add_circle Hirdetésfeladás

Adatvédelmi tájékoztatás

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban a Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), mint aKészítsünk együtt környezettudatos karácsonyi ajándékot!szervezője tájékoztatja a rendezvény résztvevőit a rendezvény során rögzítésre kerülő adatokra vonatkozó adatkezelés körülményeiről, így arról, hogy a Társaság a rendezvény során fényképet, illetve olyan videófelvételt készít a résztvevőkről, amelyen ők azonosíthatóan jelennek meg és ezeket a felvételeket a Társaság a rendezvénye és saját márkája népszerűsítésének részeként marketing célokra felhasználja.

 

A rendezvény résztvevőiről készült fényképek, felvételek készítése, tárolása, közzététele az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a fénykép, illetve videófelvétel, amelyen természetes személy azonosítható, pedig személyes adat.

 

A személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek a Társaság minősül, aki az adatokra vonatkozó valamennyi adatkezelési tevékenységet az érintett által megadott hozzájárulás alapján végzi, amely a személyes adatkezelés jogalapja. A Társaság a felvételeket a rögzítésüktől kezdődő 1 éves időtartam alatt kezeli (adatkezelés időtartama), ezt követően, illetve a hozzájárulás visszavonása, vagy törlésre irányuló kérésem esetén haladéktalanul törli azokat. A Társaság a személyes adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az adatkezelés időtartama alatt a fényképeket, illetve videófelvételeket a Társaság az általa üzemeltetett www.jofogas.hu weboldalon, továbbá a saját Facebook oldalán marketing tevékenysége keretében, rendezvényei és márkája reklámozása céljából közzéteszi, amely célból azokat a Társaság szükségszerűen az oldalra történő feltöltéssel továbbítja a Facebook-ot üzemeltető Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) részére. A fényképeket Balog Tamás Péter, Bp, Kórház utca 1. fsz 4., mint adatfeldolgozó fényképész készíti a Társaság megrendelése alapján, aki a fényképeket a Társaság részére átadja, maga nem kezeli azokat.

 

A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan törvényben meghatározott jogosultságokkal rendelkezik, amely alapján tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről, és kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását a Társaság lenti elérhetőségeire eljuttatott nyilatkozatával. Az érintetti jogosultságok részletes leírását és szabályait az Infotörvény 13. fejezete tartalmazza.

 

A Társaság elérhetőségei:

Email: ugyfelszolgalat@jofogas.hu

Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 49.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, amennyiben a Társasággal történő közvetlen egyeztetés nem vezet eredményre, az alábbi hatósághoz lehet fordulni: NAIH (Székhely: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (36) 1 391 1400; Fax: (36) 1 391 1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).

 

A rendezvény látogatója a jegyváráslás során a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez, így a róla fénykép-és videófelvétel készítéséhez és annak marketing-célokra történő felhasználásához hozzájárul. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133483/2017.

 

Budapest, 2017. 11. 21.