add_circle Hirdetésfeladás

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet, adószáma: 14918618-2-41; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@jofogas.hu, telefon: +36-1/808-8288; a továbbiakban: Társaság) ÜZLETI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (hatályos 2020. július 12. napjától) 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzleti ÁSZF) a Társaság által üzemeltetett jofogas.hu URL címen elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) a Jófogás Állásajánlat kategóriában történő hirdetésfeltöltés és az ahhoz kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások (a Weboldal Felhasználási Feltételei 2.2.2. pontja szerinti alapszolgáltatások, a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) Kereskedők (a továbbiakban: Üzleti Felhasználó vagy Álláshirdető) általi igénybevételére vonatkoznak.

1.2 Üzleti Felhasználónak minősül bármely kereskedelmi vagy szakmai minőségében eljáró magánszemély, vagy bármely jogi személy (beleértve a gazdálkodó szervezet et is), aki a Weboldalon keresztül – amelynek során a Szolgáltatásokat használja – kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást üzleti, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból. Az Üzleti Felhasználók a Weboldalon az Állásajánlat kategóriában hirdető partnerként kizárólag a jelen Üzleti ÁSZF és az annak megfelelően a Társasággal megkötött érvényes és hatályos Egyedi Szerződés alapján hirdethetnek, illetve vehetnek igénybe bármilyen Szolgáltatást. Az Üzleti ÁSZF rendelkezései – különösen a Szolgáltatásoknak az Üzleti Felhasználókra megállapított díjszabásai – vonatkoznak a Weboldal azon magánszemély vagy gazdálkodó szervezet felhasználóira is, akiknek a hirdetése az Állásajánlat kategóriában a Felhasználási Feltételek alapján Vállalati vagy Céges hirdetésnek minősül, vagy azt a Társaság a Felhasználási Feltételekben fenntartott joga alapján Vállalati vagy Céges Hirdetésnek minősít.

1.3 A jelen Üzleti ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § rendelkezése szerinti általános szerződési feltételeknek tekintendő és irányadó valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó között az Állásajánlat kategóriára vonatkozóan elérhető Szolgáltatások tárgyában létrejött jogviszonyra.

1.4 Az Üzleti ÁSZF és az Egyedi Szerződések úgy tekintendők, hogy azok egymást kölcsönösen kiegészítik. Mindazon kérdésekben, amelyekre vonatkozóan az Egyedi Szerződés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzleti ÁSZF rendelkezései irányadók. Amennyiben az Egyedi Szerződés egy adott pontjára vonatkozóan a jelen Üzleti ÁSZF további, kiegészítő szabályozást tartalmaz, úgy az adott Egyedi Szerződés ezen pontja szerinti kérdésben az Üzleti ÁSZF kiegészítő rendelkezése szintén alkalmazandó. Azon kérdésekre, amelyeket a jelen Üzleti ÁSZF nem szabályoz, az Egyedi Szerződések mellett a Felhasználási Feltételek mindenkori rendelkezései irányadók. Amennyiben az Üzleti ÁSZF és az Egyedi Szerződés valamely kérdést egymástól eltérően szabályoznak, az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben valamely Üzleti Felhasználó nem rendelkezik Egyedi Szerződéssel, akkor a Társasággal fennálló jogviszonyát a Felhasználási Feltételek és az Üzleti ÁSZF rendelkezései szabályozzák oly módon, hogy az Üzleti ÁSZF-nek az Egyedi Szerződésre és Előfizetésre vonatkozó rendelkezései vele szemben nem alkalmazandók.

1.5 Amennyiben az Üzleti ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az Üzleti ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti rendelkezés céljához leginkább közel álló szabállyal pótolni.

1.6 Amennyiben az Üzleti ÁSZF és a Felhasználási Feltételek valamely kérdést egymástól eltérően szabályoznak, az Üzleti ÁSZF rendelkezései irányadók. Amennyiben valamely kérdésre vonatkozóan a Felhasználási Feltételek további, kiegészítő szabályozást tartalmaz, úgy az Üzleti ÁSZF ezen pontja szerinti kérdésben a Felhasználási Feltételek kiegészítő rendelkezése szintén alkalmazandó. Az Üzleti ÁSZF-ben használt, másként meg nem határozott nagybetűs kifejezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott tartalommal bírnak.

1.7 A jelen Üzleti ÁSZF-re a magyar jog irányadó, az ebben, illetve az egyes jogviszonyokra a jelen Üzleti ÁSZF alapján irányadó szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. FOGALMAK

Az Üzleti ÁSZF-ben az alábbi fogalmak – az 1.6. pontban hivatkozott kifejezéseken, továbbá az 1. pontban meghatározott nagybetűs fogalmakon túl – a következő jelentéssel bírnak:

2.1 Előfizetés: az Üzleti Felhasználók és a Társaság között az Egyedi Szerződés létrejötte esetén fennálló jogviszony, amely alapján a Weboldalon regisztrációval rendelkező Üzleti Felhasználók a Weboldalon elérhető Állásajánlat kategória Előfizetésük szerinti Csomaghoz tartozó a Weboldal szabályai szerint apróhirdetéseket tölthetnek fel, a Weboldal Szolgáltatásait igénybe vehetik egy ún. Üzleti Fiókon keresztül.

2.2 Egyedi Szerződés: a Társaság és az Üzleti Felhasználó között létrejövő egyedi szerződés, amely Előfizetés létrehozására vonatkozik.

2.3 Üzleti Fiók: az Előfizetés funkcióinak használatához megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználói fiók. Az Üzleti Fiók érvényes Előfizetés esetén, az igénybe vett Csomag szolgáltatás Társaság által történő aktiválása esetén jön létre, az Üzleti Felhasználó weboldalon történő regisztrációja során létrehozott felhasználói fiókjából.

2.4 Csomag: az Előfizetésben megrendelt, meghatározott többletszolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag. Az Üzleti Felhasználók az Egyedi Szerződés megkötése során választhatnak a 4.2. pont szerinti Csomagok közül.

2.5 Felhasználási Feltételek: http://docs.jofogas.hu/szabalyzat/

 1. AZ ÜZLETI ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA ÉS ÜZLETI ÁSZF/FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

3.1 Az Üzleti ÁSZF címben jelzett időponttól hatályos és határozatlan időre, visszavonásig szól.

3.2 A Felhasználási Feltételek és az Üzleti ÁSZF módosítása esetén a Társaság az Üzleti Felhasználókat legalább a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal e-mail üzenetben tájékoztatja, továbbá ezzel egyidejűleg a változásokat, azok összefoglalását, illetve a változások hatályba lépésének dátumát a Weboldalon közzéteszi.

3.3 Az Üzleti ÁSZF/Felhasználási Feltételek módosításáról történő tájékoztatást követően az Üzleti Felhasználó jogosult az Egyedi Szerződését a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatban 15 napos felmondási idővel felmondani, illetőleg amennyiben az Üzleti Felhasználó nem rendelkezik Egyedi Szerződéssel, akkor a határozott időre szóló szerződését ezen időtartamon belül felmondhatja, ellenkező esetben a Felhasználási Feltételek szerint jogosult megszüntetni a fiókregisztrációját. Amennyiben az Üzleti Felhasználó nem él a módosítás esetén részére biztosított 15 napos felmondási joggal, és az Előfizetéshez tartozó funkciókat az Üzleti ÁSZF módosítását követően változatlanul használja, illetőleg Előfizetés hiánya esetén a Társaság Szolgáltatásait változatlanul használja, akkor ezzel az Üzleti Megrendelő elfogadja az Üzleti ÁSZF módosított tartalmát. Amennyiben a 15 napos felmondási időszakon belül az Üzleti Felhasználó a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével új árut vagy szolgáltatást hirdet meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy az Üzleti Felhasználó elállt a felmondásától és a továbbiakban a módosított Üzleti ÁSZF/Felhasználási Feltételek feltételeit elfogadja magára nézve kötelezőnek. A módosítás esetére biztosított 15 napos felmondási idő nem alkalmazandó, amennyiben a Társaságra olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára az említett felmondási idő betartását; vagy ha a Társaságnak rendkívüli jelleggel kell módosítania szerződési feltételeit valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a Szolgáltatásokat, a fogyasztókat vagy az Üzleti Felhasználókat csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben. Az Üzleti ÁSZF/Felhasználási Feltételek módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, visszamenőleges hatállyal nem alkalmazandók az Üzleti Felhasználó és a Társaság közötti szerződésre, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakad a módosítás, vagy a módosítás az Üzleti Felhasználóra előnyös. A módosítás hatályba lépését követően feladott apróhirdetésekre és létrejövő Egyedi Szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

 1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

4.1 A Társaság a Weboldalon elérhető, kereshető adatbázist tartalmazó felületén nyújt apróhirdetés közzétételére vonatkozó és ahhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat. Az Üzleti Felhasználók a Weboldal Állásajánlat Kategóriájában kizárólag a Weboldalon történt regisztrációval és érvényes Előfizetéssel jogosultak hirdetést (Kiemelt Partner típusú hirdetést) feltölteni, közzétenni és Szolgáltatásokat igénybe venni. Előfizetéssel kizárólag érvényes és hatályos Egyedi Szerződéssel rendelkező Üzleti Felhasználók rendelkeznek. Az Előfizetés alapján az Üzleti Felhasználó saját üzleti felhasználói fiókhoz, ún. Üzleti Fiókhoz jut, az általa megrendelt és kifizetett Csomag szerint igénybe vehető Szolgáltatásokat éri el. Az Üzleti Felhasználó a Csomagjához meghatározott, 1. számú melléklet szerinti feltételekkel juthat. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az Üzleti Fiókban kizárólag az Állásajánlat Kategóriákba tartozó apróhirdetések tölthetők fel. Amennyiben a Felhasználó Üzleti Fiókra vált, felhasználói fiókjában szereplő, nem Állásajánlat kategóriába tartozó hirdetései törlésre kerülnek.

4.2 A Társaság a következő Csomagokat teszi elérhetővé Üzleti Felhasználói részére:

4.2.1. START CSOMAG

4.2.2. ALAP CSOMAG

4.2.3. HALADÓ CSOMAG

4.3. Az Üzleti Fiók az érvényes Egyedi Szerződéssel rendelkező, a Weboldalon regisztrált Üzleti Felhasználók felhasználói fiókja, amelyből az Előfizetéshez tartozó funkciók és Szolgáltatások elérhetők az Üzleti Felhasználók részére. Az Üzleti Felhasználó jogosult kijelölni az Üzleti Fiókja feletti hozzáférésre jogosult személyeket. Az Üzleti Felhasználó kizárólag szervezetén belüli személyeknek, vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeknek adhat hozzáférést. Az Üzleti Fiókban valamennyi Szolgáltatás megrendelhető és elérhető. Az Üzleti Fiók valamennyi felhasználója számára valamennyi Szolgáltatás elérhető.

4.4. A Felhasználó az Előfizetésében elérhető Csomagért és az Üzleti Fiókért a Társaság és a Felhasználó között létrejött Egyedi Szerződésben foglalt díjat fizeti meg és az ugyanott meghatározott kedvezményre válhat jogosulttá, a jelen Üzleti ÁSZF, különösen annak 7. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően.

4.7. Az Előfizetés vonatkozásában a Társaság évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a Weboldal és az azon igénybe vett Szolgáltatások elérhetőségét és működését. A rendelkezésre állási időbe nem számít a bejelentett karbantartások időtartama, továbbá a Társaság érdekkörén kívül álló okból történő szünetelés. A Társaság jogosult a szolgáltatásnyújtást szüneteltetni (az aktuálisan igénybe vett Szolgáltatásokkal együtt), amennyiben annak nyújtása technikai akadályba, vagy előre nem látható és nem elhárítható akadályba ütközik. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem vállal felelősséget, ezen időszakok a vállalt rendelkezésre állási időbe nem számítanak.

4.8. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Előfizetéshez tartozó, jelen Üzleti ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtásának módján és feltételein a jelen Üzleti ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek betartásával változtasson, vagy hogy ezen funkció nyújtását beszüntesse.

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS

5.1 Egyedi Szerződés a Társaság és az Üzleti Felhasználó írásbeli megállapodása esetén jön létre. Az Egyedi Szerződés megkötését az Üzleti Felhasználó a jelen Üzleti ÁSZF 5.2. pontja szerint jogosult kezdeményezni a Társaság felé. Az Üzleti Felhasználó megkeresésére a Társaság az Üzleti Felhasználó részére elérhető egyedi üzleti feltételekről ajánlatban tájékoztatja az Üzleti Felhasználót, amelyhez a Társaság mellékeli az ajánlatra vonatkozóan az Üzleti Felhasználó adataival kitöltött Megrendelőlapot. Amennyiben a Megrendelő lapban Üzleti Felhasználó annak aláírását megelőzően bármilyen hibát észlel, akkor jogosult arra, hogy azt a kijelölt üzletkötője email címére küldött levélben jelezze a hiba feltüntetésével egyidejűleg. Amennyiben a Társaság is hibásnak találja a Megrendelőlapot, akkor a hibát haladéktalanul kijavítja, és a kijavított Megrendelőlapot küldi el Üzleti Felhasználónak. Amennyiben a Társaság nem ért egyet az Üzleti Felhasználó hibajelzésével, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja Üzleti Felhasználót emailen. A hibajelzésre adott Társasági válasz időtartamával az ajánlatban érvényességi időtartamként meghatározott idő meghosszabbodik. Az Egyedi Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Társaság által kiadott Megrendelőlapot az Üzleti Felhasználó cégszerűen aláírva, az ajánlatban érvényességi időtartamként meghatározott idő alatt a Társaság részére megküldi, és a Társasághoz megérkezik és azt a Társaság e-mailben visszaigazolja. A Társaság az Üzleti Felhasználó megrendelésének elfogadása esetén a Megrendelőlap szerinti szerződés létrejöttét 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja az Üzleti Felhasználó részére. A szolgáltatás nyújtására jelen pont szerint létrejött magyar nyelvű Egyedi Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzleti Megrendelő azonban köteles a saját példányából megőrizni és iktatni egy példányt. A Társaság az Egyedi Szerződést a jogszabályok által előírt iratmegőrzési időszakig terjedően hatósági vizsgálatok és jogviták esetére okirati bizonyítékként rögzíti, azonban az később kizárólag a hatóságok és bíróság részére lesz hozzáférhető, ennek megfelelően mások, így az Üzleti Felhasználók részére sem lesz hozzáférhető.Egyedi Szerződés a Társaság és az Üzleti Felhasználó alábbiak szerinti megállapodása esetén jön létre. Az Egyedi Szerződés megkötését a Társaság által kiadott Megrendelőlapnak a Társaság által megadott időszakon belül, cégszerűen aláírt formában a Társaság által Üzleti Felhasználója részére kijelölt üzletkötő emailcímére történő visszaküldésével lehet kezdeményezni. Az Üzleti Felhasználó megkeresésére a Társaság az Üzleti Felhasználó részére elérhető egyedi üzleti feltételekről tájékoztatja az Üzleti Felhasználót. Az Egyedi Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Társaság által kiadott Megrendelőlapot az Üzleti Felhasználó cégszerűen aláírva, az ajánlatban érvényességi időtartamként meghatározott idő alatt a Társaság részére megküldi, és a Társasághoz megérkezik és azt a Társaság írásban visszaigazolja. A Társaság az Üzleti Felhasználó megrendelésének elfogadása esetén a Megrendelőlap szerinti szerződés létrejöttét 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja az Üzleti Felhasználó részére. A szolgáltatás nyújtására jelen pont szerint létrejött magyar nyelvű Egyedi Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az Üzleti Felhasználó azonban köteles a saját példányából megőrizni és iktatni egy példányt.

5.2 Az Üzleti Felhasználó a Társasággal a Weboldalon megadott üzletkötői elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot és jelezheti igényét az Egyedi Szerződés megkötésére vonatkozóan. A Társaság az Üzleti Felhasználóval a nevében az Egyedi Szerződést megkötő, képviseleti joggal rendelkező természetes személyeken, vagy az általa adminisztrátorként bejelentett kapcsolattartó személyen keresztül tartja a kapcsolatot.

5.3 Az Üzleti Felhasználó igénye szerint a Társaság értékesítője az Üzleti Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre megküldi a Társaság előfizetési feltételeit és az annak elfogadására szolgáló Megrendelőlapot. Az Üzleti Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával és a Társasághoz történő eljuttatásával tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a jogviszonyra a megrendelésben foglaltakon kívül a jelen Üzleti ÁSZF, továbbá a Felhasználási Feltételek is irányadók. Az Üzleti Felhasználó és a Társaság közötti jogviszony Előfizetés esetén a Megrendelőlapon feltüntetett és a Társaság által visszaigazolt határozott időtartamra jön létre.

5.4 Az Üzleti Felhasználó által megadott adatok és tények ellenőrzése a Társaság joga, de nem kötelessége. A Társaság fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az Üzleti Felhasználóval történő szerződéskötést, indokolás nélkül. Ebben az esetben a Társaság nem igazolja vissza az Üzleti Felhasználó által részére eljuttatott Megrendelőlap szerinti Egyedi Szerződést.

5.5 Az Üzleti Felhasználó által megadott bármely adat változása, vagy az Egyedi Szerződés szempontjából egyébként jelentős tény, adat, körülmény változása vagy felmerülése esetén az Üzleti Felhasználó köteles a Társaság felé jelezni azt és bejelenteni az új, érvényes adatokat, a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül. Az adatok valóságnak megfelelő szolgáltatása elmulasztásából, illetve a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő minden kártérítési vagy egyéb kötelezettség kizárólag a mulasztó Üzleti Felhasználót terheli.

5.6 Az Egyedi Szerződés megkötése önmagában nem jogosítja az Üzleti Felhasználót a Weboldal használatára és az Egyedi Szerződés szerinti szolgáltatások használatára, ahhoz az Üzleti Felhasználónak a Weboldalon felhasználói fiókkal kell, illetve érvényes Előfizetéssel kell rendelkeznie.

5.7 A Csomag-szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése esetén a Társaság megküldi az Üzleti Felhasználó részére a megrendelt szolgáltatások ellenértékére vonatkozó díjbekérőt. A díjbekérő Üzleti Felhasználó által az esedékesség napjára történő megfizetésének elmaradása esetén az Egyedi Szerződés megszűnik. A díjbekérő Üzleti Felhasználó által határidőben történt megfizetését követően 1 munkanapon belül a Társaság aktiválja az Előfizetéshez tartozó Csomagot az Üzleti Felhasználó Üzleti Fiókjában. Az aktiválással, illetve az aktivációs link (5.8.) Üzleti Felhasználó által történő érvényesítésével az Üzleti Fiókhoz a Felhasználó jogosultságot szerez, hogy a Weboldalon apróhirdetéseket tegyen közzé és Szolgáltatásokat vegyen igénybe, a Csomagban meghatározottak szerint. Az Üzleti Felhasználó további műveleteket, illetve a Szolgáltatások megrendelését az Üzleti Fiókjából végezheti.

5.8 A Csomag felhasználására nyitva álló határozott időtartam a Társaság által történő aktiválásuk napján kezdődik. Az aktiválásról a Társaság az Üzleti Felhasználót e-mailben értesíti, egy aktivációs link megküldésével. Az aktivációs linkre történő kattintás elmaradása nem keletkeztet jogot a megfizetett díjak visszakövetelésére, vagy az Egyedi Szerződéstől történő elállásra.

5.9 A jelen Üzleti ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Társaság docs.jofogas.hu/szabályzat oldalon elérhető mindenkori felhasználási feltételei irányadóak.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1 Az Előfizetés keretében a Weboldalra elhelyezett apróhirdetésekre a Felhasználási Feltételek szerinti apróhirdetésekre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadók, a jelen Üzleti ÁSZF-ben meghatározott eltérésekkel. A Társaság felhívja az Üzleti Felhasználók figyelmét, hogy ezen hirdetéseket a Társaság által alkalmazott automatikus program ellenőrzi abból a szempontból, hogy egyazon hirdetés többször kerül-e feltöltésre (többszörözés).

6.2 Az Üzleti Felhasználók által a Weboldalra elhelyezett apróhirdetéseknek a Felhasználói Feltételekben meghatározott feltételeknek meg kell felelniük, illetve a jogszabályba, vagy a Felhasználói Feltételekbe ütközés esetén a Társaság az Üzleti ÁSZF-ben és a Felhasználási Feltételekben meghatározott lépéseket jogosult megtenni, további visszatérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül. A Felhasználói Feltételek betartása az Üzleti Felhasználó kötelezettsége, és annak megszegéséért az Üzleti Felhasználó tartozik felelősséggel.

6.3 Az Üzleti Felhasználó közvetlenül felel a Társaság felé mindazon személyek tevékenységéért, akiknek az Üzleti Fiókhoz felhasználói jogosultságot engedett. Az Üzleti Felhasználó nevében személyek a Weboldal szolgáltatásainak használata során kötelesek betartani a jelen Üzleti ÁSZF és a Felhasználási Feltételek vonatkozó szabályait.

6.4 Az Üzleti Felhasználó köteles az Előfizetéséhez tartozó Üzleti Fiókja felhasználói azonosítóját és jelszavát megőrizni és bizalmasan kezelni, így azt nem megosztani harmadik személyekkel. A Társaság kizárja a felelősségét valamennyi olyan költség vagy kár vonatkozásában, amely a felhasználónév és a jelszó nem az Üzleti Felhasználó által történő használata okán keletkezett, amennyiben ezen adatok illetéktelen személyekhez jutása a Társaságnak nem felróható.

6.5 Az Üzleti Felhasználó által feltöltött apróhirdetések vonatkozásában a Felhasználási Feltételek 2.1. pontjában hivatkozott, a Társaság által a Weboldalon üzemeltetett üzenetküldő rendszer nem elérhető, ezen hirdetések vonatkozásában a hirdető és a hirdetésre jelentkező felhasználó közötti kommunikáció kizárólag a Jelentkezem gombra kattintva történhet meg, mely során átirányításra kerülnek az Üzleti Felhasználó karrieroldalán az adott hirdetésre vonatkozó URL-re vagy jelentkezési formra, illetve az Üzleti Felhasználó által az apróhirdetésben megadott mobiltelefonos elérhetőségen keresztül lehetséges.

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

7.1 Az 5.7. pont szerinti díjbekérőn feltüntetett, az Előfizetésben elérhető Csomag ellenértékének fizetését előre kell teljesíteni, ez a Társaság szolgáltatás-nyújtásának előfeltétele. Az Üzleti Felhasználó a díjakat a díjbekérőn megjelölt adatok szerint, banki átutalás útján köteles teljesíteni. A megjegyzés rovatban az Üzleti Felhasználó szerződésszámát és az érintett díjbekérő számát kell feltüntetni. Az átutalással kapcsolatban kiszabható díjak, terhek megfizetése kizárólag az Üzleti Felhasználót terheli. A díjbekérőn megjelölt díjról a Társaság, annak megfizetését követően, elektronikus számlát állít ki, amelyet a Társaság az Üzleti Felhasználó által megadott e-mailcímre küld meg. Az Üzleti Felhasználó hozzájárul ahhoz és elfogadja azt, hogy részére a Társaság elektronikus számlát állítson ki.

7.2 Az Üzleti Felhasználó az Előfizetéséhez megrendelt szolgáltatásokért az alábbi díjat köteles megfizetni:

Csomagdíj: Az Egyedi Szerződésben meghatározott és az Üzleti Felhasználó Előfizetéséhez tartozó Csomag díja, amelyet az Üzleti Felhasználó az 5.7. szerinti díjbekérőn, annak aktiválását megelőzően köteles megfizetni.

7.3 Az Üzleti Felhasználó az Előfizetése szerint a Társaságnak járó díjakat magyar forintban, bármilyen levonás nélkül köteles megfizetni, az Üzleti Felhasználó nem jogosult a Társasággal fennálló jogviszonyából eredő fizetési kötelezettségét semmilyen követeléssel csökkenteni. Az árak az irányadó ÁFA nélkül kerülnek feltüntetésre, amelyet az Üzleti Felhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az arra jogosult Üzleti Felhasználó áfamentesen kíván díjat fizetni, erre vonatkozó igényét az ajánlatkérése alkalmával jeleznie szükséges.

7.4 Az Üzleti Felhasználó a Szolgáltatásokat az értékesítési kapcsolattartóján keresztül tudja megrendelni.

 1. A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI, FELMONDÁS SZABÁLYAI

8.1 A Társaság az alábbi esetekben jogosult az Üzleti Felhasználóval fennálló Egyedi Szerződés rendkívüli felmondással történő egyoldalú megszüntetésére:

8.1.1 Amennyiben az Üzleti Felhasználó Egyedi Szerződésbe, Üzleti ÁSZF-be vagy Felhasználási Feltételekbe ütköző szerződésszegést követ el, így különösen az Üzleti Fiókhoz hozzáférést szerző személyek által elérhetővé tett tartalom jogszabályba, a jelen Üzleti ÁSZF-be vagy a Felhasználási Feltételekbe ütközik és az Üzleti Felhasználó, vagy annak képviselője 3 napon belül nem tesz eleget a Társaság szerződésszegés orvoslására vonatkozó e-mailen küldött felszólításának, vagy , jogvitát kezdeményez a Társasággal szemben vagy ismétlődően jogellenes vagy szerződésbe ütköző tartalmat tesz közzé.

8.1.2 Az Üzleti Felhasználó a Társaságot bármely jogviszony megkötése során, az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok alapján valószínűsíthetően lényeges körülmények tekintetében megtévesztette és a rosszhiszeműsége valószínűsíthető.

8.1.3 Az Üzleti Felhasználó kényszertörlési eljárás, felszámolási eljárás, csődeljárás alá kerül.

8.1.4 A Társasággal szembeni valamely fizetési kötelezettségét az Üzleti Felhasználó határidőn belül nem teljesítette, és a Társaság erre vonatkozó, e-mailen küldött felszólítására 8 napon belül nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.

8.1.5 Az Üzleti Felhasználó üzleti jóhírneve saját hibájából sérül.

8.2. A Társaság a fenti esetek bármelyikében jogosult az Üzleti Felhasználóval fennálló Egyedi Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. Üzleti Felhasználó jogosult panasszal élni a felmondás ellen, amelyet a Társaság a panaszkezelésére vonatkozó szabályai szerint kivizsgál, de az a felmondási határidőre nincsen halasztó hatállyal. Ha a Társaság a panasznak helyt ad, akkor a felmondását visszavonja, és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja Üzleti Felhasználó mindazon jogait, amelyek a felmondás hatályossá válását megelőzően megillették Üzleti Felhasználót. A Társaság a felmondást az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint e-mailen közli az Üzleti Felhasználóval, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokokát és az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét, továbbá – amennyiben alkalmazásra kerül – az Üzleti Felhasználó letiltásának (lásd 8.5. pont) tényét és időtartamát. Az Egyedi Szerződés megszűnésének napjával valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és a Társaság nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény az Üzleti Felhasználót terheli. Felmondás esetén a megszűnéskor a Társaság érvényteleníti az Üzleti Felhasználó Irodai Fiókjához tartozó valamennyi jelen Üzleti ÁSZF szerinti funkciót, a Csomag-szolgáltatás és a Szolgáltatások nyújtása megszűnik, és a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a Weboldalon. A jelent pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.

8.3. A felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, ha:

 1. a) a Társaságra olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint oly módon kell teljes mértékben megszüntetnie Szolgáltatását valamely Üzleti Felhasználó részére, amely nem teszi lehetővé számára e felmondást megelőző 30 napos orvoslási határidő betartását; vagy
 2. b) a Társaság az uniós joggal összhangban álló nemzeti jog szerinti kényszerítő indok alapján gyakorolja a megszüntetési jogot;
 3. c) a Társaság bizonyítani tudja, hogy az érintett Üzleti Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó Egyedi Szerződés felmondását.

Amennyiben a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint e-mailen közli az Üzleti Felhasználóval a felmondásának indokolását, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokokát és az Egyedi Szerződés vagy az Üzleti Felhasználóval fennálló más szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét, továbbá – amennyiben alkalmazásra kerül – az Üzleti Felhasználó letiltásának (lásd 8.5. pont) tényét és időtartamát. A Társaság nem köteles indokolni döntését, amennyiben olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul rá, amelynek alapján tartózkodnia kell a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, vagy amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett Üzleti Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Szerződés vagy az Üzleti Felhasználóval fennálló más szerződés egészének megszüntetését.

A jelent pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.A Társaság a fenti esetek bármelyikében jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Társaság nem köteles a felmondási szándékáról az Üzleti Felhasználót előzetesen tájékoztatni, és nem köteles a szerződésszegő magatartása abbahagyására felszólítani, vagy határidőt szabni a felmondás alapjául szolgáló ok megszüntetésére. A Társaság az azonnali hatályú felmondást az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint e-mailen közli az Üzleti Felhasználóval, írásban, amelyben megjelöli a felmondás okát, a szerződésszegő magatartás rövid leírását és az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontját, továbbá – amennyiben alkalmazásra kerül – az Üzleti Felhasználó letiltásának (lásd 8.3. pont) tényét és időtartamát. Az Egyedi Szerződés megszűnésének napjával valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és a Társaság nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény az Üzleti Felhasználót terheli. Az azonnali hatályú felmondás esetén a megszűnéskor a Társaság érvényteleníti az Üzleti Felhasználó Üzleti Fiókjához tartozó valamennyi jelen Üzleti ÁSZF szerinti funkciót, a Csomag-szolgáltatás és a Szolgáltatások nyújtása megszűnik, és a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a Weboldalon.

8.42 Az Üzleti Felhasználó felfüggesztése:

8.42.1 A Társaság – döntése szerint – jogosult felfüggeszteni az Üzleti Felhasználó Előfizetéshez, így Üzleti Fiókjához való hozzáférését, továbbá az Egyedi Szerződésen alapuló aktív Szolgáltatások nyújtását, ameddig az alábbi helyzet fenn nem állásáról az Üzleti Felhasználó nem értesíti a Társaságot, vagy nem szünteti meg azt:

8.42.2 Amennyiben a fenti okok bármelyike olyan Üzleti Felhasználóval szemben következik be, amely a Társasággal több jogviszonyt is fenntart, a Társaság jogosult a felfüggesztésre valamennyi jogviszony vonatkozásában. Amennyiben a felfüggesztés oka megszűnik, a Társaság saját döntése szerint az érintett szolgáltatás(oka)t visszaállítja. Az Üzleti Felhasználó jogosult a felfüggesztéssel kapcsolatos tényeket és körülményeket a Társasághoz benyújtott panasz keretében tisztázni. A jelent pont szerinti felfüggesztéssel vagy megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.

8.42.3 Amennyiben a felfüggesztés oka nem szűnik meg, a Társaság jogosult az Üzleti Felhasználó Egyedi Szerződését felmondással megszüntetni a felmondásra vonatkozóan a jelen Üzleti ÁSZF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően 8.1. pont szerinti szankciót alkalmazni.

8.42.4 A felfüggesztés ideje alatt az Üzleti Fiók nem elérhető az Üzleti Felhasználó részére, továbbá az abban megrendelt Szolgáltatások és folyamatban lévő jogviszonyai szerinti szolgáltatások sem elérhetőek a Weboldalon. A felfüggesztés időtartama nem számít be az egyes jogviszonyok határozott időtartamába, a felfüggesztés megszűnését követően, a szolgáltatás visszaállítása esetén a határozott időtartamok folytatódnak.

8.42.5 A Társaság a felfüggesztést az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint közli e-mailen az Üzleti Felhasználóval, írásban, amelyben megjelöli a felfüggesztéshez vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felfüggesztés szerződéses indokokátmegjelöli a felfüggesztés okát, az Üzleti ÁSZF vonatkozó rendelkezését, a szerződésszegő magatartás rövid leírását  és a felfüggesztés időtartamát.

8.53 Az Üzleti Felhasználó letiltása:

8.53.1 Az Üzleti Felhasználóval kötött szerződés felmondása esetén 8.1. pontban meghatározott esetekben a Társaság jogosult az Üzleti Felhasználót a felmondást követően a Weboldal használatából kizárni. A Társaság a letiltott személyekkel nem hoz létre semmilyen jogviszonyt, részükre nem teszi elérhetővé egyetlen szolgáltatását sem.

8.53.2 Letiltáskor a Társaság érvényteleníti az Üzleti Felhasználó fiókregisztrációjához,Üzleti Fiókjához tartozó valamennyi felhasználónevet és jelszót, ahhoz az Üzleti Felhasználó nem képes többé hozzáférni.

8.5.3. A letiltás jogkövetkezményét a Társaság a felmondáshoz kapcsolódóan alkalmazza, így annak tényéről a Társaság a felmondásban értesíti az Üzleti Felhasználót. A Társaság nem köteles megindokolni a letiltásra vonatkozó döntését.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

9.1 Az Előfizetés az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam jelen Üzleti ÁSZF szerinti lejártával, vagy amennyiben az 5.8. pont szerint aktivációs link az Üzleti Megrendelő által kattintással nem kerül érvényesítésre, megszűnik.

9.2 Az Egyedi Szerződés vagy az Üzleti Felhasználóval fennálló más szerződés megszűnik, amennyiben a Társaság gyakorolja a felmondási jogát. Az Üzleti Felhasználóval fennálló más szerződés megszűnik a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben is az ott meghatározott következményekkel.Az Egyedi Szerződés megszűnik, amennyiben a Társaság gyakorolja a 8.1. pont szerinti jogát.

9.3 Az Előfizetésre vonatkozó Egyedi Szerződés megszűnésével az Üzleti Fiók jelen Üzleti ÁSZF szerinti funkciói megszűnnek és nem elérhetők az Üzleti Fiókban, azonban a Weboldalon a regisztráció során létrejött felhasználói fiók fennmarad és elérhető az Üzleti Felhasználó részére.

9.4 A Társaság jogosult az Egyedi Szerződést egyoldalúan megszüntetni, amennyiben a Szolgáltatás elveszti létjogosultságát, illetve a Társaság körülményeiben bekövetkező, szerződéskötéskor előre nem látható lényeges változás bekövetkezése esetén. Ebben az esetben a 8.21. pontban foglalt rendelkezésekak irányadók a felmondásra.

9.5 A jogviszony megszűnésével az Előfizetés és a Szolgáltatások nyújtása megszűnik, azok az Üzleti Felhasználó által kiegyenlített időszakra vonatkozóan elérhetőek a Weboldalon, kivéve a jelen Üzleti ÁSZF eltérő rendelkezése esetén.

9.6 Az Üzleti Felhasználó jogosult az Egyedi Szerződéstől vagy a Társasággal fennálló más szerződéstől elállni, amennyiben a Társaság a megrendelt Csomag-szolgáltatást 5 munkanapon túl nem kezdi meg nyújtani. Az Üzleti Felhasználó jogosult felmondani azonnali hatállyal az Egyedi Szerződést vagy a Társasággal fennálló más szerződést, amennyiben a Társaság valamely megrendelt Szolgáltatást 5 munkanapon túl nem kezdi meg nyújtani. A felmondás esetén a Társaság és az Üzleti Megrendelő kötelesek elszámolni egymással.

 1. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, PANASZKEZELÉS ÉS ÉRTESÍTÉSEK

10.1 Az Üzleti Felhasználók részére a Társaság kizárólag telefonon és e-mailen biztosít ügyfélkapcsolatot, amely lehetőségeket az Üzleti Felhasználó a részére átadott ügyfélkapcsolati jelszóval történő azonosítása esetén használhat. Azon Üzleti Felhasználók, akik nem rendelkeznek Egyedi Szerződéssel, a jófogás.hu működési szabályzatának 8. pontjában meghatározott, fogyasztói panaszokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak panaszt beterjeszteni a Társasághoz, de az így beterjesztett panasz nem minősül fogyasztói panasznak.

10.2 A Társaság ügyfélkapcsolati elérhetőségein az Üzleti Felhasználó kérdést intézhet a Társasághoz, panaszt tehet, hibát jelenthet be, illetve igényt érvényesíthet. Egyéb jognyilatkozat megtételére az Üzleti Felhasználó írásban, postai úton köteles (felmondás, elállás, stb.). Az Üzleti Felhasználó által tett megkereséseket a Társaság a Felhasználói Feltételekben a panaszkezelésre vonatkozóan ismertetett eljárásrend szerint kezeli, az alábbi eltérésekkel.

10.3 A Társaság által számlázott díjakra vonatkozó vitatás esetén az Üzleti Felhasználó vitatását és annak indokait írásban köteles megküldeni a Társaság részére, haladéktalanul, de legkésőbb azok esedékességétől számított 5 napon belül. A bejelentésnek a vitatott összeg megfizetésére nincs halasztó hatálya. A bejelentést a Társaság 20 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Üzleti Felhasználót. Amennyiben a Társaság vizsgálatának eredménye szerint az Üzleti Felhasználó jogszerűen számlázható díjakhoz képest túlfizetésben van, a többlettel elszámol az Üzleti Felhasználó felé.

10.4 A Társaság az Üzleti Felhasználót a szerződést érintő kérdésekről, így különösen fizetési késedelemről, felfüggesztésről, szüneteltetésről, korlátozásról, karbantartásról, módosításokról az az Egyedi Szerződésben kapcsolatfelvételi helyként meghatározott emailre, vagy ha az Üzleti Felhasználó nem rendelkezik Egyedi Szerződéssel, akkor a fiók regisztráció során megadott e-mailre küldött értesítéssel jogosult tájékoztatni.

10.5. Az Üzleti Felhasználóval kapcsolatos panaszok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete irányadó.

 1. számú Melléklet

Díjak

ALAP

Negyedéves előfizetés (nettó, Ft/hó) 39,900
Féléves előfizetés (nettó, Ft/hó) 37,900
Éves előfizetés (nettó, Ft/hó) 35,500

PROFESZZIONÁLIS  

Negyedéves előfizetés (nettó, Ft/hó) 49,900
Féléves előfizetés (nettó, Ft/hó) 47,000
Éves előfizetés (nettó, Ft/hó) 43,900

PRÉMIUM

Negyedéves előfizetés (nettó, Ft/hó) 79,000
Féléves előfizetés (nettó, Ft/hó) 74,900
Éves előfizetés (nettó, Ft/hó) 70,000

A Felhasználó választhat havi fizetési ütemezést is, amely esetben a díjak a fent megadott Negyedéves előfizetési árakhoz képest 15%-kal magasabbak.

A Társaság fenntartja a jogot egyedileg ajánlott mennyiségi kedvezmények, akcióik nyújtására.

Utolsó módosítás ideje: 2022. május 26.

Korábbi hatályos üzleti Üzleti ÁSZF verziók ide kattintva érhetők el ››