Jófogás.hu-s apróhirdetések

Adatvédelmi szabályzat

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. (a továbbiakban: Társaság) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot a Társaság a Felhasználóról gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználók által a Weblap megfelelő használatához szükségesen a Társaság rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról a Társaság által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.

A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 1.  1. Általános információk: 

A Társaság által végzett személyes adatok kezelésére különösen az alábbi szabályok irányadóak:

 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Amennyiben a Weblapot böngészi, látogatja, a látogatói személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényű tájékoztatást a jelen pontban találja.  Az Adatvédelmi szabályzat egyes adatkezelési helyzetekre további vagy eltérő tájékoztatást is tartalmaz:

 •  Amennyiben a Weblapon elérhető egyes, hirdetésekre vonatkozó Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy e Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyra vonatkozóan személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 2. pontban talál.
 •  A Társaság cookie (süti) használatával kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 3. pontban talál.
 •  Az ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel összefüggő adatkezelésről a 4. pont tartalmaz tájékoztatást.
 •  A Társaság üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az 5. pont tartalmazza a szükséges tájékoztatást.
 •  A Társaság a Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy a Felhasználói Szabályzatban talál tájékoztatást.

Az adatkezelés jogcíme: A Társaság a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére (a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén); (b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy (c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.

Az adatkezelés célja: A Társaság a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá a Társaság a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben a Társaság az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg. A Társaság adatkezelési céljai:

 • A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (a Társaság és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók között);
 • Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
 • Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;
 • A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
 • A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
 •  a Weboldal felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
 • a Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weblapon elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

A Társaság a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének közvetlen célján túl további közvetett célokból – így különösen Szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználó részére testre szabott hirdetések megjelenítése céljából – is kezeli. A Weboldal használatával a Felhasználó által adott hozzájárulás tehát arra is kiterjed, hogy a Társaság figyelemmel kísérje, hogy a Weblap Felhasználói milyen módon használják a Weblapot és az ott elérhető Szolgáltatásokat, azaz többek között, milyen hirdetéseket tekintenek meg, milyen hirdetéseket adnak fel, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a Weblapon. Ezen adatok felhasználásával a Társaság a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenít meg, azaz a Felhasználók a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kaphatnak.

A Weboldal használata során a Társaság különböző további adatokat gyűjt a látogatókról, illetve Felhasználókról, így különösen a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk adatai kerülnek rögzítésre a Társaság által, annak érdekében is, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

Adatbiztonság: A Társaság biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak a Társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, a Társaság elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

 1.  2. A Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések: 
  1.  2.1 Hirdetésfeladás 

A Weblapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

 •  Név
 •  Telefonszám (Mobiltelefonszám)
 •  E-mail cím
 •  Jelszó
 •  Irányítószám
 •  IP cím

Felhasználói fiók létrehozása esetén a Felhasználó profilképet rendelhet fiókjához. A profilkép mint személyes adat nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a hirdetések menedzselése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti határozott ideig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.

Amennyiben a Felhasználó megrendeli hirdetésének feladását a www.hasznaltauto.hu weboldalon is, a Felhasználó adatai továbbításra kerülnek ezen weboldal üzemeltetője részére és a felhasználó regisztrációra, hirdetése megjelentetésre kerül a www.hasznaltauto.hu weboldalon.

A továbbításra kerülő adatok köre:

 •  Név
 •  Telefonszám (Mobiltelefonszám)
 •  E-mail cím
 •  Jelszó
 •  Irányítószám
 •  IP cím
 • a hirdetés szövege
 • a hirdetéshez tartozó fényképek

Az adattovábbítás címzettje: Használtautó Kft. (1134 Budapest, Váci út 49. 7. em.)

Az adatkezelés célja – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a fenti adatok tekintetében a Felhasználó regisztrálása a www.hasznaltauto.hu weboldalon ezen weboldal Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően és a Felhasználó hirdetésének megjelentetése ugyanezen weboldalon.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

 1.  2.2 Ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások 

A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 pontban meghatározott adatok, továbbá:

 •  Számlázási név
 •  Számlázási cím

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, így ha a Felhasználóval szemben a Társaság igényt kíván érvényesíteni, az ezzel összefüggő jogos érdek fennállásáig, illetve azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon szerepelnek) (a Felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

 1.  2.3 Háztól-Házig és Háztól-Házig XXL Szolgáltatások

A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 és 2.2 pontban meghatározott adatok, továbbá:

 •  Szállítási név
 •  Szállítási cím
 •  Csomagfelvételi név
 •  Csomagfelvételi cím
 •  Bankszámlaszám
 •  Futár részére, csomagfelvételre, kézbesítésre, szállításra vonatkozó üzenet
 •  Háztól-Házig és Háztól-Házig XXL Szolgáltatás esetén az Eladó és a Vevő telefonszáma (mobiltelefonszáma)

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő szolgáltatókkal történő elszámolás és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok továbbítása, közreműködés a Szolgáltatás külső szolgáltatók által történő teljesítésében. Így a Háztól-Házig Szolgáltatás esetén adattovábbítás történik a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére, továbbá a Háztól-Házig XXL Szolgáltatás esetén adattovábbítás történik a GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság részére (az adattovábbításról a továbbiakban lásd 6. pontban foglaltakat).

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

A jelen pontban meghatározott Szolgáltatások Vevője és Eladója, azaz a hirdetést feladó és arra jelentkező Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy telefonszámát és e-mailcímét a Társaság az Eladó / Vevő Felhasználó részére továbbítsa. A Felhasználók kötelesek a kapott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni és kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvételre használni.

 1.  2.4 Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

A hirdetéseket a Társaság tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Társaság által történő kezeléséhez. A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

A 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weblap Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása. A mobiltelefonszámot a Társaság a regisztráció hitelesítésére, és a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott mobiltelefonszámról a Társaság által megadott igazoló kód elküldése a Társaság mobiltelefonos elérhetőségére.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy – amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Társaság által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. A Társaság a hirdetésekre történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legfeljebb az utolsó kommunikációtól számított 28 napig, illetve, amennyiben az korábbi, a feltöltött hirdetés Weboldalról történő törléséig, a hirdetés törlésének kezdeményezésétől számított 15. napig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatokat, a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

A Társaság statisztikai célú felhasználás, termékfejlesztési ötletek, döntések előkészítésére és azok támogatására a 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatokat tárolja, megőrzi és kezeli az érintett jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 60 hónap időtartam alatt, az erre a célra szolgáló elkülönített adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az statisztikai elemzés elkészítésében részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése a következő adatok vonatkozásában: a Társaság a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait (név) és lakcímét. A Társaság a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat (név), lakcímet (számlázási cím), valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A Társaság a Szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, telefonszám, házhozszállítás esetén a kézbesítéshez kapcsolódó adatok). A Társaságnak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltatások igénybevétele kapcsán megadott további adatok esetén az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1.   2.5 Finanszírozási ajánlat kérése

Amennyiben a Felhasználó egy adott hirdetés termékoldalát megnyitja, a Felhasználó adatai továbbításra kerülnek a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zrt. részére.

A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre:

 • IP cím,
 • irányítószám,
 • település,
 • születési év.

Az adattovábbítás címzettje: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.).

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.5 pontban meghatározott célokon kívül – a Felhasználó számára releváns finanszírozási ajánlatok kiválasztása és megküldése a Felhasználó részére.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

 1.  3. Cookie technológia alkalmazása

A Weblapon tett látogatás során, illetve az ott elérhető Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követő bejelentkezést követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése. A Társaság a Weblapról begyűjtött cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a Weboldalon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a Weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A Weblap, illetve a Weboldalon keresztül a Társaság külső szolgáltatók (Google Analytics/Adwords Remarketing, DoubleClick, Xiti, Gravityrd.com, Cloudfront.net, Adverticum) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weblap hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. A Weboldal és külső szolgáltatói saját cookie-kat és harmadik féltől származó cookie-kat használnak együttesen a Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, a hirdetések optimalizálására és részükre történő megjelenítésére.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

 •   analítika, követés cookie
 •   weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása
 •  bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Társaság az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

 1.  4. Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések 

A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos vonalon a +36 1 808 8288 és +36 1 408 8589 telefonszámokon, a panaszokat pedig az erre fenntartott e-mailcímen vagy postai úton fogadja.

Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;

b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz részletes leírása;

d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;

f) panaszos telefonszáma;

g) beszélgetés hanganyaga, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Társaság általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása a Társaság érdemi válaszáról.

A Társaság a +36 1 808 8288 telefonszámon elhangzó beszélgetésekről hangfelvételt készít; amennyiben valamely Felhasználó ezen a telefonszámon lép kapcsolatba a Társasággal, azzal az adott Felhasználó hozzájárul a telefonbeszélgetésnek a Társaság által történő rögzítéséhez valamint a telefonszámának a Társaság által történő kezeléséhez. Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az a Felhasználó, aki nem kíván hozzájárulni a beszélgetés hangfelvétel formájában történő rögzítéséhez, a +36 1 408 8589 telefonszámon lépjen kapcsolatba a Társasággal; az ezen a telefonvonalon elhangzó beszélgetéseket a Társaság nem rögzíti.

A Társaság a fenti adatokon és célokon túl a Társasággal folytatott ügyfélszolgálati telefonos kommunikáció alkalmával a Felhasználó azonosításához és a telefonos kommunikáció során elhangzottak kivizsgálásához szükséges adatokat kezeli, a hangfelvétel rögzítésével. A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció rögzítésének célja a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek, kérdések és panaszok az érintett számára történő kezelése, megválaszolása, kivizsgálása.

A Társaság a telefonos ügyfélszolgálati felvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partnert vesz igénybe, mely adatfeldolgozóként jár el: Invitel Távközlési Zrt. (cégjegyzékszám: 13-10-040575; székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10.) és Aircall.io, Inc. (1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, USA).

A Társaság a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételt 10 napig őrzi meg, ezt követően olyan módon törli, hogy az a törlést követően vissza nem kereshető. A panaszokról felvett jegyzőkönyveket, valamint a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése alapján kezelt adatokat – a Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése alapján – a panasz bejelentésétől számított öt évig tárolja a Társaság.

Az adatkezelés jogalapja: az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint a Társaság, fogyasztói panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.

 1.  5. Közvetlen üzletszerzési célra a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

A Társaság a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A Felhasználók az adataik megadásával a hirdetés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hirdetésre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken, e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.), hírlevelekkel felkeresse őket. A Társaság fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját Szolgáltatásainak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerződéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését is belefoglalja.

A kezelt adatok köre:

 •  Név
 •  Email-cím
 •  Telefonszám
 •  Nem
 •  Születési év

A hozzájárulás az Ügyfélszolgálat menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A közvetlen üzletszerzési célból kezelt adatok körébe tartoznak még a felhasználási szokásokra vonatkozó, előfizetői hozzájárulással az Adatvédelmi szabályzat általános szabályai szerint kezelt szerinti adatok.

Az adatokat a Társaság a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

 1.  6. Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre 

A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Továbbá a Társaság – a Felhasználó tájékoztatása mellett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezést követően – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a Háztól-Házig Szolgáltatást végző vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Társaság instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. hangfelvétel tárolása, ügyvitel) a Társaság javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – a Társaság Szolgáltatásával összefüggő (pl. csomagkézbesítő) – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás hozzájárulást igényel, amely hozzájárulást a Felhasználó a jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint adja meg. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Társaság olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Felhasználó Weblapra történő látogatásával illetve a Weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak a lentiek szerint adatkezelő partnerekhez történő továbbításához, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához:

 •   A Háztól Házig Szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatással kapcsolatos árufuvarozási feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság; Címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.
 •   A Háztól Házig XXL Szolgáltatással kapcsolatos árufuvarozási feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe: GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 2030 Érd, Szajkó utca 26. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, csomagfelvételi cím és név, szállítási cím és név, bankszámlaszám, futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.
 • A Társaság részére a +36 1 808 8289-as telefonszámon tett megkeresések tárolását az Aircall.io, Inc. (1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, USA) végzi, adatfeldolgozóként. Továbbított adatok köre: hívó fél telefonszáma, a telefonbeszélgetés hanganyaga, hívás időpontja, hívás időtartalma.
 •   A Társaság Szolgáltatásaira vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos tárolási és rendszerezési, minőség-megfelelési szűrő, tájékoztatási valamint iktatási feladatokra az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: (a) KBOSS.hu Kft.; Címe: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, bankszámlaszám, számlázási név és cím, hirdetés adatai, hirdető és hirdetésre jelentkező közötti kommunikáció. (b) Andrews IT Engineering Mérnöki, Információtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Címe: 1139 Budapest, Petneházy u 50-52. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, jelszó, irányítószám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet. (c) MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. (d) Emarsys eMarketing System AG, címe: A-1150 Vienna, Märzstraße 1. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, nem, születési év, e-mail cím, irányítószám, bankszámlaszám, számlázási név és cím, hirdetés adatai.
 •   Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, számlázási név, szállítási név. (d) CELLUM Zrt, Címe: Budaörs, Táviró köz 4, 2040, Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, számlázási név és cím. (e) Salesforce.com, Címe: EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. Továbbított adatok köre: e-mail cím, e-mail szövege, IP cím, böngésző adatai. (f) Mads Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I. em. 3. Továbbított adatok köre: a 2. és 4. pontban meghatározott személyes adatok. (g) Dream Interactive Kft. Címe: Budapest, Medve u. 24, 1027, Továbbított adatok köre: telefonszám.
 •   A Társaság Weblapján ajánlómotor működtetése: Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Címe: 9025 Győr, Bálint Mihály utca 64. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, számlázási név és cím.
 • A Felhasználó megrendelése esetén a www.hasznaltauto.hu weboldalon történő regisztráció és hirdetés megjelentetése céljából a Társaság a Használtautó Kft. (1134 Budapest, Váci út 49. 7. em.) részére adatkezelésre továbbítja a Felhasználó alábbi adatait:  név, telefonszám,  e-mail cím,  jelszó,  irányítószám,  IP cím, a hirdetés szövege, a hirdetéshez tartozó fényképek
 • A Felhasználó választása esetén (a Felhasználó számára releváns finanszírozási ajánlatok Felhasználó részére történő kiválasztása és megküldése céljából) a Társaság a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.) részére adatkezelésre továbbítja a Felhasználó alábbi adatait: név, telefonszám,  e-mail cím,  irányítószám,  IP cím, születési év, a hirdetés szövege, a hirdetéshez tartozó fényképek, a Felhasználó felhasználási előzményei a Weboldalon.

Továbbá a Társaság  Cégcsoportjának (jelenti a Schibsted Classified Media N.V. (székhelye: Daalwijkdreef 47 1103 AD Amszterdam, Hollandia) társaságot és annak mindenkori közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó cégeket, kapcsolt vállalkozásokat) tagjai részére, e tagok üzletfejlesztéssel kapcsolatos jogos érdekének kiszolgálása érdekében személyes adatokat adhat át, az érintett hozzájárulása esetén. A Társaság Cégcsoportjának adatátvevő tagjaival a Társaság a személyes adatok védelmét biztosító szerződést köt, amelyben e tagok vállalják az adatok biztonságához szükséges szervezési és műszaki intézkedéseket megtételét és – még abban az esetben is, ha az adott átvevő tag nem tagja az EGT-nek – az Infotv. és az európai adatvédelmi jog által előírt garanciák alkalmazását.

A Társaság az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Társaság az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Társaságtól személyes adatot kérnek, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Társaság a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és az Adatvédelmi szabályzat mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén a Felhasználó, megfelelő tájékoztatást követően, a Weblapon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.

 1.  7. A Felhasználó (érintett) jogai a Társaság adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Társaság jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Társaság a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Társaság a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Társaság a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

  •  az adatkezelés jogellenes;
  •  a Felhasználó az adatok törlését kéri;
  • A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  •  az adatkezelés célja megszűnt;
  •  azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Társaság a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a Társaság mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná a Társaság adatkezeléssel összefüggő érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket a Társaság az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Társaság a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1.  8. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Társaság székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Társaság tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Társaság határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 1.  9. Facebook alkalmazás

A Társaság kijelenti, hogy a https://apps.facebook.com/jofogas URL-en elérhető Facebook alkalmazás Felhasználó általi használata esetén a Felhasználó Facebook user ID adatáról értesül, azt tárolja a Felhasználóról, továbbá a Felhasználó által a Weblapon feladott hirdetések közül a Facebook alkalmazáshoz hozzáadottakat az alkalmazás üzemeltetője részére továbbítja. Az alkalmazás célja, hogy a Felhasználók hirdetéseit a Facebook ismerősei számára könnyebben láthatóvá tegye, és ezáltal a Felhasználókat az alkalmazás használatával a Weblapra vezesse. Az alkalmazás által megvalósított információáramlás kizárólag akkor történik meg, ha a Felhasználó az alkalmazást a Facebook oldalon önkéntesen használni kezdi és az adatokat rendelkezésre bocsátja, így az alkalmazást igénybe veszi. Az adatkezelés az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, illetve az alkalmazás Felhasználó által történő használatának időtartamáig tart. Az alkalmazás használata megkezdésének feltétele nemcsak a jelen Adatvédelmi Szabályzat, hanem az alkalmazás saját Adatkezelési Szabályzatának Felhasználó által történő elfogadása.

A Társaság részére a Facebook alkalmazás használata következtében kezelt adatok tárolását a LANTEN Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8. B. ép. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07-06-015603) végzi, adatfeldolgozóként.

 1.  10.   Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Társaság honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Adatkezelés nyilvántartási számok:

NAIH-76106/2014

NAIH-89464
NAIH-89465
NAIH-89466
NAIH-89467

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

A korábbi szabályzatokat az alábbi linken érheti el.

 Utolsó módosítás ideje: 2016.12.15.