add_circle Hirdetésfeladás

„9 éves a Jófogás” nyereményjáték

Általános játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató  

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009, képviseli: Palocsay Géza ügyvezető, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu, továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a www.jofogas.hu weboldal üzemeltetője a weboldal Facebook-oldalán „9 éves a Jófogás” címmel promóciós nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

Az Ön által a fenti nyereményjáték kapcsán megadott személyes adatait az Adatkezelő bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

játékszabályzat

A játék időtartama

A játék időtartama 2019. január 25. napján 12:00:00 órától kezdődik és 2019. január 28. napján 12:00:00 óráig tart.

A játék leírása

Az Adatkezelő a Játéknapon 12:00 órakor poszt formájában közzétesz a Jófogás Facebook oldalán (http://facebook.com/jofogas) egy nyereményjátékban való részvételre való felhívást, valamint egy feladatot, melyre a Játékosok a posztban megadott módon és határidőn belül válaszolhatnak.

Részvételi feltételek

A játékban részt vehet minden magyar állampolgársággal, vagy magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött cselekvőképes természetes személy (továbbiakban Játékos), aki

A játékban nem vehetnek részt az Adatkezelő  és az Adatfeldolgozó munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan az Adatkezelő mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

Nyeremények és sorsolás

A játékban részt vevő Játékosok között 5 nyertes kerül kisorsolásra, akik az éppen aktuális posztban leírt nyereményt nyerhetik meg. A nyertesek véletlenszerű sorsolása online sorsoló programmal történik. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

A nyertesek értesítése

A nyertesek névsorát a Jófogás Facebook oldalán az Adatkezelő 2019. január 28-án 17:00-ig egy külön Facebook bejegyzésben teszi közzé. A nyerteseket az Adatkezelő a nyereményjáték regisztrációs űrlapján megadott e-mail címen értesíti. Az a nyertes, aki nem jelentkezik az e-mailban megjelölt határidőig, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyeremények átvétele

A nyeremények átvételére két lehetőség van, melyről az Adatkezelő e-mail üzenetben tájékoztatja a nyerteseket: 1,. Személyesen Budapesten lehet átvenni a Jófogás Találkozási Ponton (budapesti nyertes esetén a nyeremény kizárólag személyesen vehető át) (http://docs.jofogas.hu/talalkozasip…) 2,. Postai kiküldés Magyarországon belül (kivéve Budapest). A nyereményeket (nyertes igazolása után, amelyben megadja az átvétel módját) a nyereményjátéktól számított 10 munkanapon belül küldjük ki a nyertesnek vagy vehető át személyesen. Amennyiben a postai kézbesítés sikertelen, és a nyeremény visszaküldésre kerül a feladónak, Adatkezelő a nyereményt szabadon felhasználhatja.

Adatvédelmi tájékoztatás

Kezelt adatok köre

teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ennek megfelelően Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, amely visszavonás azonban nem fogja érinteni a visszavonás előtt tett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását az Adatkezelő bármely elérhetőségére címzett nyilatkozatával jogosult megtenni, a könnyebb azonosítás és ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban keresse meg az Adatkezelő értékesítő kapcsolattartóját, akivel Ön kapcsolatban áll, vagy kérését címezze az Adatkezelőnél kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz, annak következő elérhetőségére: adatvedelem@jofogas.hu (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a nyereménysorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása, a nyertessel a nyereménnyel kapcsolatban történő kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, Facebook azonosító) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon és a Jófogás Facebook oldalán a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény eljuttatása céljából kezeli és dolgozza fel.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a Játék  nyerteseinek adatait a nyeremények átadását követően törli.

Személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő és annak adatkezelésre feljogosított munkavállalói, valamint az Adatfeldolgozó.

Adatfeldolgozók, személyes adatai továbbítása

Személyes adatainak a kapcsolatfelvétel és a szerződés előkészítése céljából történő kezelése során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

A Játékosok mint érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban:

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön érintettként jogosult arra, hogy az Önre vonatkozóan, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás vagy az Önnel létrejövő szerződés megkötése, teljesítése, és az adatkezelés automatizáltan történik.

Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ön jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu e-mail címen, az Adatkezelő szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy az Adatkezelő székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu .

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az érintett bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az Adatkezelő által folytatott személyes adatkezelésről további információkat az Adatkezelő által a Jófogás weboldalon, a https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatóban találhat.

A Facebook promóciós szabályzata által előírt rendelkezések

A jelen Játék szervezésével kapcsolatban a Facebook nem tartozik kártérítési vagy egyéb jogi felelősséggel. A Játékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi, nem bonyolítja le, és a Játék a Facebook platform használatán túl nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2019.01.25. Budapest