 1 391 1400; Fax: (36) 1 391 1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).

 

Budapest, 2021.07.01.