add_circle Hirdetésfeladás

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., Cg. 01-09-926009, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14918618-2-41, e-mail cím: adatvedelem@adevinta.hu, képv.: Artsiom Rabtsevich ügyvezető) (a továbbiakban: Adevinta, vagy Adatkezelő) a jelen tájékoztató szerinti tartalommal adatkezelést végez. 

 

Az Adevinta egy olyan álláskeresői adatbázist (továbbiakban: Adatbázis) hoz létre, illetve működtet, amelybe az Adatkezelő által üzemeltetett jofogas.hu weboldal regisztrált felhasználói regisztrálhatnak álláskeresési céllal (a továbbiakban az Adatbázisba regisztrált felhasználók együttesen: Érintettek) annak érdekében, hogy új álláslehetőségekről tudomást szerezhessenek, illetve állásajánlatokat kaphassanak.

 

Az Adatbázis kapcsán az Érintettek által megadott személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti felhasználása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet) és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok személyes adatok, amelyek vonatkozásában Adevinta minősül Adatkezelőnek.

 

Érintettek az Adatbázisba történő regisztráció során, a jelentkezés keretén belül tudomásul veszik, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti személyes adatkezelési feltételeknek megfelelően a következő személyes adataikat az Adevinta, mint adatkezelő a GDPR Rendelet, valamint az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és használja fel a lentiek szerint: 

 

Adatkezelési folyamat neve: JobSeeker adatbázis létrehozása

 

Adatkezelési tevékenység megnevezése: A jofogas.hu weboldalról induló álláskereső kérdőív/adatbekérőn keresztül álláskereső adatbázis építése és működtetése. 

 

Adatkezeléssel érintett személyes adatok

 

Kötelezően megadandó adatok: Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakóhelye, legmagasabb végzettsége, vezetői engedély típusa, nyelvtudás az Érintett bevallása szerint, Érintett munkatapasztalata éveinek száma

Adatkezelő a regisztrációs űrlapon csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatokat, amelyek megadása hiányában Érintettek az Adatbázis szolgáltatást nem vehetik igénybe.

 

Nem kötelezően megadandó (opcionális) adatok: Érintett neme, előző munkahely adatai (cégneve, az ott eltöltött évek száma, pozíció, munkakör, feladatok), következő munkahelyre vonatkozó preferenciák (mely terület, helyszín). Az Érintettnek lehetősége van önéletrajz, referencia feltöltésére is, amely esetben Adatkezelő az abban megadott további érintetti személyes adatokat (pl. fénykép, születési idő, hely, stb.) is kezeli.

A regisztrációs űrlapon azon adatmezőknél, ahol Adatkezelő csillag*-ot nem jelenít meg, az adatok megadása nem kötelező, azaz az Érintettek ezen adatmezők kitöltése nélkül is igénybe vehetik az Adatkezelő Adatbázis szolgáltatását.

 

Adevinta adatvédelmi tisztviselője: Sándor Zsolt András

 

Adevinta adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@adevinta.hu

 

Adatkezelés célja: Álláskereső adatbázis építése és működtetése annak érdekében, hogy az Érintettek regisztrációjukkal értesüljenek a legfrissebb álláslehetőségekről, illetve állásajánlatokat kapjanak. Az álláslehetőségeket a Társaság szerződött partnere, az adatkezelés címzettje bekezdésben meghatározott társaság nyújtja az érintettek részére, az általa meghatározott szempontrendszer alapján. A partner adatkezelésére az Adevintának nincs ráhatása, az tőle független. 

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)). 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt tett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását az Érintett az Adatkezelő bármely elérhetőségére címzett nyilatkozatával jogosult megtenni, vagy kérését címezze az Adatkezelőnél kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz, annak következő elérhetőségére: adatvedelem@jofogas.hu

 

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve ilyen hiányában az Adatbázis működésének befejezését követő 30. napig.

 

Az adatkezelés címzettjei, adattovábbítás:

Adatkezelő az alábbi címzettek részére továbbít személyes adatot:

Trenkwalder Recruitment Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building ép. fszt. és 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-331697; adószám: 26552112-4-41) Az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások: állásajánlat küldése az adatbázisban szereplő érintettek részére. Továbbított személyes adatok: Az Érintett által megadott személyes adatok. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen bekezdésben meghatározott partner részére adatai továbbításra kerüljenek. Az érintett kijelenti hozzájárulása megadásával, hogy a Trenkwalder Recruitment Kft. adatkezelési tájékoztatóját (https://hu.trenkwalder.com/media/ogapwjh1/trk_adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20210701.pdf) megismerte és megértette, annak rendelkezései szerinti adatkezeléshez pedig hozzájárul.

 

Igénybe vett adatfeldolgozó

Adatkezelő az Adatbázisba történő regisztráláshoz és az Adatbázis működtetéséhez a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

SurveyMonkey Inc. (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, Egyesült Államok). Az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások: regisztrációs felület biztosítása, regisztrációs adatok tárolása.

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). Az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások – Google Drive, referencia munkák, önéletrajzok tárolása.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt valamennyi Adatfeldolgozó kötelezettséget vállalt, hogy a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak és legmagasabb technológiai fejlettségi szintnek megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezeti be és használja a szolgáltatása nyújtása során annak érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje véletlen vagy jogellenes megsemmisüléssel vagy véletlen károkozással (ideértve a törlést), átalakítással (ideértve a visszaélést), illetéktelen kiadással, felhasználással vagy hozzáféréssel, továbbá bármilyen egyéb jogszerűtlen adatkezeléssel szemben. Kötelezettséget vállalt továbbá, hogy különösen hozzáférési szabályozókat vezet be, és gondoskodik róla, hogy a hordozható eszközökre letöltött vagy elektronikusan továbbított személyes adatok kódolva legyenek, és rendelkezzen olyan folyamattal, melyen rendszeresen vizsgálja és értékeli az adatkezelés biztonságát biztosító műszaki és szervezeti intézkedések hatékonyságát.

 

A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan jogszabályban meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.  

 

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá gyakorolhatja a hozzáféréshez való jogát.

 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

 

Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi az Érintett részére.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

 

Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.

 

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

 

Az Érintett az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségén keresztül egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
  2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte,
  5. e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására fenti elérhetőségein keresztül is írásban vagy e-mailben. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett az Adatvédelmi Tisztviselő fenti elérhetőségén egyszerűen és könnyen kérheti az Adatkezelőtől az Érintettre vonatkozó, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

 

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

Budapest, 2023. 05. 19.