add_circle Hirdetésfeladás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

szerződéskötés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által Társaságaink között fennálló szerződés megkötése kapcsán, illetve annak teljesítése során megadott kapcsolattartói személyes adatait az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009,  az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu, továbbiakban: „Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

 1. Kapcsolattartás

 

Kezelt adatok köre: nem természetes személy szerződéses partner esetén a partner kapcsolattartójának neve, telefonszáma, emailcíme.

Természetes személy szerződéses partner esetén a szerződés megkötéséhez szükséges személyazonosító adatok, valamint a számlázási név és cím, továbbá a fizetéssel kapcsolatos adatok. Ezen adatok megadása kötelező, ezek nélkül a Társaság nem köti meg a szerződést.

 

Az adatkezelés jogalapja: nem természetes személy szerződéses partner esetén az adatkezelés az Adatkezelő és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy a közöttük fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő gyakorolhassa és teljesíthesse, így Önnel kapcsolatot tartson. Természetes személy szerződéses partner esetén az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, továbbá az ilyen szerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtétele.

Társaság a szerződések teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezel kizárólag, így az érintett jogai az adatkezeléssel nem sérülnek.

A szerződésekben megadott személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó számlázás alapján is képezik, így a számlázási név és cím, továbbá a számlázás alapbizonylataként a szerződés, vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó, számviteli nyilvántartásra vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése, amelynek keretében a Társaság köteles a számláit és a számlák számviteli bizonylatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrizni.

A Társaság az általa teljesített szolgáltatások szerinti jogviszonyok igazolását képező dokumentumokat a igényérvényesítés céljából a szerződés megszűnésétől számított 5 évig felhasználhatja.

 

Az adatkezelés célja: a szerződések megkötése, teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a szerződéses partnerek tájékoztatása az Adatkezelőnél az igénybe vett szolgáltatás kapcsán elérhető akciókról, kedvezményekről.

 

Az adatkezelés időtartama: az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év.

A Jófogás.hu weboldalra a szolgáltatás használata során feltöltött személyes adatok esetén a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint az 1. számú melléklet szerinti Jófogás Boltok Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti időszak.

 

 1. Partner hírlevél és akció kommunikáció

 

Adatkezelési tevékenység: Hírlevél küldés, ügyfél elégedettség mérés. Kampánytelefon egyedi emailben az akció kiküldése

 

A személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, kapcsolattartói adatok.

 

Érintettek kategóriája: Adatkezelő üzleti partnerei képviselőinek adatai.

 

Adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó ajánlatokról, akciókról tájékoztatás, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdőíves megkeresés, elégedettség mérés, email, sms, postai levél formájában.

 

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)). Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződött partnerek kapcsolatartói számára a közös üzleti tevekénységükkel kapcsolatos szolgáltatások és termékek hirdetése.

 

Tiltakozás módja: Az érintett az Adatkezelő szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett tiltakozásig vagy a partner szerződés megszűnését követő 4. év első március utolsó munkanapja.

 

Az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe szerződései kezelése kapcsán:

 

 

 1. Egyéb tájékoztatások

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

 

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

Amennyiben a Társasággal létrejövő jogviszony során az Ön képviseletében alkalmazottja, megbízottja jár el, így különösen, amennyiben ilyen személy személyes adatai átadásra kerülnek a Társaság részére, Önnek szerződéses kötelezettsége, hogy a személyes adataik Társaság által történő kezelésére vonatkozó jelen Adatvédelmi Tájékoztatást átadja a részükre és megfelelő tájékoztatást adjon ily módon személyes adataik Társaság által történő kezelésére vonatkozóan.

 

A jelen Tájékoztató megküldésével célunk, hogy a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatok kezelésének érintettjei az adatkezelésekre vonatkozóan megkapják az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat.

 

Az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban:

 

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu, a Társaság szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. A Társaság adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Társaság által folytatott személyes adatkezelésről további információkat a Társaság által a Jófogás weboldalon, a https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatóban találhat.

 

JÓFOGÁS BOLTOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, a www.jofogas.hu weboldalon elérhető Jófogás Boltok szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevétele kapcsán a Szolgáltatás használata során a weboldalra feltöltött személyes adatok adatkezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja.

 

A személyes adatok adatkezelője:

Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye és postacíme: 1134 Budapest, Váci út 49.

cégjegyzékszáma: 01-09-926009

képviselője: Palocsay Géza ügyvezető

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésre került, aki a következő címen várja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti kérelmeket, kérdéseket és észrevételeket: adatvedelem@jofogas.hu

 

A Jófogás Boltok szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelésekkel érintett személyes adatok:

Vezetéknév és keresztnév, mint a Bolt kapcsolattartójának adata, publikus e-mailcím, telefonszám, a Bolt elérhetőségi adatai, a Bolt megnevezése és leírása, amennyiben személyes adatot tartalmaz, a Bolt megkülönböztető fotója és képei, amennyiben személyes adatot tartalmaz, a Bolt apróhirdetései. Utolsó belépés időpontja és regisztráció időpontja, a Bolt üzenetváltásai a Weboldal más Felhasználóival.

 

Az adatkezelés jogalapjai:

A Társaság a Boltba a Felhasználó által feltöltött adatokat a Felhasználóval megkötött szerződés teljesítése jogalapján kezeli mindazon személyes adatok esetén, amelyek megadása kötelező a Bolt létrehozásához és felhasználói használatához, ezek pedig a következők: kapcsolattartói vezetéknév és keresztnév, e-mailcím és telefonszám. A Bolt üzemelésekor, a szerződés részeként a szolgáltatás ezen jellege okán, a Bolt üzemeltetőjének regisztráció időpontja és utolsó belépésének időpontja a Weboldalon nyilvánosan látható. Ezen adatok megadása kötelező, ezek nélkül a Társaság nem köti meg a szerződést.

A Bolt kialakításakor a Felhasználó maga rendelkezik arról, hogy e-mailcímét, telefonszámát publikussá teszi-e, illetve, hogy milyen, esetleg személyes adatot is tartalmazó nevet, leírást, képet, vagy háttérképet ad meg a Bolt nyitóoldalára, megadja-e annak címét, egyéb elérhetőségét. Amennyiben ezen kategóriákban a Felhasználó személyes adatot ad meg, az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely bármikor visszavonható. Visszavonása azonban nem érinti az addig történt személyes adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság a Bolt részére üzenetküldő rendszert tesz elérhetővé, amelyen keresztül a Bolt emailcímére küldött üzenettel a Felhasználók kapcsolatba léphetnek a Bolttal. Az üzenetküldő rendszer használata nem kötelező, önkéntes, azt a Bolt is és a Felhasználók is önkéntes hozzájárulásuk esetén és jogalapja szerint használhatják. A hozzájárulás visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az addig történt személyes adatkezelés jogszerűségét.

 

A Bolt apróhirdetéseiben megadott személyes adatok adatkezelésének jogalapja a Felhasználó és a Társaság közötti szerződéses jogviszony létrehozása, a jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználó a Weboldalon erre a célra alkalmazott checkbox kipipálásával az ott meghatározott nyilatkozatával adhatja meg önkéntes és kifejezett hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonására a Weboldalon történő beállítások használatával, vagy a Társasághoz intézett nyilatkozattal van lehetőség.

 

Az adatkezelés célja:

A szerződéses jogalapon történő személyes adatkezelések célja a szerződés Társaság által történő teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, a teljesítés igazolása, a szerződésből eredő díjazás számlázása.

A hozzájárulás alapján kezelt profiladatok esetén az adatkezelés célja a Bolt Felhasználó általi személyesebbé tétele, a felhasználói bizalom növelése.

Az üzenetküldő rendszer a Társaság által nyújtott szolgáltatás része, azonban annak fontos eleme, hogy a Felhasználók közötti üzeneteket a Társaság ellenőrizhesse. Az üzenetküldő rendszer adatkezelésére ennek megfelelően irányadó az Adatvédelmi Tájékoztató (https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) 3.1.1. és 3.1.3. pontjában az üzenetküldő rendszerre vonatkozó tájékoztatás.

 

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájáruláson alapuló Bolt profil-adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig, vagy amennyiben ilyen nem történik, a Bolt Felhasználó általi törléséig kezeli publikusan, ezt követően azok zárolt adatbázisba kerülnek, a Csalásmegelőzés pontban megadott célból és jogalapon történő adatkezelés okán.

A Bolt apróhirdetéseiben elérhető személyes adatokat a hirdetés Felhasználó általi törléséig kezeli publikusan, ezt követően azok zárolt adatbázisba kerülnek, a Csalásmegelőzés pontban megadott célból és jogalapon történő adatkezelés okán.

Az üzenetküldő rendszer használata során történő adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztató (https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) 3.1.3. pontjában meghatározott adatkezelési időtartam vonatkozik.

A Bolt fiókhoz tartozó adatokat a Bolt törléséig kezeli publikus, azaz a Weboldalon látható módon a Társaság, ezt követően azok zárolt adatbázisba kerülnek, a Csalásmegelőzés pontban megadott célból és jogalapon történő adatkezelés okán.

A szerződés megkötése és teljesítése céljából megadott azon személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatásnyújtásához a Felhasználó köteles megadni, a Társaság a szerződés fennállásáig kezeli, azzal, hogy a számviteli nyilvántartással kapcsolatos törvényi kötelezettsége okán a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni, emellett a szerződés megszűnését követően ezeket a Társaság azokat a Csalásmegelőzés pontban megadott célból, ideig és jogalapon történő adatkezelés okán kezelheti.

 

Csalásmegelőzés, igényérvényesítés

A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az adatkezelés elsődleges jogalapja szerinti jogviszony megszűnésétől, illetve az üzenetküldő rendszer adatai esetén azokra a 3.1.3. pontban meghatározott adatkezelési időtartam végétől számított 24 hónap időtartam alatt a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során megadott adatokat, így különösen a hirdetést, a Bolt profilját és adatait, aktivitását, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, szükség esetén pedig felhasználja az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

 

Az adatkezelés jogalapja a Társaság és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

A Társaság ezen személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető, a Társaság vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen, az igény érvényesíthető legyen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által, vagy maguk törlik azokat.

 

Érintetti jogok

Az érintett Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu, a Társaság szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. A Társaság adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Boltok használata során történő személyes adatkezelések további feltételeire a Jófogás Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak irányadók, különösen a Weboldal ott meghatározott funkciói, a Társaság ott meghatározott szolgáltatásai igénybevétele, használata kapcsán (https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/).