add_circle Hirdetésfeladás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Piackutatás céljából tartott felmérés során indított nyereményjáték során folytatott személyes adatkezelésre vonatkozóan

 

Az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009, képviseli: Artsiom Rabtsevich ügyvezető, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu, továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) az Állás apróhirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatban piackutatást és felmérést folytat, amely során lehetőséget ad a természetes személy felhasználóknak, hogy nyereményjátékra jelentkezzenek.

 

A Társaság a felméréssel kizárólag abban az esetben keresi meg Önt közvetlenül, amennyiben Ön a megkeresés időpontjában a Társaság hírlevelére feliratokozott felhasználó (Jófogás Adatkezelési Tájékoztató 3.7.1. pont). Amennyiben nem kíván a továbbiakban az Adatkezelőtől hírlevelet kapni, hozzájárulását visszavonhatja, az Adatkezelő ügyfélszolgálati elérhetőségein (ld. Jófogás Adatkezelési Tájékoztató 3.8. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen, továbbá a hírlevélben elhelyezett leiratkozó lehetőségen, illetve a felhasználói profilon belül szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az Adatkezelő a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés  az Adatkezelő által használt rendszerek technikai sajátosságaiból adódóan ténylegesen a hírlevélről való leiratkozást követő 24 órán belül szűnik meg.

 

A piackutatáson történő részvétel, így a felmérés kitöltése önmagában személyes adatkezeléssel nem jár. Amennyiben a piackutatáshoz készülő felmérésen részt vesz és úgy dönt, hogy a nyereményjátékon is részt vesz,  a nyereményjátékon az alábbi részvételi feltételek szerint vehet részt, a nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) során felmerülő adatkezelésről az alábbiak szerint tájékoztatja Önt az Adatkezelő. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti személyes adatkezelés feltételeit és önkéntes, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyes adatait a Társaság mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja. A Nyereményjáték lefolytatása során felmerülő személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Társaság minősül.

A Nyereményjáték szervezetője a Társaság. A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok), akik az Időtartam alatt emailcímük megadásával jelzik részvételi szándékukat. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.). A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, ezért a jelentkezésükkel a résztvevők egyben elismerik, hogy a részvételi feltételek rendelkezéseit megismerték, és azokat elfogadták. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a résztvevők egyúttal kifejezett, önkéntes és előzetes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelés keretében a Társaság a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mennyiségben és mértékben kezelje a személyes adataikat.

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen feltételek egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen feltételek, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a jelen feltételeket, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A Nyereményjáték időtartama 2022. augusztus 3. 10:00 órától 2022. augusztus 12. 10:00 óráig tart.

A játékban résztvevő Játékosok között 10 db 6000 Ft-os Lidl vásárlási utalvány  kerül kisorsolásra (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik az Időtartam alatt kifejezik részvételi szándékukat, azaz emailcímüket megadják. Egy Játékos egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban.

A Társaság véletlenszerű sorsolás keretében választja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat a hozzászólók közül (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek). Pótnyertesek egy alkalommal kerülnek kisorsolásra. Az Adatkezelő legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig a megadott emailcímen értesíti a nyerteseket, és egyeztet a nyeremény átadása érdekében, amely postai úton történik.

Amennyiben a kisorsolt Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a egy pótsorolás történik. A Nyeremények sikeres kézbesítésével vagy a pótsorsolás sikertelenségével a Nyereményjáték lezártnak tekintendő.

 

Kezelt adatok köre: a Játékos által megadott emailcím, nyertessége esetén neve és címe.

 

Az adatkezelés jogalapja: Játékos önkéntes, kifejezett és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása(GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték lefolytatása, Nyertes tájékoztatása, nyeremény eljuttatása a Nyertes részére.

 

Az adatkezelés időtartama: a Játékosok adatait a Társaság a Nyeremény kézbesítésének intézésig 2022. december 31. napjáig megőrzi (a nem Nyertes játékosok esetén az esetleges pótsorsolás céljára), adóügyi célból pedig az adóügyi elévülési ideig, azaz 5 +1 évig őrzi meg a Nyertes nevét és címét.

 

Az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe szerződései kezelése kapcsán:

Kérdőív szolgáltató: SurveyMonkey Inc. (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, Egyesült Államok)

Az Adatfeldolgozó szolgáltatásai tekintetében az adatok harmadik országba, az Egyesült Államokba kerülnek továbbításra. Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy az Adatkezelő és a SurveyMonkey között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

A Társaság a Játékosok által megadott személyes adatoknak a kapcsolatfelvétel, Nyeremények átadásának lebonyolítása céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A Társaság által igénybevett szolgáltatások – Gsuite.

A Társaság a Nyertesek kézbesítési adatait (név, cím) a Nyeremény elküldése érdekében a Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Társaság és az adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. A Társaság a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Társaság a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

Amennyiben bármely érintett úgy érzi, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakon túl a Nyereményjáték keretében megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, mindezekkel kapcsolatban az adatvedelem@jofogas.hu elérhetőségen várja a Társaság kinevezett adatvédelmi tisztviselője a megkeresését. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekről bővebb tájékoztatás ahttps://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

A Játékosoknak és Nyerteseknek mint a Társaság által kezelt személyes adatok érintettjeinek joguk van további tájékoztatást kérni az adatkezelésről. Joguk van továbbá kérelmezni a Társaságtól a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhatnak az adatkezelés ellen:

 

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. a) az adatkezelés céljai;
  2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  8. h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu, a Társaság szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. A Társaság adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu

 

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 683-5969

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Társaság által folytatott személyes adatkezelésről további információkat a Társaság által a Jófogás weboldalon, a https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatóban találhat.

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság a nyerteseket privát Facebook üzenetben értesíti. értesítse a Nyereményjátékkal kapcsolatos tudnivalókról.

A Társaság részéről a személyes adatokat kizárólag a Társaság Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő munkatársai, így különösen a Marketing osztály érintett dolgozói kezelik és ismerik meg, kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.