add_circle Hirdetésfeladás

Felhasználási Feltételek

 

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet, adószáma: 14918618-2-41; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@jofogas.hu, telefon: + 36 1 808 8288; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett Job seeker adatbázis használata során (a továbbiakban: Adatbázis) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és az Adatbázis használatának feltételeit tartalmazza. Az Adatbázis használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet.

 

  1. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

 

1.1. A Szolgáltatás bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy igénybe veheti, aki regisztrál az Adatbázisba és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek (továbbiakban: Felhasználó).  

 

1.2. Az Adatbázisba regisztrálással és a Szolgáltatás igénybevételével minden Felhasználó automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a továbbiakban az Adatbázissal kapcsolatos Szolgáltatások tekintetében a Társaság és a Felhasználó között a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő tartalmú elektronikus úton kötött szerződés jön létre. További technikai lépéseket a sikeres regisztráción túlmenően nem szükséges tenniük a Felhasználóknak ahhoz, hogy a Szolgáltatásokra vonatkozóan elektronikus úton szerződést kössenek a Társasággal. A szolgáltatásra vonatkozóan jelen pont szerint létrejött szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Társaság azt nem iktatja, és az utóbb nem lesz hozzáférhető.

 

1.3. A regisztrációt megelőzően a Felhasználó köteles ellenőrizni az adatait, mert a regisztráció során megadott adatokkal jön létre a szerződés a Szolgáltatásokra vonatkozóan. A regisztrációt követően a Társaság ügyfélszolgálatára írt elektronikus e-mailben lehet kérni a regisztrált adatok módosítását.

 

1.4. A Szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött szerződést a Felhasználók ellenérték fizetése nélkül jogosultak igénybe venni.

 

1.5. A Társaság bármikor egyoldalúan jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF rendelkezését oly módon, hogy az Adatbázis regisztrációs oldalára kihelyezi a módosított ÁSZF szövegét, amely a weboldalra kihelyezéstől kezdődően hatályos.

 

1.6. Az Adatbázisba történő regisztráció, valamint a Szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználók kötelesek a jogszabályoknak megfelelően eljárni, valamint annak során nem tanúsíthatnak olyan magatartást, nem adhatnak meg olyan adatot, amellyel a Társaság és/vagy más személy jogait vagy jogos érdekét sértik. Kifejezetten tilos hamis adatokat vagy a Felhasználótól különböző más személy adatait megadni a regisztráció során.

 

  1. Szolgáltatás

 

2.1. A Szolgáltatásra vonatkozóan létre jött szerződés alapján a Társaság biztosítja a Felhasználók számára az Adatbázisba regisztrálás és az abban történő nyilvántartás lehetőségét. 

 

2.2. Az Adatbázisba regisztrálás célja, hogy a Trenkwalder Recruitment Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building ép. fszt és 1.; cégjegyzékszám: 01-09-331697; adószám: 26552112-4-41; továbbiakban: „Trenkwalder”) a regisztrált Felhasználókat állásajánlatokkal kereshesse meg. A Trenkwalder által a Felhasználóknak küldött állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelésre, illetve a Trenkwalder szolgáltatására a Trenkwalder adatvédelmi tájékoztatója irányadó, amely erről a linkről érhető el: https://hu.trenkwalder.com/media/ogapwjh1/trk_adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20210701.pdf. A Társaság kizárja a felelősségét a Trenkwalder által Felhasználóknak küldött álláslehetőségekkel kapcsolatban.

 

2.3. Felhasználók tudomásul veszik, hogy az Adatbázisba regisztrálással kapcsolatban nem keletkezik jogosultságuk arra, hogy a Társaságtól vagy bármely más harmadik személytől álláshirdetések, állás lehetőségek megküldését követeljék, így tudomásul veszik azt is, hogy a regisztrációval csak lehetőséget teremtenek arra, hogy álláshirdetéseket, állás lehetőséget kapjanak. 

 

  1. Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnése

 

3.1. A Felhasználó bármikor, feltétel nélkül jogosult törölni az Adatbázissal kapcsolatos regisztrációját, amivel azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatásra vonatkozóan létrejött szerződés.

 

3.2. A Társaság bármikor azonnali hatállyal jogosult az Adatbázist megszüntetni, az abban lévő adatokat törölni, amellyel a Felhasználókkal a Szolgáltatásra vonatkozóan létrejött szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A Társaság erről a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen értesíti a Felhasználókat.

 

  1. Felelősség

 

4.1. A Felhasználó által az Adatbázisba feltöltött tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

4.2. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy az Adatbázisba általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság az Adatbázis működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által az Adatbázisba feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

4.3. A Társaság nem felelős a Felhasználóknak az Adatbázis használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

4.4. A Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

4.5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

4.6. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

4.7. A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

 

  1. Jogi nyilatkozat

 

5.1. Adatbázis kizárólagos felhasználási joga. Az Adatbázis előállítója a Társaság, így kizárólag a Társaság rendelkezik engedéllyel az Adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az Adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A Társaság a jelen ÁSZF-fel nem engedélyezi az általa előállított Adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását. 

 

5.2. A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze (beleértve az Adatbázishoz kapcsolódó weboldal arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését is, szoftverek, forráskódok, domain nevek, logók, stb) szerzői jogi (ideértve a szerzői jogi törvényben meghatározott szomszédos és kapcsolódó jogokat is, a továbbiakban szerzői jogok alatt ezeket is érteni kell) védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll, amely jogok kizárólagos jogosultja a Társaság.

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

6.1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog rendelkezései irányadók.

 

6.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott ügyfélszolgálattal és fogyasztói jogokkal kapcsolatos kérdésekre a Társaság Jófogás weboldalának következő linkről elérhető működési szabályzata irányadó.

 

Kelt: 2023.05.19.