Jófogás.hu-s apróhirdetések

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet, adószáma: 14918618-2-41; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@jofogas.hu, telefon:+36-1/808-8288; a továbbiakban: TársaságÜZLETI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (hatályos 2020. július 12. napjától)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzleti ÁSZF) a Társaság által üzemeltetett jofogas.hu URL címen elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) az „Ingatlan” kategóriában történő hirdetésfeltöltés és az ahhoz kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások (a Weboldal Felhasználási Feltételei 2.2.2. pontja szerinti alapszolgáltatások a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) üzleti felhasználók (a továbbiakban: Üzleti Felhasználó) általi igénybevételére vonatkoznak. 

1.2 Üzleti Felhasználónak minősül bármely kereskedelmi vagy szakmai minőségében eljáró magánszemély, vagy bármely jogi személy (beleértve a gazdálkodó szervezetet is), aki a Weboldalon keresztül – amelynek során a Szolgáltatásokat használja – kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást üzleti, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból, Az Üzleti Felhasználók a Weboldalon az Ingatlan kategóriában kizárólag a jelen Üzleti ÁSZF és az annak megfelelően a Társasággal megkötött érvényes és hatályos Egyedi Szerződés alapján hirdethetnek, illetve vehetnek igénybe bármilyen Szolgáltatást. Az Üzleti ÁSZF rendelkezései – különösen a Szolgáltatásoknak az Üzleti Felhasználókra megállapított díjszabásai –  vonatkoznak a Weboldal azon magánszemély vagy gazdálkodó szervezet felhasználóira is, akiknek a hirdetése az Ingatlan kategóriában a Felhasználási Feltételek alapján Vállalati vagy Céges hirdetésnek minősül, vagy azt a Társaság a Felhasználási Feltételekben fenntartott joga alapján Vállalati vagy Céges Hirdetésnek minősít. 

1.3 A jelen Üzleti ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § rendelkezése szerinti általános szerződési feltételeknek tekintendő és irányadó valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó között az Ingatlan kategóriára vonatkozóan elérhető Szolgáltatások tárgyában létrejött jogviszonyra.

1.4 Az Üzleti ÁSZF és az Egyedi Szerződések úgy tekintendők, hogy azok egymást kölcsönösen kiegészítik. Mindazon kérdésekben, amelyekre vonatkozóan az Egyedi Szerződés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzleti ÁSZF rendelkezései irányadók. Amennyiben az Egyedi Szerződés egy adott pontjára vonatkozóan a jelen Üzleti ÁSZF további, kiegészítő szabályozást tartalmaz, úgy az adott Egyedi Szerződés ezen pontja szerinti kérdésben az Üzleti ÁSZF kiegészítő rendelkezése szintén alkalmazandó. Azon kérdésekre, amelyeket a jelen Üzleti ÁSZF nem szabályoz, az Egyedi Szerződések mellett a Felhasználási Feltételek mindenkori rendelkezései irányadók. Amennyiben az Üzleti ÁSZF és az Egyedi Szerződés valamely kérdést egymástól eltérően szabályoznak, az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben valamely Üzleti Felhasználó nem rendelkezik Egyedi Szerződéssel, akkor a Társasággal fennálló jogviszonyát a Felhasználási Feltételek és az Üzleti ÁSZF rendelkezései szabályozzák oly módon, hogy az Üzleti ÁSZF-nek az Egyedi Szerződésre és Előfizetésre vonatkozó rendelkezései vele szemben nem alkalmazandók.

1.5 Amennyiben az Üzleti ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az Üzleti ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti rendelkezés céljához leginkább közel álló szabállyal pótolni.

1.6 Amennyiben az Üzleti ÁSZF és a Felhasználási Feltételek valamely kérdést egymástól eltérően szabályoznak, az Üzleti ÁSZF rendelkezései irányadók. Amennyiben valamely kérdésre vonatkozóan a Felhasználási Feltételek további, kiegészítő szabályozást tartalmaz, úgy az Üzleti ÁSZF ezen pontja szerinti kérdésben a Felhasználási Feltételek kiegészítő rendelkezése szintén alkalmazandó. Az Üzleti ÁSZF-ben használt, másként meg nem határozott nagybetűs kifejezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott tartalommal bírnak.

1.7 A jelen Üzleti ÁSZF-re a magyar jog irányadó, az ebben, illetve az egyes jogviszonyokra a jelen Üzleti ÁSZF alapján irányadó szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. FOGALMAK

2.1 Az Üzleti ÁSZF-ben az alábbi fogalmak – az 1.6. pontban hivatkozott kifejezéseken, továbbá az 1. pontban meghatározott nagybetűs fogalmakon túl – a következő jelentéssel bírnak:

2.2 Előfizetés: az Üzleti Felhasználók és a Társaság között az Egyedi Szerződés létrejötte esetén fennálló jogviszony, amely alapján a Weboldalon regisztrációval rendelkező Üzleti Felhasználók a Weboldalon elérhető ”Ingatlan” kategóriába az Előfizetésük szerinti Csomaghoz tartozó darabszámú hirdetési helyre a Weboldal szabályai szerint apróhirdetéseket tölthetnek fel, a Weboldal Szolgáltatásait az Előfizetésük szerinti Kreditekkel vagy szolgáltatási díj megfizetésével igénybe vehetik, továbbá úgynevezett Irodai Fiókhoz jutnak.

2.3 Egyedi Szerződés: a Társaság és az Üzleti Felhasználó között létrejövő egyedi szerződés, amely Előfizetés létrehozására és/vagy Kreditvásárlásra vonatkozik.

2.4 Irodai Fiók: az Előfizetés funkcióinak használatához megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználói fiók, amelyhez két szintű felhasználói jogosultság tartozik: az adminisztrátor és a referens. Az Irodai Fiók érvényes Előfizetés esetén, az igénybe vett Csomag szolgáltatás Társaság által történő aktiválása esetén jön létre, az Üzleti Felhasználó weboldalon történő regisztrációja során létrehozott felhasználói fiókjából. Irodai Fiókkal rendelkező Üzleti Felhasználók részére a Társaság lehetőséget biztosít a csoportos apróhirdetés-feltöltés lehetőségére, a Társaság által megadott e-mailcímen és meghatározott technikai feltételeknek megfelelő file-formátumban történő apróhirdetés-megküldésével, amely esetben az oldalon történő kihelyezés a megküldéstől számított következő munkanapon történik meg.

2.5 Kredit: Az Előfizetésből elérhető Szolgáltatások megfizetésére az Irodai Fiók felhasználói által használható fizetési egység, amelyet az Üzleti Felhasználó adminisztrátor jogosultságú felhasználója jogosult megrendelni, és amelyek az ellenértékük megfizetését követően kerülnek jóváírásra az Irodai Fiókhoz. A Kreditek felhasználására kizárólag érvényes Előfizetéssel rendelkező Üzleti Felhasználók jogosultak, azonban az Üzleti Felhasználók esetén a Szolgáltatások kizárólag Kreditekkel vásárolhatók meg.

2.6 Csomag: az Előfizetésben megrendelt, meghatározott régióra elérhető, meghatározott számú hirdetési hely. Az Üzleti Felhasználók az Egyedi Szerződés megkötése során választhatnak a 4.2. pont szerinti Csomagok közül.

2.7 Felhasználási Feltételek: http://docs.jofogas.hu/szabalyzat/

 1. AZ ÜZLETI ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA ÉS ÜZLETI ÁSZF/FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

3.1 Az Üzleti ÁSZF címben jelzett időponttól hatályos és határozatlan időre, visszavonásig szól.

3.2 A Felhasználási Feltételek és az Üzleti ÁSZF módosítása esetén a Társaság az Üzleti Felhasználókat legalább a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal e-mail üzenetben tájékoztatja, továbbá ezzel egyidejűleg a változásokat, azok összefoglalását, illetve a változások hatályba lépésének dátumát a Weboldalon közzéteszi.

3.3 Az Üzleti ÁSZF/Felhasználási Feltételek módosításáról történő tájékoztatást követően az Üzleti Felhasználó jogosult az Egyedi Szerződését a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatban 15 napos felmondási idővel felmondani, illetőleg amennyiben az Üzleti Felhasználó nem rendelkezik Egyedi Szerződéssel, akkor a határozott időre szóló szerződését ezen időtartamon belül felmondhatja, ellenkező esetben a Felhasználási Feltételek szerint jogosult megszüntetni a fiókregisztrációját. Amennyiben az Üzleti Felhasználó nem él a módosítás esetén részére biztosított 15 napos felmondási joggal, és az Előfizetéshez tartozó funkciókat az Üzleti ÁSZF módosítását követően változatlanul használja, illetőleg Előfizetés hiánya esetén a Társaság Szolgáltatásait változatlanul használja, akkor ezzel az Üzleti Megrendelő elfogadja az Üzleti ÁSZF módosított tartalmát. Amennyiben a 15 napos felmondási időszakon belül az Üzleti Felhasználó a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével új árut vagy szolgáltatást hirdet meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy az Üzleti Felhasználó elállt a felmondásától és a továbbiakban a módosított Üzleti ÁSZF/Felhasználási Feltételek feltételeit elfogadja magára nézve kötelezőnek. A módosítás esetére biztosított 15 napos felmondási idő nem alkalmazandó, amennyiben a Társaságra olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára az említett felmondási idő betartását; vagy ha a Társaságnak rendkívüli jelleggel kell módosítania szerződési feltételeit valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a Szolgáltatásokat, a fogyasztókat vagy az Üzleti Felhasználókat csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben. Az Üzleti ÁSZF/Felhasználási Feltételek módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, visszamenőleges hatállyal nem alkalmazandók az Üzleti Felhasználó és a Társaság közötti szerződésre, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakad a módosítás, vagy a módosítás az Üzleti Felhasználóra előnyös. A módosítás hatályba lépését követően feladott apróhirdetésekre és létrejövő Egyedi Szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

 1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

4.1 A Társaság a Weboldalon elérhető, kereshető adatbázist tartalmazó felületén nyújt apróhirdetés közzétételére vonatkozó és ahhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat. Az Üzleti Felhasználók a Weboldal „Ingatlan” kategóriájában kizárólag a Weboldalon történt regisztrációval és érvényes Előfizetéssel jogosultak hirdetést (Céges vagy Vállalati hirdetést) feltölteni, közzétenni és Szolgáltatásokat igénybe venni. Előfizetéssel kizárólag érvényes és hatályos Egyedi Szerződéssel rendelkező Üzleti Felhasználók rendelkeznek. Az Előfizetés alapján az Üzleti Felhasználó saját üzleti felhasználói fiókhoz, ún. Irodai Fiókhoz jut, az általa megrendelt és kifizetett Csomag szerinti hirdetési darabszámra és területre érvényes hirdetésekre igénybe vehető Szolgáltatásokat éri el és azokért ún. Kreditekkel fizethet. Az Üzleti Felhasználó Kreditekhez a Csomagjához meghatározott, 1. számú melléklet szerinti mennyiségben, illetve – azon túlmenően – az 1. számú mellékletben szereplő ellenérték (További Kredit listaár) megfizetésével juthat.

4.2 A Társaság a következő Csomagokat teszi elérhetővé Üzleti Felhasználói részére:

4.2.1. 50 db-os Alapcsomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit, kivéve Budapest és Pest megye régiókban.

4.2.2. 100 db-os Alapcsomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit, kivéve Budapest és Pest megye régiókban.

4.2.3. 50 db-os Optimum Csomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit, kivéve Budapest régióban.

4.2.4. 100 db-os Optimum Csomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit, kivéve Budapest régióban.

4.2.5. 25 db-os Prémium Csomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit.

4.2.6. 50 db-os Prémium Csomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit.

4.2.7. 100 db-os Prémium Csomag: a rögzített számú apróhirdetési helyen az Üzleti Felhasználó részéről kijelölt egy hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit.

4.2.8. Alap Irodai csomag: az Üzleti Felhasználó által előre meghatározott számú apróhirdetési helyen, az Üzleti Felhasználó részéről bármely és valamennyi hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit, kivéve Budapest és Pest megye régiókban.

4.2.9. Prémium Irodai csomag: az Üzleti Felhasználó által előre meghatározott számú apróhirdetési helyen, az Üzleti Felhasználó részéről bármely és valamennyi hozzáférésre jogosult a Weboldalon elérhető valamennyi régióban elhelyezheti hirdetéseit.

(valamennyi csomag a továbbiakban együttesen: Csomag). A fenti pontokban megjelölt Csomagok alapján az Üzleti Felhasználó a Weboldalon a meghatározott számbeli és regionális limitek szerinti apróhirdetési helyet kap, amelyen apróhirdetéseket helyezhet. Az Üzleti Felhasználó egy hirdetési helyen kizárólag saját hirdetését jogosult elhelyezni. A Csomagokban foglalt hirdetési helyek az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam alatt (érvényességi idő) érhetők el. A Csomagokért fizetendő díjakat a jelen Üzleti ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Díjszabás tartalmazza.

4.3. Az Irodai Fiók az érvényes Egyedi Szerződéssel rendelkező, a Weboldalon regisztrált Üzleti Felhasználók felhasználói fiókja, amelyből az Előfizetéshez tartozó funkciók és Szolgáltatások elérhetők az Üzleti Felhasználók részére. Az Üzleti Felhasználó jogosult kijelölni az Irodai Fiókja feletti hozzáférésre jogosult személyeket. Az Üzleti Felhasználó kizárólag szervezetén belüli személyeknek, vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeknek adhat hozzáférést. Az Irodai Fiók használatára az adminisztrátor által kijelölt személy (referens) jogosultságot szerez arra, hogy a megfelelő Előfizetés szerint,  a Weboldalon közvetlenül helyezzen el, módosítson, távolítson el, illetve kezeljen ingatlanhirdetéseket, valamint azokra vonatkozóan Szolgáltatást vásároljon a rendelkezésére álló Kreditekkel. Az Irodai Fiókban valamennyi Szolgáltatás megrendelhető és elérhető. Az Irodai Fiók adminisztrátor szintű kezelője az Üzleti Felhasználó képviselőjeként jogosult az Irodai Fiók referens szintű felhasználóit kijelölni, továbbá meghatározni az egyes referens felhasználók által használható Kreditek mennyiségét, a referensekhez Csomagot rendelni, valamint az Előfizetéséhez tetszőleges mennyiségű Kreditet megrendelni, a referensek által feltöltött hirdetésekhez Szolgáltatást megrendelni. Az Irodai Fiók valamennyi felhasználója számára valamennyi Szolgáltatás elérhető. A megrendelt Szolgáltatás ellenértéke a Szolgáltatás megrendelője részére elérhető kredittárcában elérhető Kredit-mennyiségből kerül levonásra

4.4. Az Üzleti Fiókban Kredit-vásárlásonként ún. kredittárcák jönnek létre, amelyekben követhetővé válik a megvásárolt Kreditek érvényességi ideje és amelyek az adminisztrátor által megjelölt felhasználóhoz (adminisztrátor vagy referens) rendeltek. Egy kredittárcához tartozó Kreditek érvényességi ideje az Üzleti Felhasználó Előfizetésének határozott idejéig (tehát addig, ameddig az Üzleti Felhasználó érvényes Előfizetéssel rendelkezik), de legfeljebb a Csomaggal megszerzett Kredit Társaság által történt aktiválásától számított 90 napig, éves előfizetés esetén 180 napig, míg a megvásárolt Csomagban foglalt Krediteken túl megvásárolt Kreditek esetén a Társaság által történt aktiválástól számított 90 napig tart. Az érvényességi idő alatt fel nem használt Kreditek többé nem használhatók. Amennyiben az Üzleti Megrendelő az általa megfizetett kredittárca egyenlegéből az érvényességi időn belül egyáltalán nem költ, kérésére a Társaság a Kreditek ellenértékét részére visszafizeti.

4.5. A Szolgáltatások Weboldalon feltüntetett ellenértékét az Üzleti Felhasználó a megvásárolt Kreditekkel egyenlíti ki, amely naponta levonásra kerül a Társaság által az Üzleti Felhasználó Kredit-egyenlegéből. A levonást úgy kell tekinteni, mintha az Üzleti Felhasználó fizetést teljesítene. Bármely Szolgáltatás Üzleti Felhasználó által történő megvásárlását követően a Társaság az adott Szolgáltatást, megfelelő Kredit-egyenleg esetén, a vásárlástól számított 10 percen belül aktiválja az érintett hirdetés(ek)hez. A Szolgáltatások addig elérhetőek a hozzájuk rendelt hirdetésekre vonatkozóan, ameddig a hirdetés a Weboldalon elérhető (tehát ameddig bármely okból eltávolításra nem kerül), vagy az Üzleti Felhasználó le nem kapcsolja az adott hirdetésre vonatkozóan az aktív Szolgáltatást, vagy ameddig a Szolgáltatás napi ellenértéke kiegyenlítéséhez megfelelő Kredit áll az Üzleti Felhasználó rendelkezésére.

4.6. Az Üzleti Felhasználó az Előfizetésében elérhető Csomagért, a fizetésre használható Kreditekért és az Irodai Fiókért a Társaság és az Üzleti Felhasználó között létrejött Egyedi Szerződésben foglalt díjat fizeti meg és az ugyanott meghatározott kedvezményre válhat jogosulttá, a jelen Üzleti ÁSZF, különösen annak 7. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően.

4.7. Az Előfizetés vonatkozásában a Társaság évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a Weboldal és az azon igénybe vett Szolgáltatások elérhetőségét és működését. A rendelkezésre állási időbe nem számít a bejelentett karbantartások időtartama, továbbá a Társaság érdekkörén kívül álló okból történő szünetelés. A Társaság jogosult a szolgáltatásnyújtást szüneteltetni (az aktuálisan igénybe vett Szolgáltatásokkal együtt), amennyiben annak nyújtása technikai akadályba, vagy előre nem látható és nem elhárítható akadályba ütközik. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem vállal felelősséget, ezen időszakok a vállalt rendelkezésre állási időbe nem számítanak.

4.8. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Előfizetéshez tartozó, jelen Üzleti ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtásának módján és feltételein a jelen Üzleti ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek betartásával változtasson, vagy hogy ezen funkció nyújtását beszüntesse.

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS

5.1. Egyedi Szerződés a Társaság és az Üzleti Felhasználó írásbeli megállapodása esetén jön létre. Az Egyedi Szerződés megkötését az Üzleti Felhasználó a jelen Üzleti ÁSZF 5.2. pontja szerint jogosult kezdeményezni a Társaság felé. Az Üzleti Felhasználó megkeresésére a Társaság az Üzleti Felhasználó részére elérhető egyedi üzleti feltételekről ajánlatban tájékoztatja az Üzleti Felhasználót, amelyhez a Társaság mellékeli az ajánlatra vonatkozóan az Üzleti Felhasználó adataival kitöltött Megrendelőlapot. Amennyiben a Megrendelő lapban Üzleti Felhasználó annak aláírását megelőzően bármilyen hibát észlel, akkor jogosult arra, hogy azt a kijelölt üzletkötője email címére küldött levélben jelezze a hiba feltüntetésével egyidejűleg. Amennyiben a Társaság is hibásnak találja a Megrendelőlapot, akkor a hibát haladéktalanul kijavítja, és a kijavított Megrendelőlapot küldi el Üzleti Felhasználónak. Amennyiben a Társaság nem ért egyet az Üzleti Felhasználó hibajelzésével, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja Üzleti Felhasználót emailen. A hibajelzésre adott Társasági válasz időtartamával az ajánlatban érvényességi időtartamként meghatározott idő meghosszabbodik. Az Egyedi Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Társaság által kiadott Megrendelőlapot az Üzleti Felhasználó cégszerűen aláírva, az ajánlatban érvényességi időtartamként meghatározott idő alatt a Társaság részére megküldi, és a Társasághoz megérkezik és azt a Társaság e-mailben visszaigazolja. A Társaság az Üzleti Felhasználó megrendelésének elfogadása esetén a Megrendelőlap szerinti szerződés létrejöttét 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja az Üzleti Felhasználó részére. A szolgáltatás nyújtására jelen pont szerint létrejött magyar nyelvű Egyedi Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzleti Megrendelő azonban köteles a saját példányából megőrizni és iktatni egy példányt. A Társaság az Egyedi Szerződést a jogszabályok által előírt iratmegőrzési időszakig terjedően hatósági vizsgálatok és jogviták esetére okirati bizonyítékként rögzíti, azonban az később kizárólag a hatóságok és bíróság részére lesz hozzáférhető, ennek megfelelően mások, így az Üzleti Felhasználók részére sem lesz hozzáférhető.

5.2 Az Üzleti Felhasználó a Társasággal a Weboldalon megadott üzletkötői elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot és jelezheti igényét az Egyedi Szerződés megkötésére vonatkozóan. A Társaság az Üzleti Felhasználóval a nevében az Egyedi Szerződést megkötő, képviseleti joggal rendelkező természetes személyeken, vagy az általa adminisztrátorként bejelentett kapcsolattartó személyen keresztül tartja a kapcsolatot.

5.3 Az Üzleti Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával és a Társasághoz történő eljuttatásával tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a jogviszonyra a megrendelésben foglaltakon kívül a jelen Üzleti ÁSZF, továbbá a Felhasználási Feltételek is irányadók. Az Üzleti Felhasználó és a Társaság közötti jogviszony Előfizetés esetén a Megrendelőlapon feltüntetett és a Társaság által visszaigazolt határozott időtartamra jön létre, míg a Kreditek esetén a jogviszony ideje a 4.4. pont szerinti érvényességi időhöz igazodik.

5.4 Az Üzleti Felhasználó által megadott adatok és tények ellenőrzése a Társaság joga, de nem kötelessége. A Társaság fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az Üzleti Felhasználóval történő szerződéskötést, indokolás nélkül. Ebben az esetben a Társaság nem igazolja vissza az Üzleti Felhasználó által részére eljuttatott Megrendelőlap szerinti Egyedi Szerződést.

5.5 Az Üzleti Felhasználó által megadott bármely adat változása, vagy az Egyedi Szerződés szempontjából egyébként jelentős tény, adat, körülmény változása vagy felmerülése esetén az Üzleti Felhasználó köteles a Társaság felé jelezni azt és bejelenteni az új, érvényes adatokat, a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül. Az adatok valóságnak megfelelő szolgáltatása elmulasztásából, illetve a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő minden kártérítési vagy egyéb kötelezettség kizárólag a mulasztó Üzleti Felhasználót terheli.

5.6 Az Egyedi Szerződés megkötése önmagában nem jogosítja az Üzleti Felhasználót a Weboldal használatára és az Egyedi Szerződés szerinti szolgáltatások használatára, ahhoz az Üzleti Felhasználónak a Weboldalon felhasználói fiókkal kell, illetve Kreditvásárlás esetén érvényes Előfizetéssel kell rendelkeznie.

5.7 A Csomag-szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése esetén a Társaság megküldi az Üzleti Felhasználó részére a megrendelt szolgáltatások ellenértékére vonatkozó díjbekérőt. A díjbekérő Üzleti Felhasználó által az esedékesség napjára történő megfizetésének elmaradása esetén az Egyedi Szerződés megszűnik. A fel nem használt Kreditek vagy Csomagba tartozó hirdetéshelyek a felhasználásukra rendelkezésre álló érvényességi idő leteltét követően elvesznek, és az érvényességi időn túl nem használhatók fel, azokat, illetve azok ellenértékének visszatérítését az Üzleti Felhasználó nem követelheti. A díjbekérő Üzleti Felhasználó által határidőben történt megfizetését követően 1 munkanapon belül a Társaság aktiválja az Előfizetéshez tartozó Csomagot és / vagy Krediteket az Üzleti Felhasználó Irodai Fiókjában. Az aktiválással, illetve az aktivációs link (5.8.) Üzleti Felhasználó által történő érvényesítésével az Irodai Fiókhoz kijelölt adminisztrátor és annak engedélye szerint, a referens felhasználók jogosultságot szereznek, hogy a Weboldalon ingatlan apróhirdetéseket tegyenek közzé és Szolgáltatásokat vegyenek igénybe, a Csomagban meghatározott hirdetési hely darabszáma és régiója szerint. Az Üzleti Felhasználó további műveleteket, illetve a Szolgáltatások megrendelését az Irodai Fiókjából végezheti.

5.8 A Csomag és a Kreditek felhasználására nyitva álló határozott időtartam a Társaság által történő aktiválásuk napján kezdődik. Az aktiválásról a Társaság az Üzleti Felhasználót e-mailben értesíti, egy aktivációs link megküldésével. Az aktivációs linkre történő kattintás elmaradása nem keletkeztet jogot a megfizetett díjak visszakövetelésére, vagy az Egyedi Szerződéstől történő elállásra.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1 Az Előfizetés keretében a Weboldalra elhelyezett apróhirdetésekre a Felhasználási Feltételek szerinti apróhirdetésekre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadók, a jelen Üzleti ÁSZF-ben meghatározott eltérésekkel. A Társaság felhívja az Üzleti Felhasználók figyelmét, hogy ezen hirdetéseket a Társaság által alkalmazott automatikus program ellenőrzi abból a szempontból, hogy egyazon hirdetés többször kerül-e feltöltésre (többszörözés).

6.2 Az Üzleti Felhasználók által a Weboldalra elhelyezett apróhirdetéseknek a Felhasználói Feltételekben meghatározott feltételeknek meg kell felelniük, illetve a jogszabályba, vagy a Felhasználói Feltételekbe ütközés esetén a Társaság az Üzleti ÁSZF-ben és a Felhasználási Feltételekben meghatározott lépéseket jogosult megtenni, további visszatérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül. A Felhasználói Feltételek betartása az Üzleti Felhasználó kötelezettsége, és annak megszegéséért az Üzleti Felhasználó tartozik felelősséggel.

6.3 Az Üzleti Felhasználó közvetlenül felel a Társaság felé mindazon személyek tevékenységéért, akiknek az Irodai Fiókhoz felhasználói jogosultságot engedett (adminisztrátor és referens). Az Üzleti Felhasználó nevében személyek a Weboldal szolgáltatásainak használata során kötelesek betartani a jelen Üzleti ÁSZF és a Felhasználási Feltételek vonatkozó szabályait.

6.4 Az Üzleti Felhasználó köteles az Előfizetéséhez tartozó Irodai Fiókja felhasználói azonosítóját és jelszavát megőrizni és bizalmasan kezelni, így azt nem megosztani harmadik személyekkel. A Társaság kizárja a felelősségét valamennyi olyan költség vagy kár vonatkozásában, amely a felhasználónév és a jelszó nem az Üzleti Felhasználó által történő használata okán keletkezett, amennyiben ezen adatok illetéktelen személyekhez jutása a Társaságnak nem felróható.

6.5 Az Üzleti Felhasználó által feltöltött apróhirdetések vonatkozásában a Felhasználási Feltételek 2.1. pontjában hivatkozott, a Társaság által a Weboldalon üzemeltetett üzenetküldő rendszer nem elérhető, ezen hirdetések vonatkozásában a hirdető és a hirdetésre jelentkező felhasználó közötti kommunikáció kizárólag az Üzleti Felhasználó által az apróhirdetésben megadott mobiltelefonos elérhetőségen keresztül lehetséges.

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

7.1 Az 5.7. pont szerinti díjbekérőn feltüntetett, az Előfizetésben elérhető Csomag és / vagy a Kreditek ellenértékének szolgáltatási díja fizetését előre kell teljesíteni, ez a Társaság szolgáltatás-nyújtásának előfeltétele. Az Üzleti Felhasználó a díjakat a díjbekérőn megjelölt adatok szerint, banki átutalás útján köteles teljesíteni. A megjegyzés rovatban az Üzleti Felhasználó szerződésszámát és az érintett díjbekérő számát kell feltüntetni. Az átutalással kapcsolatban kiszabható díjak, terhek megfizetése kizárólag az Üzleti Felhasználót terheli. A díjbekérőn megjelölt díjról a Társaság, annak megfizetését követően, elektronikus számlát állít ki, amelyet a Társaság az Üzleti Felhasználó által megadott e-mailcímre küld meg. Az Üzleti Felhasználó hozzájárul ahhoz és elfogadja azt, hogy részére a Társaság elektronikus számlát állítson ki.

7.2 Az Üzleti Felhasználó az Előfizetéséhez megrendelt szolgáltatásokért az alábbi díjakat köteles megfizetni:

7.2.1 Csomagdíj: Az Egyedi Szerződésben meghatározott és az Üzleti Felhasználó Előfizetéséhez tartozó Csomag díja, amelyet az Üzleti Felhasználó az 5.7. szerinti díjbekérőn, annak aktiválását megelőzően köteles megfizetni.

7.2.2 Kreditdíj: Az Üzleti Felhasználó által megrendelt Kreditcsomag díja, amelyet az Üzleti Felhasználó előre, annak aktiválását megelőzően köteles megfizetni.

7.3 Az Üzleti Felhasználó az Előfizetése szerint a Társaságnak járó díjakat magyar forintban, bármilyen levonás nélkül köteles megfizetni, az Üzleti Felhasználó nem jogosult a Társasággal fennálló jogviszonyából eredő fizetési kötelezettségét semmilyen követeléssel csökkenteni. Az árak az irányadó ÁFA nélkül kerülnek feltüntetésre, amelyet az Üzleti Felhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az arra jogosult Üzleti Felhasználó áfamentesen kíván díjat fizetni, erre vonatkozó igényét az ajánlatkérése alkalmával jeleznie szükséges.

7.4 Az Üzleti Felhasználó az Irodai Fiókján keresztül megrendelt Szolgáltatásokért az általa megvásárolt Kredit-egyenlegéből történő levonással fizethet. A Szolgáltatás nyújtásának arányos ellenértékét el nem érő kreditegyenleg esetén a Társaság a tárgynaptól kikapcsolja a Szolgáltatást, azaz az Üzleti Fiókból a Szolgáltatások a Kredit-egyenleg feltöltéséig nem elérhetőek.

 1. A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI, FELMONDÁS SZABÁLYAI

8.1 A Társaság az alábbi esetekben jogosult az Üzleti Felhasználóval fennálló Egyedi Szerződés  rendkívüli felmondással történő egyoldalú megszüntetésére:

8.1.1 Amennyiben az Üzleti Felhasználó Egyedi Szerződésbe, Üzleti ÁSZF-be vagy Felhasználási Feltételekbe ütköző szerződésszegést követ el, így különösen az Irodai Fiókhoz hozzáférést szerző személyek által elérhetővé tett tartalom jogszabályba, a jelen Üzleti ÁSZF-be vagy a Felhasználási Feltételekbe ütközik és az Üzleti Felhasználó, vagy annak képviselője 3 napon belül nem tesz eleget a Társaság szerződésszegés orvoslására vonatkozó e-mailen küldött felszólításának, vagy jogvitát kezdeményez a Társasággal szemben vagy a felszólítást követően ismétlődően jogellenes vagy szerződésbe ütköző tartalmat tesz közzé.

8.1.2 Az Üzleti Felhasználó a Társaságot bármely jogviszony megkötése során, az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok alapján valószínűsíthetően lényeges körülmények tekintetében megtévesztette és a rosszhiszeműsége valószínűsíthető.

8.1.3 Az Üzleti Felhasználó kényszertörlési eljárás, felszámolási eljárás, csődeljárás alá kerül.

8.1.4 A Társasággal szembeni valamely fizetési kötelezettségét az Üzleti Felhasználó határidőn belül nem teljesítette, és a Társaság erre vonatkozó, e-mailen küldött felszólítására 8 napon belül nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.

8.1.5 Az Üzleti Felhasználó üzleti jóhírneve saját hibájából sérül.

8.2. Az Üzleti Felhasználóval több Szolgáltatás tekintetében megkötött hatályos Egyedi Szerződések esetében bármely Egyedi Szerződés Társaság általi egyoldalú megszüntetése esetén Társaság jogosult a többi Egyedi Szerződést is azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy bármilyen kártérítési, vagy egyéb fizetési kötelezettsége keletkezne Üzleti Felhasználó felé.

8.3. A Társaság a fenti esetek bármelyiében jogosult az Üzleti Felhasználóval fennálló Egyedi Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. Üzleti Felhasználó jogosult panasszal élni a felmondás ellen, amelyet a Társaság a panaszkezelésére vonatkozó szabályai szerint kivizsgál, de az a felmondási határidőre nincsen halasztó hatállyal. Ha a Társaság a panasznak helyt ad, akkor a felmondását visszavonja, és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja Üzleti Felhasználó mindazon jogait, amelyek a felmondás hatályossá válását megelőzően megillették Üzleti Felhasználót. A Társaság a felmondást az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint e-mailen közli az Üzleti Felhasználóval, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokokát és az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét, továbbá – amennyiben alkalmazásra kerül – az Üzleti Felhasználó letiltásának (lásd 8.6. pont) tényét és időtartamát. Az Egyedi Szerződés megszűnésének napjával valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és a Társaság nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény az Üzleti Felhasználót terheli. Felmondás esetén a megszűnéskor a Társaság érvényteleníti az Üzleti Felhasználó Irodai Fiókjához tartozó valamennyi jelen Üzleti ÁSZF szerinti funkciót, a Csomag-szolgáltatás és a Szolgáltatások nyújtása megszűnik, és a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a Weboldalon. A jelent pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.

8.4. A felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, ha:

 1. a) a Társaságra olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint oly módon kell teljes mértékben megszüntetnie Szolgáltatását valamely Üzleti Felhasználó részére, amely nem teszi lehetővé számára e felmondást megelőző 30 napos orvoslási határidő betartását; vagy
 2. b) a Társaság az uniós joggal összhangban álló nemzeti jog szerinti kényszerítő indok alapján gyakorolja a megszüntetési jogot;
 3. c) a Társaság bizonyítani tudja, hogy az érintett Üzleti Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó Egyedi Szerződés felmondását.

Amennyiben a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint e-mailen közli az Üzleti Felhasználóval a felmondásának indokolását, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokokát és az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét, továbbá – amennyiben alkalmazásra kerül – az Üzleti Felhasználó letiltásának (lásd 8.6. pont) tényét és időtartamát. A Társaság nem köteles indokolni döntését, amennyiben olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul rá, amelynek alapján tartózkodnia kell a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, vagy amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett Üzleti Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Szerződés egészének megszüntetését.

A jelent pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.

8.5 Az Üzleti Felhasználó felfüggesztése:

8.5.1 A Társaság – döntése szerint – jogosult felfüggeszteni az Üzleti Felhasználó Előfizetéshez, így Irodai Fiókjához való hozzáférését, továbbá az Egyedi Szerződésen alapuló aktív Szolgáltatások nyújtását, ameddig az alábbi helyzet fenn nem állásáról az Üzleti Felhasználó nem értesíti a Társaságot, vagy nem szünteti meg azt:

 • Az Üzleti Felhasználó a szervezetén kívül eső, harmadik személy részére hozzáférést adott az Irodai Fiókhoz, vagy azt tovább-értékesítette.
 • Az Üzleti Felhasználó a Társaságot bármely jogviszony megkötése során, az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok alapján valószínűsíthetően .lényeges körülmények tekintetében megtévesztette.
 • Az Üzleti Felhasználó, vagy a tőle hozzáférést szerző személyek által elérhetővé tett tartalom jogszabályba, a jelen Üzleti ÁSZF-be vagy a Felhasználási Feltételekbe ütközik.
 • Amennyiben erre jogszabály kötelezi a Társaságot.

8.5.2 Amennyiben a fenti okok bármelyike olyan Üzleti Felhasználóval szemben következik be, amely a Társasággal több jogviszonyt is fenntart, a Társaság jogosult a felfüggesztésre valamennyi jogviszony vonatkozásában. Amennyiben a felfüggesztés oka megszűnik, a Társaság saját döntése szerint az érintett szolgáltatás(oka)t visszaállítja. Az Üzleti Felhasználó jogosult a felfüggesztéssel kapcsolatos tényeket és körülményeket a Társasághoz benyújtott panasz keretében tisztázni. A jelent pont szerinti felfüggesztéssel kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.

8.5.3 Amennyiben a felfüggesztés oka nem szűnik meg, a Társaság jogosult az Üzleti Felhasználó Egyedi Szerződését felmondással megszüntetni a felmondásra vonatkozóan a jelen Üzleti ÁSZF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

8.5.4 A felfüggesztés ideje alatt az Irodai Fiók nem elérhető az Üzleti Felhasználó részére, továbbá az abban megrendelt Szolgáltatások és folyamatban lévő jogviszonyai szerinti szolgáltatások sem elérhetőek a Weboldalon. A felfüggesztés időtartama nem számít be az egyes jogviszonyok határozott időtartamába, a felfüggesztés megszűnését követően, a szolgáltatás visszaállítása esetén a határozott időtartamok folytatódnak.

8.5.5 A Társaság a felfüggesztést az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint közli e-mailen az Üzleti Felhasználóval, írásban, amelyben megjelöli a felfüggesztéshez vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felfüggesztés szerződéses indokokát és a felfüggesztés időtartamát.

8.6 Az Üzleti Felhasználó letiltása:

8.6.1 Az Üzleti Felhasználóval kötött szerződés felmondása esetén a Társaság jogosult az Üzleti Felhasználót a felmondást követően a Weboldal használatából kizárni. A Társaság a letiltott személyekkel nem hoz létre semmilyen jogviszonyt, részükre nem teszi elérhetővé egyetlen szolgáltatását sem.

8.6.2 Letiltáskor a Társaság érvényteleníti az Üzleti Felhasználó fiókregisztrációjához, Irodai Fiókjához tartozó valamennyi felhasználónevet és jelszót, ahhoz az Üzleti Felhasználó nem képes többé hozzáférni.

8.6.3. A letiltás jogkövetkezményét a Társaság a felmondáshoz kapcsolódóan alkalmazza, így annak tényéről a Társaság a felmondásban értesíti az Üzleti Felhasználót. A Társaság nem köteles megindokolni a letiltásra vonatkozó döntését.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1 Az Előfizetés az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam jelen Üzleti ÁSZF szerinti lejártával, vagy amennyiben az 5.8. pont szerint aktivációs link az Üzleti Megrendelő által kattintással nem kerül érvényesítésre, megszűnik.

9.2 Az Egyedi Szerződés vagy az Üzleti Felhasználóval fennálló más szerződés megszűnik, amennyiben a Társaság gyakorolja a felmondási jogát. Az Üzleti Felhasználóval fennálló más szerződés megszűnik a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben is az ott meghatározott következményekkel.

9.3 Az Előfizetésre vonatkozó Egyedi Szerződés megszűnésével az Irodai Fiók jelen Üzleti ÁSZF szerinti funkciói megszűnnek és nem elérhetők az Irodai Fiókban, azonban a Weboldalon a regisztráció során létrejött felhasználói fiók fennmarad és elérhető az Üzleti Felhasználó részére.

9.4 A Társaság jogosult az Egyedi Szerződést egyoldalúan megszüntetni, amennyiben a Szolgáltatás elveszti létjogosultságát, illetve a Társaság körülményeiben bekövetkező, szerződéskötéskor előre nem látható lényeges változás bekövetkezése esetén. Ebben az esetben a 8.3. pontban foglalt rendelkezések az irányadók a felmondásra.

9.5 A jogviszony megszűnésével az Előfizetés és a Szolgáltatások nyújtása megszűnik, azok az Üzleti Felhasználó által kiegyenlített időszakra vonatkozóan elérhetőek a Weboldalon, kivéve a jelen Üzleti ÁSZF eltérő rendelkezése esetén.

9.6 Az Üzleti Felhasználó jogosult az Egyedi Szerződéstől vagy a Társasággal fennálló más szerződéstől elállni, amennyiben a Társaság a megrendelt Csomag-szolgáltatást 5 munkanapon túl nem kezdi meg nyújtani. Az Üzleti Felhasználó jogosult felmondani azonnali hatállyal az Egyedi Szerződést vagy a Társasággal fennálló más szerződést, amennyiben a Társaság valamely megrendelt Szolgáltatást 5 munkanapon túl nem kezdi meg nyújtani. A felmondás esetén a Társaság és az Üzleti Megrendelő kötelesek elszámolni egymással.

 1. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, PANASZKEZELÉS ÉS ÉRTESÍTÉSEK

10.1 Az Üzleti Felhasználók részére a Társaság kizárólag telefonon és e-mailen biztosít ügyfélkapcsolatot, amely lehetőségeket az Üzleti Felhasználó a részére átadott ügyfélkapcsolati jelszóval történő azonosítása esetén használhat. Azon Üzleti Felhasználók, akik nem rendelkeznek Egyedi Szerződéssel, a jófogás.hu működési szabályzatának 8. pontjában meghatározott, fogyasztói panaszokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak panaszt beterjeszteni a Társasághoz, de az így beterjesztett panasz nem minősül fogyasztói panasznak. 

10.2 A Társaság ügyfélkapcsolati elérhetőségein az Üzleti Felhasználó kérdést intézhet a Társasághoz, panaszt tehet, hibát jelenthet be, illetve igényt érvényesíthet. Egyéb jognyilatkozat megtételére az Üzleti Felhasználó írásban, postai úton köteles (felmondás, elállás, stb.). Az Üzleti Felhasználó által tett megkereséseket a Társaság a Felhasználói Feltételekben a panaszkezelésre vonatkozóan ismertetett eljárásrend szerint kezeli, az alábbi eltérésekkel.

10.3 A Társaság által számlázott díjakra vonatkozó vitatás esetén az Üzleti Felhasználó vitatását és annak indokait írásban köteles megküldeni a Társaság részére, haladéktalanul, de legkésőbb azok esedékességétől számított 5 napon belül. A bejelentésnek a vitatott összeg megfizetésére nincs halasztó hatálya. A bejelentést a Társaság 20 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Üzleti Felhasználót. Amennyiben a Társaság vizsgálatának eredménye szerint az Üzleti Felhasználó jogszerűen számlázható díjakhoz képest túlfizetésben van, a többlettel elszámol az Üzleti Felhasználó felé.

10.4 A Társaság az Üzleti Felhasználót a szerződést érintő kérdésekről, így különösen fizetési késedelemről, felfüggesztésről, szüneteltetésről, korlátozásról, karbantartásról, módosításokról az az Egyedi Szerződésben kapcsolatfelvételi helyként meghatározott emailre, vagy ha az Üzleti Felhasználó nem rendelkezik Egyedi Szerződéssel, akkor a fiók regisztráció során megadott e-mailre küldött értesítéssel jogosult tájékoztatni.

10.5. Az Üzleti Felhasználóval kapcsolatos panaszok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete irányadó.

 1. számú Melléklet

Díjszabás

Alap csomag:

 • 50 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 5 702 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:3 arányban átváltásra kerül kreditbe, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 5 067 Ft/hó,  (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:3 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 4 813 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:3 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 4 051 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeget 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft)
 • 100 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 9 767 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:3 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 8 877 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:3 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 8 115Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:3 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 7 353 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)

Optimum csomag:

 • 50 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 9 766 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 8 877 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 8 256 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 7 546 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)
 • 100 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 16 116 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 14 338 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 13 334 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 12 187 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)

Prémium csomag:

 • 25 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 9 893 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 8 623 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 8 019 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 7 330 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)
 • 50 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 17 767 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 16 243 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 15 106 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 13 807 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:1 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)
 • 100 db hirdetéshely
  • havi bruttó listaár: 29 324 Ft (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
  • negyedéves bruttó listaár: 26 022 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
  • féléves bruttó listaár: 24 201 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:2 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
  • éves bruttó listaár: 22 119 Ft/hó (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:1 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)

Alap Irodai csomag:

 • Egy hirdetéshely:
  • Havi előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár: 117 Ft/db
  • Negyedéves előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár: 102 Ft/db
  • Féléves előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár: 94 Ft/db
  • Éves előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár : 86 Ft/db

Prémium Irodai csomag:

 • Egy hirdetéshely:
  • Havi előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 10 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár: 374 Ft/db
  • Negyedéves előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 5 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár: 325 Ft/db
  • Féléves előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:10 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 90 napig használható fel, további kreditek listaára: 3 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár: 302 Ft/db
  • Éves előfizetés esetén: (a teljes nettó fizetendő végösszeg 1:5 arányban átváltásra kerül kreditbe, mely 180 napig használható fel, további kreditek listaára: 2 Ft/kredit)
   • havi bruttó listaár : 276 Ft/db

Utolsó módosítás ideje: 2020. július 10.

Korábbi Üzleti Általános Szerződési Feltételek ide kattintva érhetőek el.

A Társaság fenntartja a jogot egyedileg ajánlott mennyiségi kedvezmények, akciók nyújtására.