add_circle Hirdetésfeladás

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk mi?

Az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (a továbbiakban Társaság), az állás-pályáztatás-toborzás során az érintettek személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”) rendelkezései alapján kezeli.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz minden szükséges információt az Ön jogairól és kötelezettségeiről és elmagyarázza, hogy hogyan, miért és milyen esetekben gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatát a GDPR 13. cikkében foglaltaknak megfelelően.

A személyes adatokat toborzás céljából használjuk fel. Pályázata beküldésével önkéntesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Társaság, mint adatkezelő részére, hogy a Társaság által meghirdetett pozíciókra történő jelentkezés lehetőségét kínáló weboldalon elérhető adatlapon, illetve az Ön által csatolt dokumentumokban szereplő személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kezelje.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hu_hr@jofogas.hu, illetve az adatvedelem@jofogas.hu emailre küldött üzenetével.

Az adatkezelő adatai:

Adevinta Classified Media Hungary Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Cg: 01-09-926009

Email: hu_hr@jofogas.hu

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő ki lett jelölve, elérhetősége az alábbi: adatvedelem@jofogas.hu

Egyes adatkezelések

  1.     Jelentkezés

A Társaság a https://karrier.jofogas.hu/ oldalon közzéteszi az aktuális nyitott állásokat, illetve lehetőség nyílik a kiválasztási adatbázisba történő jelentkezésre is. A pályázati anyagokat kizárólag (önéletrajzokat, motivációs levél, stb.) az ezen a felületen elérhető feltöltési móddal lehet benyújtani. A Társaság más formában nem fogad el személyes adatokat tartalmazó pályázatot az érintettektől és amennyiben ilyen érkezik a Társasághoz, haladéktalanul és véglegesen törli azokat.

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a munkahelyi felvételi eljárás lefolytatása céljából, az Ön – munkakörre történő kiválasztása szempontjából releváns –  személyes képességeinek és készségeinek a felmérésére, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatára használja fel a meghirdetett munkakör betöltése végett.

Az önéletrajzon kötelezően megadandó adatok:

  • családi és utónév;
  • telefonszám;
  • email cím;
  • végzettség; és
  • tapasztalat (amennyiben aktuális)

A jelentkezés során kötelezően megadandó adat:

  •       bérigény

Az adatlapon a fentiek szerint kötelező jelleggel megadandó személyes adatok körén túl jelentkezése kapcsán Ön dönti el, hogy mely adatokat, információkat ad meg a Társaság számára, de egyes esetekben a Társaság határozza meg a kötelezően megadandó adatokat vagy opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok megadásának hiányában, vagy pontatlan megadása esetén a Társaság felhívhatja a kötelezően megadandó adatok megadására, illetve pontosítására, a kötelezően megadandó személyes adatok megadásának elmaradása esetén azonban pályázati anyaga érvénytelennek minősül és – pontosításra felhívás hiányában, vagy a felhívás nem teljesítése esetén – törlésre kerül.

Referencia és ajánlólevél megadás esetén Ön köteles előzetesen beszerezni a referenciát vagy ajánló levelet adó személy hozzájárulását az adatok Társaságunk részére történő átadásához és kezeléséhez.

A személyes adatok megadásával Ön egyben azt is kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatott adatok pontosak és igazak.

Az adatkezelés célja

A Társaság a megadott adatokat annak érdekében kezeli és használja, hogy a meghirdetett pozícióra való alkalmasságát megvizsgálja, értékelje, és lefolytassa a pozíció betöltéséről való döntése érdekében szükséges kiválasztási eljárást.

A Társaság által használt jelentkezési felületen keresztül Önnek lehetősége van arra is, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beküldött személyes szakmai anyagát nem meghirdetett pozícióra, vagy a meghirdetett pozíciótól eltérő, jövőben meghirdetésre kerülő állások betöltésekor figyelembe vegye a Társaság, erre a célra pedig megőrizze azokat, vagy kifejezetten erre a célra küldje be személyes szakmai anyagát.

Ennek érdekében különösen az alábbi célok szerinti adatkezelések történnek:

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
név Az Ön azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
e-mail cím Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

telefonszám Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

végzettség Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges
tapasztalat Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges
motivációs levél Az Ön személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges
referencia, ajánlólevél

bérigény

szakmai múltjának és munkájának minőségének megismeréséhez szükséges.

Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges

Név, telefonszám és/vagy email cím megadása hiányában nem áll módunkban Önt elérni, ezért nem tudjuk Önt a jövőben foglalkoztatni.

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a Társaság megtekintheti az Ön közösségi oldalon (pl. Facebook, Linkedin, stb.) létrehozott, bárki számára nyilvános információit. A Társaság kizárólag azon információkat vizsgálja meg, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban.

A munkahelyi felvételi eljárás során Öntől csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges. Ennek megfelelően Öntől családi állapotra, lakásviszonyokra, szülők foglalkoztatására, politikai véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat, illetve a munkaviszonnyal össze nem függő más személyes adat az adatkezelés céljának hiányában nem kérhető.

A Társaság munkatársai feljegyzéseket készítenek az Önnel folytatott megbeszélésekről és találkozókról annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy Ön alkalmas-e az adott állásra, amely interjún készült feljegyzéseket a Társaság szintén személyes anyagaival együtt tárolhatja.

A munkahelyi felvételi eljárás során a Társaság Önnel alkalmassági vizsgálatot végezhet, annak érdekében, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos, releváns adatot kapjon a Társaság a teszteredményből. A Társaság által alkalmazott tesztek megfelelnek a mindenkori adatvédelmi szabályoknak és előírásoknak, az ilyen adatkezelés esetén pedig külön Adatvédelmi Tájékoztatást alkalmaz a Társaság, amennyiben az ilyen adatkezeléshez külön hozzájárulás beszerzése szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyaga elküldésének alkalmával ad meg.

Amennyiben a Társaság a kiválasztási folyamat végén ezt jelzi Önnek, Ön a Társaság felé eljuttatott válaszában adja meg kifejezett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatát a pályázati anyagának a jövőbeni, más állásajánlatok betöltésének szempontjából történő figyelembevétele és  a recruitment adatbázisába történő elhelyezése céljára.

Amennyiben személyes anyagát munkaerő-közvetítőn keresztül adja meg, pályázata keretében eljuttatott személyes adatai közül nevét és e-mailcímét és telefonszámát annak érdekében kezeljük, hogy az igénybe vett munkaerő-közvetítő által átadott jelöltként figyelembe vehessük, amely adatkezelés jogalapja a Társaság és az igénybe vett munkaerő közvetítő arra vonatkozó jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződéses rendelkezések alapján fennálló kötelezettségeiket teljesíteni tudják és elszámolásukhoz ellenőrizhető legyen a jelölt forrása.

Adatkezelés időtartama

A jelentkezés visszavonásának hiányában a Társaság az Ön adatait az adott munkakör betöltésének időpontját követő 90 napig kezeli, és ezt követően a benyújtott pályázati anyagokat törli/megsemmisíti, kivéve, ha a munkahelyi felvételi eljárás lezárását követően a Társaság kérdésére Ön a későbbiekben önkéntesen hozzájárult a pályázati anyaga megőrzéséhez. Ezen utóbbi esetben a Társaság az adatait a hozzájárulás megadásától számított 36 hónapig tárolja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben személyes anyagát munkaerő-közvetítőn keresztül adja meg, pályázata keretében eljuttatott személyes adatai közül nevét és e-mailcímét és telefonszámát annak érdekében kezeljük, hogy az igénybe vett munkaerő-közvetítő által átadott jelöltként figyelembe vehessük, amely adatkezelés időtartama az adatok feltöltéstől számított 15 hónap.

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulása visszavonását a hu_hr@jofogas.hu címre szíveskedjen elküldeni.

Hozzáférések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Társaság ügyvezetője, HR vezetője, HR munkatársa, illetve a pályázattal érintett részleg vezetője férhetnek hozzá, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a kiválasztás folyamán: Workable Software Limited (5 Golden Square, 5th Floor, London, United Kingdom, W1F 9BS) amely a Társaság toborzó rendszerének üzemeltetője, ilyen módon adatfeldolgozó, tekintettel arra is, hogy a rendszerbe feltöltött személyes adatok tárolása is a Workable Software Limited által üzemeltetett adatbázisban történik. Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyes adatokat a fent meghatározott adatfeldolgozó EU-n kívüli harmadik országba továbbítja. A harmadik országokba történő adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Workable Software Limited adatvédelmi tájékoztatója alapján az ilyen adattovábbításra alkalmazandók az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételek, Modell Standard Szerződési Feltételek, amelyek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a Bizottság részére.

A Társaság a döntéseit nem alapítja automatizált döntéshozatalra.

Az Ön Jogai

Ön a GDPR 15-22. cikke alapján kérelmezheti a Társaságtól a Társaság által kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

A Társaság ezen kérelmeket a hu_hr@jofogas.hu e-mailcímen várja. A Társaság ezeket a kérelmeket legkésőbb a beérkezésüktől számított 1 hónapon belül elintézi és tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és összetettségét, ez a határidő további kettő hónappal meghosszabbítható. Ennek tényéről a Társaság tájékoztatást nyújt a beérkezést követő legfeljebb 1 hónapon belül. Amennyiben a Társaság intézkedését nem teszi szükségessé a kérelem, legkésőbb 1 hónapon belül erről is tájékoztatást kap az érintett, azzal, hogy mely hatóságnál nyújthat be panaszt és hogyan élhet bírósági jogorvoslati jogával. A túlzó, megalapozatlan kérelmek elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság az érintett kérésére a vonatkozásában kezelt személyes adatokról másolatot ad és amennyiben személyes adatkezelés folyamatban van rá vonatkozóan, az alábbiakról tájékoztatja:

  1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatok másolatát megküldje az érintett részére.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről általunk kezelünk bármely adat nem teljes vagy nem pontos, jogában áll felhívni minket a javításra és/vagy az adat kiegészítésére és vállaljuk, hogy amilyen gyorsan csak lehet aktualizáljuk / javítjuk a hibát, kivéve, amennyiben érvényes okunk van ennek az ellenkezőjére, ez utóbbiról Önt értesítjük.

Önnek jogában áll személyes adatának törlését vagy a feldolgozás korlátozását kérni az adatvédelmi jogszabályok szerint, illetve tiltakozni az adatkezelés ellen. A személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

–        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

–       az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

–       az adatkezelő Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

–       az érintett munkavállaló tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelemben meg kell jelölni, hogy

  •               mely adatok korlátozását kéri,
  •               milyen okból kéri a korlátozást.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, a korlátozás eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ön abban az esetben kérheti a személyes adatai törlését,

–       amennyiben azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy

–       amennyiben az érintett munkavállaló tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

–       amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelik, vagy

–       amennyiben a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlési jog szerinti törlési kötelezettségnek nem kell eleget tennie a Társaságnak, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás esetén a Társaság az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Öntől megkeresést kapunk bármely, fenti jogosultsággal kapcsolatban, kérhetjük Önt a megkeresés teljesítése előtt a személyes adatainak igazolására; annak érdekében, hogy személyes adatainak védelmét garantáljuk.

Személyes Adatainak megosztása és közlése

Semmilyen személyes adatát nem osztjuk meg vagy közöljük az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott esetekben (Workable Software Limited) vagy amennyiben azt jogszabály követeli meg.

Biztonsági intézkedések

A Társaság komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és minden ésszerű intézkedést, valamint óvintézkedést megtesz az Ön személyes adatainak biztosítása érdekében. Ezen biztonsági intézkedések magába foglalják az adatok tárolására és közlésére igénybe vett informatikai rendszer alkalmazását, a belső adatvédelmi szabályzatokban és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített garanciákat.

Pontosság elve

Amennyiben a Társaság által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen. 

Panasztétel

A Társaság az Ön személyes adatát kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.