add_circle Hirdetésfeladás

Játékszabályzat

 

A Nyereményjáték szervezője

 

A Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság) mint a Jófogás.hu internetes lap üzemeltetője a fóti Károlyi István Gyermekközpont (a továbbiakban: Fóti Gyermekfalu) működésének támogatása érdekében 2017. december 2., 9., 16. és 23. napjain 10:00 órától 19:00 óráig (a továbbiakban: Játéknap) tartó nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Jófogás Találkozási Ponton (címe: WestEnd City Center, 1062 Budapest, Váci út 1-3. aluljárószint) (a továbbiakban: Játékhelyszín).

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevők (a továbbiakban: Játékos(ok)) a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Nyereményjátékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, valamint cselekvőképes személyek.

 

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, idő előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat az irányadó. Ha a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

Nyeremény

 

Az első 300 érkező Játékos között minden Játéknapon 300 Jófogás termék, a később érkező Játékosok között pedig a Jofogas.hu működési szabályzata 2.2.1. (iv) és 2.2.2. (v) pontja szerinti ajándék előresorolás, illetve kiemelés (a továbbiakban: Nyeremény), továbbá az utolsó Játéknapot követően, összesen egy (1) darab főnyeremény, egy 50.000 Ft,-, azaz ötvenezer forint értékű belföldi utazásra jogosító kupon (a továbbiakban: Főnyeremény) kerül kisorsolásra. A Nyeremény és Főnyeremény készpénzre nem váltható be és nem átruházható. A Társaság fenntartja a jogot a Nyeremények körének egyoldalú módosítására. Erre tekintettel a Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Nyeremények köre eltérhet a Nyereményjátékot népszerűsítő szórólapon vagy a jelen Játékszabályzatban szereplő Nyereményektől.

 

A Nyereményjáték menete

 

A Játéknapokon adományokat lehet hozni a Játékhelyszínre, amelyeket a Társaság a Fóti Gyermekfalunak ajánl fel. A Nyereményjátékon kizárólag olyan adomány beküldésével lehet részt venni, amely megfelel a Nyereményjáték elnevezése szerinti célnak, azaz alkalmas arra, hogy a Fóti Gyermekfalu működését támogassa (például tartós élelmiszer, ruha, játékok stb.). A Társaság a Nyereményjáték keretében pénzadományt nem fogad el. A Társaság egyoldalúan jogosult eldönteni, hogy valamely adomány megfelel-e e feltételeknek.

 

Egy Játékos egy adomány felajánlásával vehet részt a Nyereményjátékban. Egy Játékos több adományt is felajánlhat, de egy Játéknapon csak egyszer vehet részt a Nyereményjátékban.

 

Az adományokat felajánló Játékosok az alábbiak szerint nyerhetik el a Nyereményeket:

 

A Játék szervezői minden Játéknapon felfújt léggömböket helyeznek el egy falon. Valamennyi léggömb egy-egy Nyereményre jogosító cédulát rejt magában. Az a Játékos, aki kipukkaszt egy léggömböt, elnyeri az ahhoz tartozó Nyereményt. Egy Játékos egy Játéknapon legfeljebb egy léggömböt pukkaszthat ki. A Játékos a Nyereményt a helyszínen azonnal átveheti.

 

A Főnyeremény kisorsolása az alábbiak szerint történik:

 

A Főnyeremény kisorsolásán való részvételhez a Játékosok a Társaság munkatársai által átadott nyereményszelvényt töltenek ki, amely akkor vesz részt a Nyereményjátékban, ha azon a Játékosok megadják a nevüket, e-mailcímüket, majd átadják azt a Társaság munkatársai részére. A kitöltött nyereményszelvényt a Társaság munkatársa hitelesíti és elhelyezi a sorsoláshoz használt sorsológömbbe. A nyertes a sorsolás során kihúzott szelvényen szereplő Játékos (a továbbiakban: Nyertes). A sorsolás időpontja: 2017. január 5. napjáig történik.  

 

A Főnyeremény nyertesének értesítése, a Főnyeremény átvétele

 

A Főnyeremény Nyertesét a Társaság a megadott e-mailcímén értesíti a sorsolást követő 3 napon belül. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a kapott e-mailre történő válasz elküldésével jelentkeznie a Főnyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés érdekében.

 

A Nyereményt a Társaság e-mailben küldi meg a Nyertes részére. A Nyeremény postai kiküldésre nincs lehetőség.

 

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Főnyeremény Nyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Főnyeremény kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

 

Adatvédelem

 

A Főnyereményért játszó Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, így a nyereményszelvény kitöltésével és a Társaság munkatársának történő átadásával elfogadja a jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és e-mail címét a Társaság, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, illetve a kisorsolása esetén a nyertességről történő értesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja. Az adatkezelés önkéntes, és a Játékos kifejezett hozzájárulásán alapul. A Nyereményjáték kapcsán a Játékosok által megadott személyes adatok jelen Játékszabályzat szerinti felhasználása az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok, így a név, az e-mailcím pedig személyes adat.

 

Kezelt adatok köre: a Főnyereményért játszó Játékosok neve és e-mailcíme.

 

Adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása, ezen belül pedig a Főnyeremény kisorsolása és a Nyertes értesítése, Főnyeremény átadása.

 

Adatkezelés időtartama: Nyeremény sikeres átadásának napja, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárásának napja.

 

Adatkezelés jogalapja: a Játékos (érintett) kifejezett hozzájárulása. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés azonosító száma: NAIH-74055.

 

Az adatkezelés szempontjából adatkezelőnek a Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., emailcím: ugyfelszolgalat@jofogas.hu) minősül. A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan törvényben meghatározott jogosultságokkal rendelkezik, amely alapján tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről, és kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását a Társaság lenti elérhetőségeire eljuttatott nyilatkozatával. Az érintetti jogosultságok részletes leírását és szabályait az Infotörvény 13. fejezete tartalmazza. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, amennyiben a Társasággal történő közvetlen egyeztetés nem vezet eredményre, az alábbi hatósághoz lehet fordulni: NAIH (Székhely: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (36) 1 391 1400; Fax: (36) 1 391 1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

 

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse nyertességének tényéről.

 

Felelősség

 

A Főnyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Társaság nem vállal felelősséget.

 

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

 

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen olyan körülmény merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Budapest, 2017. december 1.