add_circle Hirdetésfeladás

Alább olvashatod a részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat. Amennyiben csak egy gyors áttekintésre lennél kíváncsi látogasd meg Adatvédelmi Áttekintő oldalunkat.

Hatályos 2022. május 26-tól

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-926009, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által a Jófogás.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldal szolgáltatási kapcsán elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre, továbbá a Társaság által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

A jelen Tájékoztató kiterjed a Társaság által üzemeltetett Jófogás, Jófogás Ingatlan és Jófogás Álláskeresés mobil applikációkon (a továbbiakban: Applikációk) keresztül zajló adatkezelésekre is, így a Szolgáltatások alatt a Weboldalon elérhető funkciókon túl a Társaság által az Applikációkon elérhetővé tett szolgáltatásokat is értjük, illetve ahol jelen Tájékoztató Weboldalt említ, az ott megfogalmazottak az Applikációk használata esetén az Applikációk felületére is vonatkoznak, a működésből eredő esetleges értelemszerű kivételekkel.

A Tájékoztatót a Társaság annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon a Társaság által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit, mind az Applikációk felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az adatvedelem@jofogas.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

A Weboldal és az Applikációk böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

A Jófogás Boltokra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató ezen a linken érhető el.

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Társaság minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Cégnév: Adevinta Classified Media Hungary Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-926009

Törvényes képviselője: Artsiom Rabtsevich ügyvezető

Email: ugyfelszolgalat@jofogas.hu

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal és az Applikációk bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaznak. Emellett a Szolgáltatások használata során előfordul, hogy személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a harmadik személy adatkezelő vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Társaság befolyása alatt, azokért a Társaság nem vállal felelősséget.

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal, illetve az Applikációk használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Társaság kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Társaság valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából Érintett a Weboldalak és az Applikációk valamennyi a Weboldalon, vagy az Applikációkon elérhető bármely szolgáltatás felhasználója.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban a Társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Társaság gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Társaság adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Társaság rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Társaság a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan. Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Társaság.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Társaság.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Társaság a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon, illetve az Applikációkra vonatkozóan, az Applikációkon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, emailcím, a felhasználói név és a telefonszám Regisztrációt követően megadható személyes adatok, mint például profilkép, születési idő, nem Információ a Weboldalon és az Applikációkban tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett apróhirdetésekről, kattintott hirdetésekről.

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon és az Applikációkon Online fizetési tranzakció lebonyolítását, és erre vonatkozóan jogszabály szerint számla kibocsátását igénylő fizetős Szolgáltatások igénybevétele esetén: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.

Egyéb, számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)

Kiszállítást tartalmazó szolgáltatás igénybevétele esetén név, e-mail cím, telefonszám, eladó Felhasználó címe és bankszámlaszáma, a csomagfelvétel helye és ideje, a szállítási cím és idő, illetve valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ.

Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása, Felhasználókkal történt üzenetváltásai)

Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója). Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok.

A Társaság által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, emailcím) A személyes részvétel esetén a résztvevőről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás:

Személyes adatok, amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok, telefonos ügyfélszolgálaton történő kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetésről rögzített hangfelvétel, illetve a hívó fél telefonszáma.

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Társaság által a kutatás céljából elkért személyes adat A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben Csomagküldések esetén a teljesítés megtörténtére vonatkozóan Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója https://adatvedelem.jofogas.hu/sutikezeles) Hirdetések eredményességének mérése, statisztikai analízisek készítése érdekében híváskövetés a szolgáltató által rögzített és pszeudonimizált felhasználói telefonszámok.

Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok, így például ingatlanreferensek adatai.

3.1. Felhasználói fiók

3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, így pl. apróhirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jog szerzése, üzenetküldő rendszerre vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott emailcímet Társaság a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése. Bizonyos, a Felhasználási Feltételekben meghatározott Szolgáltatások használatának előfeltétele a Felhasználó mobiltelefonszámának hitelesítése, azaz a Társaság által megadott igazoló kód elküldése a Társaság mobiltelefonos elérhetőségére.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, az apróhirdetési Szolgáltatások igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.

A felhasználó fiókadatainak részét képezi az információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója).

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik azzal, hogy amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját, akkor a Társaság a fiókhoz kapcsolódó valamennyi adatot fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig a Csalás megelőzési adatbázisban kezeli a 3.10. pont szerint.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését a Társaságtól is kérheti.

Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, amellyel felhasználói profilját személyessé teheti, így a felhasználói közösségben a felhasználói bizalmat növelheti. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. Profilkép a Weboldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten láthatóak.

Nyilvánosra állított kapcsolatfelvételi adatok: a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren kívüli kapcsolatfelvételi lehetőség megadása elérhető funkció a Felhasználó részére, amennyiben telefonszámát publikussá teheti, vagy publikus telefonszámot adhat meg személyes beállításai között. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, a Társaság által működtetett üzenetküldő rendszeren kívül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. Publikus telefonszám megadása esetén ezen adatok a Weboldalon közzétételre kerülnek, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő személyes profiljához rendelten nem bejelentkezett felhasználók számára is láthatóak. Fizetés ellenében nyújtott vagy csomagszállítási elemet tartalmazó szolgáltatásokhoz kapcsolt kényelmi funkció: a Felhasználó személyes adatlapján megadhatja azon adatait, amelyek a fizetős szolgáltatás (vagy olyan szolgáltatás megrendelése esetén, ahol vételár fizetés történik a Felhasználó részére átutalással) vagy csomagszállítást tartalmazó szolgáltatást igénybevétele esetén megadandó további adatok, annak érdekében, hogy azokat a Társaság rendelkezésre tartsa és automatikusan beírja ezen Szolgáltatások vonatkozó adatfelületére. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. A megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

A Felhasználó születési idejére, nemére vonatkozó adatokat a Társaság a Felhasználó részére történő, testreszabott marketing üzenetek szegmentálásához, amennyiben a Felhasználó ilyen üzenetek küldését engedélyezte előzetesen a Társaság részére, történő használatához megadhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart.

Ezen személyes adatok nem publikusak és azok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához és használatához, megadásuk önkéntes, azokat a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, módosíthatja, illetve annak törlését a Társaságtól is kérheti.

Felhasználói profiladatok nyilvánossága: a felhasználói név, regisztráció időpontja, az utolsó belépés időpontja a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül a Weboldalon, a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán és a feladott apróhirdetései mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja a Társaságnak a Szolgáltatás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatóságáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart.

Amennyiben a Felhasználó profilképe, telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az a Weboldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.

3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződés

A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók, akik a Szolgáltatásokat külön, a Társasággal írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe, a felhasználói szerződés megkötése során a Társaság rendelkezésére bocsátják kapcsolattartói, illetve a szerződés teljesítése során a nevükben eljáró munkatársaik személyes adatait. Az adatokat a Társaság jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A szerződés megkötése során a Társaság által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, illetve az ingatlanreferensekre vonatkozó adatok, megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén a Társaság nem köti meg a szerződést. Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a szerződéses kapcsolattartás, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez, továbbá az abból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdek, azaz a Társaság és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekének érvényesítése, hogy a közöttük fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Társaság gyakorolhassa és teljesíthesse, így a Felhasználóval kapcsolatot tartson.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés időtartama az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év. A Weboldalon igénybe vett Szolgáltatások kapcsán feltöltött személyes adatokra a Tájékoztatóban az egyes adatkezelésekre meghatározottak szerinti adatkezelési körülmények vonatkoznak.

3.1.3. Üzenetküldő rendszer használata

3.1.3.1. Üzenetküldő rendszer használatával kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott körben a Társaság által ellenőrzött mobiltelefonszámmal rendelkező Felhasználói részére, a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók apróhirdetésekre vonatkozó kommunikációjára üzenetküldő rendszert biztosít. Az üzenetküldő rendszer üzemeltetésének, és így az oda bekerülő személyes adatok kezelésének célja, a Felhasználók közötti biztonságos és a másik fél azonosíthatóságát lehetővé tevő kommunikáció biztosítása. A Társaság üzenetküldő rendszerén küldött üzenetekről a Társaság a címzett személy részére e-mailen másolatot küld, amely e-mail tartalmazza az üzenetküldő rendszerben küldött üzenetben megadott személyes adatokat, illetve csatolmányokat is, így a Társaságnak a jelen 3.1.3.1. pont szerinti üzenetküldő rendszer használatával kapcsolatos adatkezelési tevékenysége kiterjed ezen e-mailek küldéséhez kapcsolódó adatkezelésre is.

Természetes személy regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont első fordulata). Üzleti Felhasználók képviselői esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság, mint adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a partnerekkel megkötött szerződéseket teljesítse (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont első fordulata). A jogos érdek jogalapon történő adatkezelés ellen az érintett személy a Társaság ügyfélszolgálatán tiltakozhat.

Adatkezeléssel érintettek: Felhasználói Szabályzat által az üzenetküldő rendszer használatához megkívánt regisztrációval rendelkező természetes személy regisztrált Felhasználók, valamint Üzleti Felhasználók képviselői, akik üzenetváltásra használják az üzenetküldő rendszert, továbbá a kedvenc hirdetések mentési funkciót használó azon Felhasználók, akik értesítést küldenek a hirdetőnek erről.

Kezelt személyes adatok köre: A Társaság üzenetküldő rendszer szolgáltatását a Felhasználók csak akkor tudják igénybe venni, amennyiben a következő adataikat a Társaság kezeli: felhasználói név, hirdetés azonosító, hirdetés tartalma, Felhasználó azonosító, üzenetváltások conversation id-je, üzenet azonosító, helymeghatározó adatok, küldő neve, címzett neve, küldő email címe, címzett e-mail címe, üzenet dátuma, üzenetben és csatolmányokban található személyes adatok (beleértve fényképeket, videókat), eszköz és alkalmazás azonosító.

Az adatkezelés időtartama: Az üzenetküldő rendszerben kapott és küldött üzeneteket/e-maileket addig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó törli a fiókját. Fontos, hogy az üzenetek esetében mindig van egy feladó és egy címzett, így ha a felhasználói fiókot csak az egyikük törli, akkor ez a törlés nem érinti az üzenetváltásban részt vevő másik Felhasználónál meglévő törölt üzenetet/ e-mailt, amelyet a Társaság addig kezel, amíg azt a másik Felhasználó nem törli. Amennyiben egy Felhasználó az adatai törlését kéri a Társaságtól, akkor az üzenetváltásában a másik Felhasználónál meglévő helymeghatározási adatai és dokumentum mellékletei törlésre kerülnek. Jogos érdek jogalapon történő adatkezelés esetében az adatkezelés időtartamának a végét jelenti, amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Kiemeljük, hogy az üzenetküldő rendszeren és ahhoz kapcsolódóan e-mailen továbbított minden kommunikációt érint a jelen tájékoztatás, így bármely írásbeli üzenetet, fényképet, videót, vagy bármely csatolmányt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzenetküldő rendszerre feltöltött személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak, azaz a rendszeren keresztül az a másik fél részére továbbításra kerülnek. A címzett adatkezelési tevékenységéért a Társaság nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll a Társaság befolyása alatt, azokért a Társaság nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az üzenetküldő rendszeren keresztül személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről. A címzett – beleértve azon természetes személy címzetteket is, akik nem kizárólag személyes vagy otthoni tevékenységük keretében kezelik a személyes adatokat – jogi felelősséggel tartozik azért, hogy a részére továbbított személyes adatokkal kapcsolatban végzett adatkezelési tevékenysége megfelel a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A Társaság az üzenetküldő rendszerét az Adevinta Products & Technology S.L. (székhely: Calle Ciutat de Granada, 150, 10°, 08018, Barcelona, Spanyolország) szolgáltató biztosítja, így az üzeneteket és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat a Társaság megbízásából az Adevinta Products & Technology S. L., mint adatfeldolgozó tárolja. Amennyiben a Felhasználó kéri a Társaságtól, hogy az üzenetküldő rendszerrel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat a Társaság bocsássa a rendelkezésére, akkor a Társaság ennek az adatkérésnek a teljesítéséhez az Adevinta Products & Technology S. L., mint adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Amennyiben a Felhasználó azt megelőzően töröl egy üzenetet, hogy az üzeneteit érintő személyes adatainak rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelmét a Társaság rendelkezésére bocsátotta volna, akkor a törölt üzenetei tekintetében a Társaság nem tudja a kérelmét teljesíteni. Amennyiben az üzenetküldéshez kapcsolódó személyes adatokat nem a Felhasználó törli, hanem annak törlését a Társaságtól kéri, akkor a törlési kérés teljesítéséhez az Adevinta Products & Technology S. L., mint adatfeldolgozó Privacy Broker szolgáltatását veszi igénybe a Társaság.

A Társaság korábban eltérő üzenetküldő rendszert használt, amely tekintetében az adatkezelési tevékenység, az érintettek kategóriája, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja megegyezik az új üzenetküldési rendszerhez kapcsolódóan végzett adatkezelési tevékenységgel. A régi üzenetküldő rendszerhez kapcsolódóan a következő személyes adatokat kezeli a Társaság: az üzenet és az felhasználó azonosításához használt adatok, üzenetben a Felhasználók által esetlegesen megadott személyes adatok. Ezen adatok adatkezelésének tervezett időtartama a a felhasználói fiók törléséig tart. A Társaság a régi üzenetküldő rendszerhez kapcsolódóan az Andrews IT Engineering Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.) adatfeldolgozót veszi igénybe az adatok tárolása tekintetében.

3.1.3.2. Üzenetküldő rendszer moderálásával kapcsolatos adatkezelés

A Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszer rendeltetésszerű célja, hogy segítse a Felhasználókat abban, hogy biztonságos módon, valós időben tudjanak egymással kommunikálni a feladott hirdetésekkel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a Felhasználók a Társaság üzenetküldő rendszerét rendeltetésszerűen használják, és az azon folytatott kommunikációt a feladott hirdetésekkel összefüggésben jogszerűen, mások jogait és jogos érdekét tiszteletben tartva, és jó erkölcsbe nem ütköző módon használják, a Társaság ellenőrzi az üzenetküldő rendszeren keresztül folytatott kommunikációt. Mivel a Társaság Szolgáltatásai kapcsán történhetnek visszaélések, csalások, amelyek jelentős része kiszűrhető, illetve további csalások elkövetése hatékonyan megakadályozható abban az esetben, amennyiben a Felhasználók közötti kommunikáció a Társaság által is ellenőrizhető, ezért ezen cél elérése érdekében is ellenőrzi a Társaság az üzenetküldő rendszeren folytatott kommunikációt . A Társaság fontosnak tartja, hogy az itt rögzített ellenőrzésekkel fenntartsa a Szolgáltatásai jó hírnevét.

Az üzenetküldő rendszer moderálásával összefüggő adatkezelés célja az üzenetküldés moderálása annak érdekében, hogy a Felhasználási Feltételeknek nem megfelelő hirdetéseket a Társaság kiszűrje és nem megfelelő kommunikációt megakadályozza.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság és Felhasználók, ahhoz fűződő jogos érdekének védelme, hogy a Társaság moderálja az üzenetküldő rendszeren folytatott kommunikáció tartalmát a mások jogait és jogos érdekét sértő visszaélések, csalások és a nem rendeltetésszerű használat, valamint a Weboldal Felhasználói Szabályzatába ütköző kommunikáció kiszűrése érdekében (GDPR 6. cikk f) pont).

Kezelt személyes adatok köre: személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, üzenet tartalma.

Az adatkezelés időtartama: az üzenetváltás végét követő 90. nap.

A Társaság az üzenetek moderálásához az Adevinta Products & Technology S.L. (székhely: Calle Ciutat de Granada, 150, 10°, 08018, Barcelona, Spanyolország) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.1.4. Rendszerüzenetek küldése Adatkezelési tevékenység: A Társaság a Felhasználók adatait kezeli a regisztrációval, lejáró jelszavakkal, a hirdetések feladásával, törlésével, hirdetési határidők lejáratával, megújítási lépésével, Felhasználó részére küldött új üzenetekről szóló értesítéssel, a rendszer üzemeltetésével, új verzióival a Weboldal felhasználási feltételeit tartalmazó működési szabályzata vagy a Tájékoztató változásának szükségével kapcsolatos tájékoztatások email, push üzenet vagy pop-up technológia alkalmazásával történő küldése érdekében.

A rendszerüzenetek küldése körében kezelt személyes adatok kategóriája: Felhasználók értesítési azonosítói.

A rendszerüzenetek küldésével érintettek kategóriája: Weboldal regisztrált Felhasználói. A rendszerüzenetek adatkezelésének célja: Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó üzenetküldő szolgáltatás (rendszerüzenetek) kommunikációs funkciójának rendeltetésszerű biztosítása a Felhasználók részére.

A rendszerüzenetek adatkezelésének célja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b)). A rendszerüzenetek adatkezelésének időtartama: Amíg a Felhasználónak a fiók regisztrációja fennáll, azaz amíg a Felhasználó és a Társaság között fennáll a hirdetések közzétételére vonatkozó keretszerződés a Weboldal működési szabályzatában foglaltak szerint.

Adatfeldolgozók: A Társaság a rendszerüzenetek küldéséhez a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA), mint adatfeldolgozó Firebase Cloud Messaging (FCM) szolgáltatását veszi igénybe, amely egy egyedi készülékazonosító segítségével lehetővé teszi a Felhasználó által használt mobileszköz azonosítását, és ezáltal az üzenet célba juttatását. A Google LLC az FCM szolgáltatás nyújtásakor az egyedi készülékazonosítón kívül más személyes adatot nem kezel, részére más személyes adat nem kerül továbbításra. A Google LLC az egyedi készülékazonosítót a Felhasználóra jellemző más személyes adattal nem kapcsolja össze. A Társaság a rendszerüzenetek küldéséhez a LINK Mobility Hungary Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 68. c. épület 1. emelet 1. ajtó) adatfeldolgozót is igénybe veszi. A Társaság az Andrews IT Engineering Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.) adatfeldolgozót szerverszolgáltatóként veszi igénybe.

3.1.5. In-app üzenetküldés Adatkezelési tevékenység: a Társaság a látogató által használt böngészőn keresztül ún. pop-up notificationt küld. A pop-up notification használatával felhasználó dönthet arról, hogy engedélyezi-e, hogy a Társaság a Szolgáltatásai nyújtásával kapcsolatban, továbbá marketing üzenetek küldéséhez történő feliratkozáshoz Push értesítést küldjön. döntése szerint ilyenüzeneteket kíván-e kapni A Jófogás.hu oldalon és a mobil alkalmazásban pop-up üzenetek küldése a felhasználóknak marketing, üzletszerzési, promóciós és alkalmazással kapcsolatos tájékoztatási céllal. Az adatkezelési tevékenység magában foglalja, hogy a Társaság a Weboldal látogatója által használt böngészőn keresztül ún. pop-up üzenetet küld marketing értesítésekre való feliratkozáshoz. Az In-App üzenet használatával Felhasználó dönthet arról, hogy engedélyezi-e, hogy a Társaság a promócióival, nyereményjátékaival és harmadik személyek reklámjaival kapcsolatban, továbbá marketing üzenetek küldéséhez történő feliratkozáshoz értesítést küldjön.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: Látogatói, felhasználói azonosító adatok, eszköz és böngésző azonosító.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Jófogás.hu látogatók és regisztrált felhasználók.valamennyi látogatója.

Adatkezelés célja: A jófogás.hu oldal látogatóinak és mobil alkalmazás használóinak célzott elérése üzletszerzési célú és tájékoztató üzenetekkeltechnikai e az.

Adatkezelés jogalapja: a Társaság, mint adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk, (1) f)), hogy a Társaság üzletszerzéshez és látogatók tájékoztatásához fűződő érdeke érvényesüljön.

Tiltakozás módja: Látogató esetén a Braze sütik törése/tiltása. Regisztrált felhasználók esetén: az ugyfelszolgalat@jofogas.hu címre küldött a Braze adatkezelés elleni tiltakozással.

Adatkezelés időtartama: Érintett tiltakozásáig vagy regisztrált fiókjának törléséig terjedő időszak.

Adatfeldolgozók: A testreszabott In-App üzenetek kiküldéséhez a Társaság a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.1.6. Push üzenet megjelenítése Adatkezelési tevékenység:

a./ Push (notification) üzenetek megjelenítése: A Weboldalon és Applikációban – a Szolgáltatásokra vonatkozó releváns tájékoztatásokkal (például: hirdetés feladás ösztönzése, inaktív Felhasználók újra aktívvá tétele, el nem olvasott üzenetekről tájékoztatás küldése, funkciókkal kapcsolatos ismeretek növelése, ajánlások és ahhoz hasonló üzenetek, a legutolsó megnézett tétel vagy kedvenc tétel újraküldése, elmentett keresés újraküldése; új funkciókról tájékoztatás) kapcsolatosan vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó különleges ajánlatokra vonatkozóan – push üzenetek küldése érdekében a Felhasználók és látogatók adatainak kezelése. b./ Marketing push (notification) üzenetek megjelenítése: A Weboldalon és Applikációban promóciós célból (pl. árengedmények), nyereményjátékokkal kapcsolatban és harmadik felek reklámjaival kapcsolatos push üzenetek küldése érdekében az erre feliratkozott Felhasználók adatainak kezelése.

A Társaság push üzeneteket küld a felhasználóinak a tranzakciók végrehajtásával, valamint a Társaság Szolgáltatásainak használatával kapcsolatosan, továbbá ezt használja a hozzájárulás beszerzéséhez a felhasználó részére testreszabott marketing üzenetek megjelenítése céljából, továbbá push üzenetben is kommunikál a felhasználóval annak érdekében, hogy Szolgáltatásairól a felhasználónak releváns tájékoztatásokat juttasson el, és részére árkedvezményeket és különleges ajánlatokat kínáljon.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája:

a./ Push üzenetek megjelenítése körében: Felhasználói azonosító adatok, eszköz és böngésző azonosító.

b./ Marketing push üzenetek megjelenítése körében: Felhasználói azonosító adatok, eszköz és böngésző azonosító.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája:

a./ Push üzenetek megjelenítése körében: Weboldal látogatók és regisztrált felhasználók.

b./ Marketing push üzenetek megjelenítése körében: Weboldal push üzenetekre feliratkozottak.

Adatkezelés célja:

a./ Push üzenetek megjelenítése körében: Felhasználók tájékoztatása Társaság Szolgáltatásaival kapcsolatos releváns információkról, különleges ajánlatokról push üzeneteken keresztül a Weboldalon és az applikációban.

b./ Marketing push üzenetek megjelenítése körében: Az Adatkezelő és harmadik felek szolgáltatásainak és termékeinek hirdetése push üzenet csatornán keresztül webböngészőben és mobil applikációban.

Adatkezelés jogalapja:

a./ Push üzenetek megjelenítése körében: Társaság ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)), hogy a felhasználói igényekre szabott Szolgáltatásokról a Felhasználó értesüljön.

b./ Marketing push üzenetek megjelenítése körében: Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)).(i) a tranzakciók végrehajtásával és a Szolgáltatások használatával kapcsolatos üzeneteket a Társaság a felhasználóval kötött szerződéses jogalapon küldi, a kapcsolódó adatkezelést ezen a jogalapon végzi; (ii) a reklámot tartalmazó „Push” értesítések esetén az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)); (iii) a felhasználók részére küldendő, a Szolgáltatásokra vonatkozó releváns tájékoztatások, árkedvezmények és különleges ajánlatokra vonatkozó üzenetküldés adatkezelésének jogalapja az érintett felhasználó és a Társaság ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a felhasználói igényekre szabott Szolgáltatásokról a felhasználó értesüljön.

Adatkezelés elleni tiltakozás módja push üzenetek megjelenítése körében: eszközön, a push küldéshez adott engedélyt kell visszavonnia a böngészőben vagy az applikáció beállításainál a telefonon, és/vagy Braze cookie tiltása, és/vagy regisztrált felhasználó az ugyfelszolgalat@jofogas.hu címre küldött a Braze adatkezelés elleni tiltakozással.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának módja marketing push üzenetek körében: Fiók beállításokban a Push leiratkozó csúszka átállítása.

Adatkezelés időtartama:

a./ Push üzenetek megjelenítése körében: Az Érintett tiltakozásáig vagy a felhasználói fiók törléséig.

b./ Marketing push üzenetek megjelenítése körében: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a személyre szabott ajánlatok kedvezmények nyújtási szolgáltatások fenntartásáig vagy felhasználói fiók törlése után maximum 180 napig.

A testreszabott push üzenetek kiküldéséhez a Társaság a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.2. Apróhirdetés közzététele

A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről az apróhirdetések feltöltésének előfeltétele az apróhirdetési feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása (így különösen a név és a telefonszám), amelyek közül, amennyiben azt publikussá tette a Felhasználó, a Felhasználó telefonos elérhetősége a Weboldalon a hirdetéshez rendelten, a kapcsolatfelvételi leírásban a Felhasználó által használt felhasználónévvel és az utolsó belépésének időpontjával közzétételre kerül.

Állás Bolt és Jófogás Bolt kategóriában történő hirdetés feladásakor a hirdetést feltöltő Felhasználó a kapcsolatfelvételi leírásban saját weboldalára mutató linket és szabad szöveges elérhetőségi információt helyezhet el, melyet a Felhasználó publikussá tehet, így az nem bejelentkezett Felhasználók számára is látható lesz.

Felhasználónak a hirdetésfeladáskor félbehagyott hirdetés adatait Társaság elmenti. Ha a Felhasználó 72 órán belül újra megnyitja a hirdetésfeladást, akkor a Társaság felajánlja neki, hogy folytassa a félkész hirdetését. Felhasználó mindig csak a legutolsó hirdetést tudja folytatni, a felajánlás csak egyszer jelenik meg, ha elveti a piszkozatot, akkor többet nem tudja folytatni, és a hirdetést csak az adott böngészőben tudja megnyitni.

Adatkezelési tevékenység: Apróhirdetés feladásával kapcsolatos adatkezelés.

Kezelt adatok köre: elérhetőségi adatok, személyes azonosító, hirdetés (Felhasználói név, e-mail, cím, telefonszám, hirdetés szövege, csatolt kép).

Érintett személyek: hirdetést feladó regisztrált Felhasználók. Adatkezelés célja: Keretszerződés ideje alatt a Felhasználók által feladott hirdetésekhez vagy megkezdett hirdetésfeladáshoz kapcsolódó adatkezelés menedzselése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

Az adatkezelési időtartama a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan állapotba került apróhirdetés és a hozzá kapcsolódó tranzakciós adatok, üzenetváltások, szállítási adatok tekintetében a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan státuszba kerülést (ld. például Felhasználói Feltételek 2.1. pont.; illetőleg a Csomagküldő szolgáltatások igénybevétele utáni eltüntetését esetében ld. Felhasználói Feltételek, 2.3. pont) követő maximum 25 hónap. A Társaság az egyes apróhirdetések tekintetében az adatkezelést azok felhasználói fiókból történő eltávolítását követő 24. hónapot követően az első technikai selejtezés alkalmával végzi el, de legkésőbb a 25. hónap végéig véglegesen a törli a felhasználói fiókból.

Az adatkezelési időtartama a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan állapotba került apróhirdetéshez kapcsolódó képek esetében a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan státuszba kerülést (ld. Felhasználói Feltételek 2. és 2.1. pont. ; illetőleg a Csomagküldő szolgáltatások igénybevétele utáni eltüntetés esetében ld. Felhasználói Feltételek, 2.3. pont) követő maximum 60 nap.

Adatkezelés időtartama a félbehagyott hirdetés esetén: A félbehagyott hirdetés adatait a Társaság elmenti és törli a félbehagyást követő maximum 96. órán belül.

Amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját (ld. Felhasználói Feltételek, 2.1. pont), akkor a fiókhoz kapcsolódó apróhirdetések az ahhoz tartozó valamennyi adattal együtt legkésőbb a törlést követő 1 hónapon belül átkerülnek a Csalás megelőzési adatbázisba, és a Társaság azokat a fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig a Csalás megelőzési adatbázisban kezeli a 3.10. pont szerint.

A Társaság a hirdetések feltöltéséhez az Andrews IT Engineering Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.3. Apróhirdetésekhez rendelhető fizetős Szolgáltatások igénybevétele

A Felhasználók által feltöltött apróhirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele a Társaság rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Társaság részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Társaság rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, a szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, így a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel a Társaságra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

A Társaság a jelen pontban foglalt Szolgáltatások ellenértékének megfizetése céljából igénybe vett, 5.7. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive – PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó e-mail címét, számlázási címét és telefonszámát.

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében a Barion Zrt., mint online fizetési szolgáltató adatkezelőnek, és nem a Társaság által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést saját adatkezelési szabályzata alapján, saját felelősségére végzi. A Barion Zrt. adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. Az elfogadó bank mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Szolgáltatás díjának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, a Társaság fizetés lebonyolításában való közreműködése mint Szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az adattovábbítás lebonyolításáig tart.

3.4. Háztól-Házig Szolgáltatások és FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás megrendelése

A Háztól-Házig Szolgáltatásokat és a FoxPost Csomagautomata Szolgáltatást a Társaság a csomagküldést bonyolító szerződéses partnereivel együttműködésben végzi, oly módon, hogy a csomagküldést teljesítő szerződéses partner teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Társaság közli a partnerével, így átadja a részükre az alábbi adatokat: szállítási név, szállítási cím, csomagfelvételi cím (ha alkalmazandó), csomagfelvételi név, és a futár részére megadott bármely felhasználó által megadott üzenetet, továbbá a vevő és eladó Felhasználók neve, címe, e-mail címe, telefonszáma (mobiltelefonszáma), valamint a Háztól-Házig Szolgáltatás és FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás esetén az eladó azon bankszámlaszáma, amelyre a csomagküldő partner által beszedett vételár átutalásra kerül.

A hirdetést feladó és arra jelentkező Felhasználók a Háztól-Házig Szolgáltatás és a FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy kapcsolattartási adataik (így nevük, telefonszámuk, e-mail címük és a hirdetés azonosítószáma) kölcsönösen megküldésre kerüljenek egymásnak a Társaság által. Az így megkapott személyes adatokat a Felhasználók kötelesek a jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezelni és kizárólag a csomagküldéssel kapcsolatosan a másik féllel történő kapcsolatfelvételre használni.

Amennyiben a Társaság a Háztól-Házig Szolgáltatás igénybevételének előmozdítására a saját döntése alapján ingyenes vagy egyéb módon igénybe vehető akciókat hirdet, akkor ennek keretében SMS-ben értesítést küldhet a Társaság az eladó felhasználónak a vevői ingyenes Háztól-Házig Szolgáltatásra vonatkozó igénylésről, amennyiben az e-mailen küldött tájékoztatásra az eladó felhasználó 36 órán belül nem reagál. Ennek az adatkezelésnek a következő a célja: egyedi akció ideje alatt a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos státuszváltozás vagy egyéb információ közlése email vagy SMS csatornán. Az adatkezeléssel érintettek kategóriája a következő: egyedi akció ideje alatt az akciós feltételeket teljesítő regisztrált felhasználók. Az akciós rendszerüzenetek adatkezelés során az érintettek kapcsolattartási adatait kezeli a Társaság. Az akciós rendszerüzenetek adatkezelésének jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1)b)). Az akciós rendszerüzenetek küldéséhez a Társaság a LINK Mobility Hungary Kft (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 68. B. épület fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-694287) adatfeldolgozót veszi igénybe. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállalt, hogy a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak és legmagasabb technológiai fejlettségi szintnek megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezeti be és használja a Szolgáltatása nyújtása során annak érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje véletlen vagy jogellenes megsemmisüléssel vagy véletlen károkozással (ideértve a törlést), átalakítással (ideértve a visszaélést), illetéktelen kiadással, felhasználással vagy hozzáféréssel, továbbá bármilyen egyéb jogszerűtlen adatkezeléssel szemben. Kötelezettséget vállalt továbbá, hogy különösen hozzáférési szabályozókat vezet be, és gondoskodik róla, hogy a hordozható eszközökre letöltött vagy elektronikusan továbbított személyes adatok kódolva legyenek, és rendelkezzen olyan folyamattal, mellyen rendszeresen vizsgálja és értékeli az adatkezelés biztonságát biztosító műszaki és szervezeti intézkedések hatékonyságát.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a Felhasználók a Társaság külső szállítási partnerei szolgáltatásait igénybe vehessék a Weboldalon eladásra kínált termékek vevőhöz való eljuttatása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja a Háztól Házig Szolgáltatásokra és a FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás vonatkozásában a Társaság és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésben leírt csomagküldő szolgáltatások igénybevételi lehetőségének szerződésszerű biztosítása. A Társaság a csomagküldő partner által végzett szállítási tevékenység teljesítése, és a partnerrel való elszámolás érdekében átadja a jelen pontban meghatározott személyes adatokat a csomagküldő partnere részére, amely a díjakat beszedi, a vételár eladóhoz való eljuttatásában közreműködik. Az adatkezelés a Háztól-Házig és FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás nyújtásának feltétele, az adatfelvételi űrlapokon csillaggal jelölt, kötelezően megadandó adatok nélkül a Szolgáltatások nem teljesíthetők. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Applikációkban történő megrendelés esetén a kötelezően megadandó adatok nincsenek csillaggal jelölve, azonban a rendszer hibaüzenetet küld, amennyiben a szerződés létrejöttéhez szükséges kötelező adat nem került megadásra. Az adatkezelés időtartama a kiszállítás lebonyolításáig tart.

A Társaság a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény előírásai alapján továbbítja az eladó Felhasználó lakcímét a csomagküldő partnerei részére.

A FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás és a Háztól-Házig XXL Szolgáltatás díját a Társaság csomagküldő partnere számlázza ki a Felhasználó részére, a számlakiállítással kapcsolatos adatkezelést nem a Társaság, hanem a csomagszállító partner végzi, részükre a Társaság ebből a célból nem továbbít személyes adatokat, míg a Háztól-Házig Szolgáltatásra vonatkozó számlát a Társaság állítja ki.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja – amennyiben alkalmazandó – a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A Háztól-Házig Szolgáltatás esetén a Társaság csomagszállító partnere a GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), a Háztól-Házig XXL Szolgáltatás esetén a GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Szajkó utca 26.). A FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás esetén a Társaság csomagszállító partnere a FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.).

A csomagszállító partnerek a Szolgáltatások teljesítése során kezelik a Szolgáltatást megrendelő eladói és vevői Felhasználók Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatait, amely adatkezelésre – az alábbi, GDPR 26. cikke szerinti tájékoztatásban foglalt kivétellel – saját adatvédelmi tájékoztatójuk rendelkezései irányadók. A tájékoztatók elérhetővé válnak a Felhasználó részére az érintett Szolgáltatások megrendelését megelőzően.

Tájékoztatás a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelésre vonatkozóan a FoxPost Zrt.-vel létrejött megállapodás lényeges tartalmáról

A FoxPost Zrt. mint adatkezelő adatai és elérhetőségei:

A FoxPost Zrt. mint adatkezelő adatai: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.,cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020309, adószáma: 25034644-2-10)

A FoxPost Zrt. mint adatkezelőnél kijelölt adatvédelmi tisztségviselő: Bubori Ferenc, e-mail címe: adatkezeles@foxpost.hu, telefonszáma: +36 1 999 0369 A FoxPost Zrt. mint adatkezelő elérhetősége: https://www.foxpost.hu/ugyfelszolgalat/szemelyes-adatokkalkapcsolatos-rendelkezes.

Tekintettel arra, hogy a FoxPost Zrt. és a Társaság a FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás Felhasználók részére történő elérhetővé tételében szorosan együttműködik, e felek külön megállapodásban szabályozták az adatkezelési folyamatokért fennálló felelősségük tartalmát.

Ennek értelmében közös adatkezelés tárgyát képezi kizárólag az alábbi, adattovábbítási művelet (a továbbiakban: Adattovábbítás): a Weboldal felhasználói a FoxPost Zrt. Csomagautomata szolgáltatásokat a Weboldal felületén leadott egyedi megrendelés alapján vehetik igénybe, mely megrendelés (személyes adatokat is tartalmazó) adatait a Társaság továbbítja a FoxPost Zrt. részére az érintett és a FoxPost Zrt. közötti szerződés létrehozása és teljesítése, ezáltal a FoxPost Csomagautomata szolgáltatás Felhasználóknak történő biztosítása céljából.

Minden más adatkezelés tekintetében a Felek önálló adatkezelőknek minősülnek, mely adatkezelésekért önállóan és kizárólagosan állnak helyt.

Az Adattovábbítás jogalapja: az Adevinta részéről a Felhasználókkal fennálló szerződésben foglalt Szolgáltatás teljesítése, a FoxPost részéről pedig az Adevinta Felhasználóival csomagszállításra és egyéb kiegészítő szolgáltatásokra irányuló szerződés létrehozása és teljesítése.

A Közös Adatkezelés körébe tartozó Személyes Adatok: Eladó és vevő Felhasználók teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, vevő Felhasználó kiszállítási neve, kiszállítási címe, eladó Felhasználó lakcíme és bankszámlaszáma, valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ.

Az Adattovábbítás időtartama: az Adattovábbítás lebonyolításáig tart.

A Projekttel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek felosztása:

– Az érintettek által a Weboldalon keresztül igénybe vett FoxPost Csomagautomata Szolgáltatások közvetítéséhez szükséges személyes adatok begyűjtése az Adevinta felelősségi körébe tartozik;

– A FoxPost Csomagautomata Szolgáltatások biztosításhoz szükséges adatkezelési tevékenységek, ideértve a Szolgáltatások ellenértékének, és a kiszállított termék vételárának behajtásához, számlázáshoz, egyéb, a Szolgáltatások teljesjtéséhez szükséges adatkezelési tevékenységeket, a FoxPost felelősségi körébe tartoznak;

– A Felhasználók által tett panaszok/reklamációk kivizsgálásához szükséges adatkezelési tevékenységek annak a Félnek a felelősségi körébe tartoznak, akinek szolgáltatását az adott panasz érinti. Ennek megfelelően egyebek mellett az

– értékesített termékkel, vagy az értékesítés tényével kapcsolatos panasz kivizsgálása a Társaság, míg

– a csomagfelvételi- és kiszállítási szolgáltatás teljesítését, folyamatát, a csomagautomata működését, a vételár vevőtől történő beszedését és eladó részére történő továbbutalását, valamint a csomagszállítás díjának megfizetését vagy a behajtás folyamatát érintő panasz kivizsgálása a FoxPost Zrt. felelősségi körébe tartozik.

A közös adatkezelés tárgyát képező adattovábbításra vonatkozóan a Társaság felelős a magánszemélyek által a GDPR szerinti érintetti jogaikkal kapcsolatosan benyújtott kérelmek tekintetében.

A FoxPost Csomagautomata Szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó, jelen pontban meghatározott adatkezelési tevékenységével kapcsolatos – ideértve a csomagfelvételi és kiszállítási szolgáltatás teljesítéséhez, a Szolgáltatások ellenértékének, és a kiszállított termék vételárának behajtásához, számlázáshoz, egyéb, a Szolgáltatások teljesjtéséhez szükséges adatkezelési tevékenységeket – , a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséért kizárólag a FoxPost Zrt. tartozik felelősséggel.

A FoxPost által a Társaság rendelkezésére bocsátott, és a Társaság által a Weboldalon közzétett FoxPost általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató tartalmáért, és a benne szereplő információk helyességéért a Társaság nem felelős, azért kizárólag a FoxPost Zrt. tartozik felelősséggel.

3.5. Adattovábbítás Üzleti Felhasználók részére

A Felhasználóknak a Weboldalon a Társaság álláshirdetés előfizetésre szerződött Üzleti Felhasználóinak álláshirdetéseire a hirdető által publikált elérhetőségeken keresztül (telefonszám, saját weboldalra mutató link, telephely címe) történő jelentkezésen túl, a Jófogás Bolt hirdetéseire a hirdető által publikált elérhetőségeken keresztül (telefonszám, saját weboldalra mutató link, telephely címe) történő jelentkezésen túl,valamint az Ingatlan kategóriába tartozó hirdetésekre történő jelentkezéskor lehetőségük van annak igénybevételére – amennyiben a hirdető a hirdetés feladásakor ezt lehetővé tette –, hogy az általuk megadott adatokat (különösen név, e-mailcím és telefonszám), valamint üzenetük tartalmát a rendszer elküldje a hirdető Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail elérhetőségére (üzenettovábbítás szolgáltatás). A felek közötti kommunikáció ezt követően a Weboldalon kívül folyik tovább. Az üzenetküldés igénybevétele abban az esetben lehetséges, amennyiben a hirdetés iránt érdeklődő Felhasználó az első üzenetküldést megelőzően hozzájárul, hogy nevét, e-mailcímét és telefonszámát, valamint üzenete tartalmát a rendszer elküldi a hirdető Felhasználó részére, annak e-mail elérhetőségére.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, azzal, hogy amennyiben a Felhasználó és a hirdető Felhasználó további kommunikációja során az üzenetküldő rendszert használja, az adatkezelésre a 3.1.3. feltételei irányadók.

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: a Jófogás Ingatlan, Jófogás Boltok, Jófogás Állás aloldalakon és a Weboldalon hirdetést elhelyező, az adott hirdetési kategóriára jellemző tevékenységüket Magyarországon végző Üzleti Felhasználók.

Az adatkezelés időtartama az üzenettovábbítás szolgáltatás segítségével továbbított üzenetre vonatkozóan az üzenettovábbítással érintett apróhirdetés törlésének napjáig tartó időtartam, amely a 3.10 pontban foglaltak szerinti cél (csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése) cél és jogalap szerint 24 hónapos időtartammal meghosszabbodik. Kiemeljük, hogy az üzenettovábbítás szolgáltatás útján továbbított minden kommunikációt érint a jelen tájékoztatás, ideértve bármely írásbeli üzenetet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbítandó üzenetben megadott személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak, azaz a rendszeren keresztül a másik fél részére továbbításra kerülnek. A címzett adatkezelési tevékenységéért a Társaság nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll a Társaság befolyása alatt, azokért a Társaság nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az üzenettovábbítás szolgáltatáson keresztül személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről.

3.6. Felmérések folytatása a Felhasználók körében A Társaság időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Társaság Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelőségi mérése, a Társaság Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Társaság a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

A Társaság a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a Társaság Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Társaság Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

3.7. Marketing célú adatkezelések

3.7.1. Hírlevél

A Társaság a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében a Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták (és ezzel feliratkoztak a hírlevélküldési szolgáltatásra), e-mailen direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld. A Társaság annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét a jelen Adatvédelmi Tájékoztató

3.12 pontja szerint, és az így kialakított felhasználói profilnak megfelelő reklámüzeneteket küld a részére a hírleveleken keresztül.

Az adatkezelés célja: érdeklődési körre személyre szabott hírlevelek küldése a Társaság és üzleti partnerei népszerűsítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)). A hírlevélküldéshez kapcsolódóan a Társaság a Felhasználó személyes azonosító adatait, elérhetőségi adatait, profil adatait kezeli. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 3.8. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon, illetve a felhasználói profilon belül szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Társaság a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés a Társaság által használt rendszerek technikai sajátosságaiból adódóan ténylegesen a hírlevélről való leiratkozást követő 24 órán belül szűnik meg.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

A Társaság a Felhasználók hozzájárulása alapján kiküldött, jelen pontban meghatározott hírlevelek kiküldése céljából a következő adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe az 5.12. pontban meghatározottak szerint:

(a) NeoSoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A).

(b) Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018).

A Felhasználó a Társaság által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással bármikor leiratkozhat a hírlevélküldési szolgáltatásról, amelynek következtében a Társaság a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

3.7.2. Rendezvények

A Társaság Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről a Társaság külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.7.3. Nyereményjátékok

A Társaság Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Társaság külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.8. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság Szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a Felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: ugyfelszolgalat@jofogas.hu Telefon: +36 1 808 8288, +36 1 408 8589 A Háztól-Házig Szolgáltatással kapcsolatos ügyekben a Felhasználók részére az alábbi kapcsolatfelvételi lehetőség érhető el:

Email: szallitas@jofogas.hu A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket a Társaság az adatvedelem@jofogas.hu e-mail címen keresztül fogadja.

3.8.1. Telefonos hangrögzítés:

A Társaság a +36 1 808 8288 telefonszámon elhangzó beszélgetésekről, valamint a Társaság által a Felhasználó felé kezdeményezett egyes hívásokról hangfelvételt készít (továbbiakban: „Rögzített beszélgetések”). Rögzített beszélgetések esetén a A Társaság a beszélgetést megelőzően tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a beszélgetést rögzíti, és amennyiben a Felhasználó a telefonos beszélgetést folytatja, akkor, azzal az adott Felhasználó hozzájárul a telefonbeszélgetésnek a Társaság által történő rögzítéséhez, valamint a telefonszámának és a beszélgetés során elhangzottak Társaság által történő kezeléséhez.

Az a Felhasználó, aki nem kíván hozzájárulni a beszélgetés hangfelvétel formájában történő rögzítéséhez, a +36 1 408 8589 telefonszámon lépjen kapcsolatba a Társasággal; az ezen a telefonvonalon elhangzó beszélgetéseket a Társaság nem rögzíti (a továbbiakban: „Nem rögzített beszélgetések”).

Mindkét telefonszám hívása esetén a hívó fél telefonszámra rögzítésre kerül, amennyiben előzetesen nem lett letiltva a hívó fél által a hívószám küldése.

Adatkezelési tevékenység: A Társaság rögzített vonalain folytatott beszélgetésekről hangfelvétel készítés a bejelentések, megkeresések kivizsgálásának elősegítésére, illetve az ügyfélszolgálat munkájának minőségellenrőzésére és fejlesztésére. Rögzített és nem rögzített beszélgetések esetében a telefonszám rögzítése.

Személyes adatok kategóriája: Telefonszám és hangfelvétel.

Érintett személyek: Telefonos ügyfélszolgálatot igénybe vevők illetve jogi személy vevők képviselői.

Adatkezelés célja: Rögzített beszélgetések esetében a Társaság ügyfélszolgálati szolgáltatásának javítása, minőség ellenőrzése, bejelentések valamint az ügyfélszolgálat által végzett egyéb tevékenységek felülvizsgálatának elősegítése. Nem rögzített beszélgetések esetén az ügyfélszolgálati kérés hatékony elintézése érdekében szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Rögzített beszélgetések esetén a Felhasználó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Nem rögzített beszélgetések esetén a Felhasználó és a Társaság ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Társaság képes legyen kommunikálni a hozzá forduló érintettekkel (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pont). Adatkezelés időtartama: Társaság a hangfelvételt a hívástól számított 60 napig tárolja, azt követően a felvétel törlésre kerül, többé nem rekonstruálható. A hangállományokon kívüli egyéb személyes adatokat a Társaság a hangállományokat adatfeldolgozóként kezelő céggel megkötött szerződés megszűnését követő 30 nap időtartamban kezeli.

3.8.2. Panaszkezelés:

Adatkezelési tevékenység: A Társaság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) a következő adatkezelési tevékenységet végzi:

● A Társaság által üzemeltetett összes weboldalához kapcsolódó emailen érkező panasz kezelése.

● Recepción személyesen tett panasz kezelése.

● Találkozási ponton személyesen tett panasz kezelése.

● Jogi személyek panaszainak kezelés

Adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriája: személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, az ügykezeléshez szükséges egyéb személyes adatok (Email cím, név, egyedi azonosítók, posta cím, hirdetés azonosítók, vásárlás vagy hirdetés azonosítója. Felhasználói profilban megadott adatok, szállítási adatok).

Érintettek kategóriája: Panaszt benyújtó és a bepanaszolt regisztrált felhasználók, akik az Fgytv. 2. § (a) alapján fogyasztónak minősülnek (érinettek illetve a Fgytv 2. § (a) alapján fogyasztónak minősülő jogi személyek képviselői).

Adatkezelés célja: Felhasználók és a szerződött partnerek képviselői által tett, rendszerint jogelleneségre vonatkozó bejelentések és panaszok kezelése törvényi megfelelés teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

Adatkezelés tervezett időtartama: A panaszra adott végső választól számított 3 év. Adatfeldolgozók: Társaság a panaszkezeléshez a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: VCC Live Hungary Kft., SFDC Ireland Limited, Google Ireland, Andrews IT.

Amennyiben a Felhasználó telefonon adja elő panaszát megkeresését és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Társaság általi kezelésével nem ért egyet, akkor a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek a következőket tartalmazza összhangban az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése rendelkezéseivel:

1. a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;

b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz részletes leírása;

d) Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) jegyzőkönyvet felvevő személy neve

2. f) jegyzőkönyv felvételének helye és ideje;

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Társaság a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 3 évig tárolja.

3.9. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés

A Társaság a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Társaság ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

A Társaság tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. A Társaság egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén a Társaság az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság, a Weboldal és az Applikációk Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon vagy Applikációkban történt felhasználói aktivitás időtartama. A Társaság ezen tevékenysége a 3.1. – 3.4., valamint a 3.8. pontokban meghatározott adatkezelések személyes adatait érinti, amelyek esetén a jelen adatkezelés jelen pont szerinti jogalapja mögöttes jogalap.

A Társaság a Felhasználók 3.2. pontban foglalt hirdetésközzétételi Szolgáltatatás használata során kifejtett tevékenységének ellenőrzése céljából az Utopia Analytics Oy (Vilhonkatu 6 A, FI-00100 Helsinki, Finnország), mint adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe annak érdekében, hogy a visszaélés-szerű, vagy rendeltetésellenes, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző felhasználói aktivitást azonosítsa és kiszűrje egy moderátor rendszer segítségével.

Az Utopia a hirdetésfeladási szolgáltatás használatának elemzése során az alábbi személyes adatokat kezeli:

1. hirdetés címe, szövege, képe

2. irányítószám, régió

3. a hirdetés kiszűrése esetén a visszautasítás rövid szöveges indoklása. Az adatkezelés jogalapja a Társaság, a Weboldal és az Applikációk Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama legfeljebb a hirdetés közzétételétől számított 15 hónap.

Adatkezelő a Weboldal adatainak automatikus megszerzésére irányuló tevékenységek (bot, scammer) megakadályozására letilthatja azokat az IP címeket, amelyekről nagy mennyiségű oldalletöltés generálódik rövid időtartamon belül. Mivel ennek az intézkedésnek a célja az esetleges Weboldal elleni támadások, csalásgyanús esetek megakadályozása, így az Infotv. 16. § (3) bekezdése alapján Adatkezelő az IP címek letiltásával, blokkolásával kapcsolatos adatkezelése tekintetében nem köteles tájékoztatni Felhasználót az adatkezelés jogalapjáról, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről, a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről. Továbbá az IP címek letiltásával, blokkolásával kapcsolatban végzett adatkezelése tekintetében Adatkezelő az Infotv. 17. § (3) bekezdése alapján az érintett hozzáférési jogát megtagadhatja.

3.10. Csalás felderítése és igényérvényesítés

A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából a fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban a fiókhoz kapcsolódóan a 3.1.1., a 3.1.2., 3.1.3., a 3.2., 3.3., 3.4., 3.8., és 3.9. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, vagy amelyet a Társaság a 3.5. pont szerinti üzenettovábbítás szolgáltatás keretében továbbít a hirdető Felhasználónak. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

A Társaság a 3.9. és 3.10. pontok szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon, illetve az Applikációkon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által.

3.11. Hatósági adatszolgáltatás

A Társaság a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Társasághoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Társaság átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Társaság részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Társaság, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Társaság által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Társaság esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. A Társaság az eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatszolgáltatások anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.12. Felhasználói aktivitás

Adatkezelési tevékenység: A Társaság a Felhasználó olyan személyes adatait érintő adatgyűjtést végez, amely alapján a Felhasználó részére érdekesebb, az ő személyére szabott ajánlatokat tud küldeni.

Az adatkezelési tevékenység a következő személyes adat kategóriákat érinti:

1. születési adat, a felhasználó neme;

2. felhasználói azonosító és elérhetőségi adatok;

3. a felhasználó Weboldalon kifejtett aktivitására vonatkozó adatok (így különösen:

hirdetés feladása, böngészése, keresései, ehhez tartozó kategóriák, igénybe vett szolgáltatások, hirdetési adatok).

A születési adat, a felhasználó neme személyes adat kategória adatai tekintetében:

● az adatkezelés célja a születési dátum és nem nyilvántartása személyre szabott egyedi ajánlatok, kedvezmények nyújtása érdekében;

● az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a));

● az adatkezelés időtartama az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy személyre szabott ajánlatok kedvezmények nyújtási szolgáltatások fenntartásáig; ● az adatok forrása a Felhasználó, aki a saját fiókjában adja meg ezeket az adatokat.

A további, az adatkezeléshez felhasznált adatok tekintetében:

● az adatkezelés célja a regisztrált Felhasználók hirdetés feladási és hirdetés megtekintési tevékenysége rögzítése, személyre szabott, a Felhasználó részére releváns tartalmú kommunikáció kialakítása és küldése;

● az adatkezelés jogalapja a Társaság, mint adatkezelő azon jogos érdekének érvényesítése, hogy tisztában legyen Felhasználói Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően személyre szabott hírlevelet tudjon küldeni a Felhasználónak (GDPR 6.cikk, (1) f));

● az adatkezelés időtartama: a felhasználói tevékenységet a Társaság addig őrzi, ameddig azokból az érintett Szolgáltatások iránti érdeklődési körére vonatkozó, vagy olyan következtetést tud levonni, amely alapján személyre szabott kommunikációt küldhet, de legfeljebb az utolsó rögzített aktivitástól számított 36 hónapig;

● A Társaság elvégezte az adatkezelés megkezdése előtt a szükséges hatásvizsgálatokat és megállapította, hogy az automatizált adatkezelés nem jár kockázattal az érintett Felhasználók jogaira nézve. A Társaság tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az automatizált adatkezelés során vizsgálja a Felhasználók aktivitását, így például az új Felhasználók regisztrációját, a regisztrált Felhasználók inaktivitását, az első hirdetés feladását, a házhoz szállítási szolgáltatás státuszát, az első termék értékesítését, a félbehagyott hirdetéseket és a kereső szó használatát. Az automatizmus hatása a Felhasználóra, ha a Felhasználó megfelel a Társaság által követett paraméternek, akkor őt automata üzenetben értesíti, üdvözli, támogatja a sikeres értékesítés lebonyolításában és / vagy a Weboldal funkcionalitásának optimálisabb kihasználásában.

A Társaság a jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységekhez a Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, amely részére a Társaság az érintett Felhasználó születési adatát, nemét, felhasználói adatait (személyes azonosító, elérhetőségi adatok), Felhasználó hirdetési és aktivitási adatait (hirdetés feladás, hirdetés kategóriák, kiemelések, kampány aktivitási adatok) továbbítja. A felhasználói aktivitást érintő adatgyűjtés érinti a Weboldalra látogató (nem bejelentkezett, azaz látogató státuszú) Felhasználók Weboldalon folytatott böngészési adatait is. Ehhez az adatgyűjtéshez a Társaság a Braze Inc által szolgáltatott sütit veszi igénybe, amelyre vonatkozó részletes tájékoztatást a Társaság Süti (Cookie) Adatkezelési Tájékoztatója (LINK) tartalmazza.

A nem bejelentkezett Felhasználó az általa igénybe vett böngésző alapján kerül azonosításra, amikor látogatóként használja a Weboldalt a jelen pont szerinti adatkezelés során. Ebből eredően amennyiben a Felhasználó számítógépéről a Felhasználótól eltérő személy látogatja Weboldalunkat, ez anonim böngészőablakból történjen, annak érdekében, hogy a Felhasználó böngészőjéhez rögzített böngészési szokásokat a Társaság pontosan tudja követni, és ez alapján a Felhasználónak az ő szokásaihoz illeszkedő szolgáltatásokat, termékeket, reklámokat tudjon ajánlani. Amennyiben a Felhasználó böngészőjének használatát másik természetes személy részére is elérhetővé teszi a Weboldal használatára, előfordulhat, hogy a Felhasználó nem a saját böngészéséhez illeszkedő ajánlatot kap. A Társaság a Hotjar Limited (székhely: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta, cégjegyzékszám: C 65490), mint adatfeldolgozó Hotjar alkalmazását használja annak érdekében, hogy megismerje a Felhasználók igényeit és azokhoz optimalizálja Szolgáltatásait. A Hotjar egy olyan számítástechnikai szolgáltatás, amely segíti a Társaságot abban, hogy jobban megértse a Felhasználók viselkedését (pl. mennyi időt töltenek egyes oldalakon, mely linkekre kattintanak, stb.) és ennek köszönhetően képes a Társaság felhasználói visszajelzéseken keresztül fejleszteni és nyújtani a Szolgáltatásokat. A Hotjar sütiket és egyéb technológiai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Felhasználók viselkedéséről és eszközeikről adatokat gyűjtsön (így különösen, az eszköz IP címét – kizárólag anonimizált formában beszerezve és rögzítve; az eszköz képernyőméretét, az eszköz típusát – egyedi eszköz azonosítók; böngésző információk, földrajzi helymeghatározás – csak az ország; a Weboldal megjelenítésének nyelve). Sem a Társaság, sem pedig a Hotjar Limited soha nem használja ezeket az adatokat külön Felhasználó azonosítására vagy pedig további adatbázissal történő összekapcsolással történő adategyeztetésre egyedi Felhasználóra vonatkozóan. A Hotjar adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Amennyiben nem szeretné, hogy a Társaság a jelen bekezdés szerinti adatkezelést végezze, valamint, hogy a Hotjar adatot tároljon le a Weboldal használatával kapcsolatosan és más honlapok látogatásával kapcsolatosan sütiket használjon, erre a linkre kattintva tudja inaktiválni a Hotjart: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

A Társaság a Jófogás Analitikai Adatbázis adatok elemzése –felhasználói, hirdetői tevékenység tekintetében az alábbiak szerinti adatkezelési tevékenységet végzi:

A Társaság egy, az üzleti elemzések elvégzéséhez és a reporting igények hatékony megválaszolásához szükséges, az éles kiszolgálásért felelő adatbázistól elkülönülő analitikai adatbázist hozott létre, amelyben adatkezelés célja a Weboldalt látogató és regisztrált felhasználói viselkedések megismerése az ügyfélélmény magasabb kiszolgálása, a termékek és szolgáltatások fejlesztése, a termékfejlesztés hatásainak utánkövetése, és a vállalat üzleti teljesítményéről szóló jelentések készítése érdekében. Az adatok az adat felvételétől, illetve az adatok weboldalról történő törlésétől számított legkésőbb 24. hónapot követő 30 napon belül törlésre kerülnek. A Jófogás Analitikai Adatbázisban a törlésre a meghatározott adatkezelési időtartamok után az érintett adatokat csak aggregált formában tárolja a Társaság.

● Adatkezelés célja: Felhasználói viselkedés megismerése, az ügyfélélmény magasabb kiszolgálása, a termék és szolgáltatások teljesítményének vizsgálata termékfejlesztési célból, termékfejlesztés hatásainak utánkövetése, cég üzleti teljesítményéről jelentések készítése.

● Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő fentiekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)).

● A Társaság adatfeldolgozóként az analitikai adatbázis kezeléséhez az Adevinta Product & Technology UK (székhelye: Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) adatfeldolgozót veszi igénybe, akinek továbbítja a kezelt személyes adatokat. 3.13. Híváskövető rendszerre vonatkozó szolgáltatás (2019. május 20. óta az adattovábbítás szünetel)

A Társaság a Weboldalon megjelenített egyes hirdetések esetében a hirdető partnerek számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Multiconnect GmbH (székhely: Platzl 2, München 80331, Németország) telekommunikációs és informatikai szolgáltatásait igénybe véve statisztikai elemzést kapjanak az adott hirdetéseik eredményességére vonatkozóan (híváskövetés szolgáltatás). Ennek során a Multiconnect GmbH mint adatkezelő működik közre, és a hirdetésre jelentkező Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával a híváskövető rendszer szolgáltatás nyújtása céljából telefonszámukat, a hívás időpontját és tartamát, státuszát (pl. foglalt, nem fogadott) rögzíti. A Multiconnect ezeket az adatokat pszeudonimizált formában rögzíti, és nem használja fel marketing- vagy reklámcélokra. A Multiconnect a lefolytatott beszélgetéseket nem rögzíti. A híváskövetés szolgáltatás nyújtása tekintetében a Multiconnect GmbH, mint telekommunikációs szolgáltató adatkezelőnek, és nem a Társaság által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést a hívó fél előzetes tájékoztatást követően adott önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján, saját felelősségére végzi. A rögzített telefonszámot a Multiconnect GmbH a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 6 hónapig kezeli. A Multiconnect GmbH adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, ezt az adatvedelem@jofogas.hu e-mailcímen, vagy a Multiconnect alábbi e-mail címén teheti meg: datenschutz@multiconnect.de.

3.14. Hasonló hirdetésekre keresést lehetővé tevő szolgáltatás

A Társaság az applikációkban megjelenített egyes hirdetések esetében a hirdető felhasználók részére lehetőséget biztosít arra, hogy a terméklapon, a galéria alatt elhelyezett gomb segítségével hasonló hirdetésekre keressen rá. A szolgáltatáshoz a szoftvert az Adevinta Products & Technology UK Ltd (Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) biztosítja, és az Adevinta Products & Technology SLU (C/ Ciutat de Granada, 150, planta 10 08018, Barcelona, E) működik közre adatfeldolgozóként. A szolgáltatás igénybevétele során az adatfeldolgozó a KAFKA számítógépes adattároló rendszerében tárolja a hirdető hirdetésének azonosítóját és a szolgáltatás igénybevétele során megjelenített képek vektor formáját. Az adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatokat senkinek nem továbbítja, kizárólag a hasonlóságra vonatkozó eredményekről küld visszajelzést. Az adatfeldolgozó az adatokat addig tárolja, amíg az adattárolással érintett hirdetés törlésre nem kerül, így amikor az adatfeldolgozó jelzést kap arról, hogy egy adott hirdetés már nem elérhető online, akkor az arra vonatkozóan tárolt minden adatot töröl. Az adatfeldolgozó az általa igénybevett adattárolási szolgáltatás feladatait maga végzi, de igénybe veszi ehhez az Amazon AWS, mint felhőalapú online tárolási szolgáltatásokat támogató adatfeldolgozó szolgáltatását is.

3.15. Hirdetett termék értékesítésének támogatása hitelajánlattal Adatkezelési tevékenység: A feltételeknek megfelelő meghírdetett termék esetén a Felhasználónak hitelajánlat kalkulációs lehetőség jelenik meg a felületen, amelyre kattintva a Felhasználó átirányításra kerül a www.bankmonitor.hu weboldalra.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: hirdetési adatok (ár, kategória).

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Azon Felhasználók, akiknek a hirdetéséről egy másik Felhasználót a www.bankmonitor.hu weboldalra irányít a Társaság.

Adatkezelés célja: Hirdetett termékek értékesítési támogatása hitelkalkulációs lehetőség megjelenítésével.

Adatkezelés jogalapja: Társaság ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése, hogy a Felhasználók számára minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson azáltal, hogy a megtekintett hirdetés adatait átadja a www.bankmonitor.hu weboldal üzemeltetőjének abban az esetben, ha a vevő felhasználó a hirdetéshez kapcsolódó hiteltermék hirdetés iránt érdeklődik, ami potenciálisan segíti az apróhirdetés értékesítését annak eladója és vevője szempontjából (GDPR 6.cikk, (1) f)).

Adatkezelés időtartama: az adatátadás lebonyolításáig.

3.16. Rating – Az értékesítő szolgáltatásának vevő általi értékelése

Adatkezelési tevékenység: Az értékesítő fél az eladási folyamat alatti viselkedésének, működésének értékelésére a vásárló fél által, ha a hirdetés paraméterei valószínűsítik az adás-vétel megvalósulását (pl. szállítási szolgáltatás igénybevétele). Az értékelés megjelenik az értékelt Felhasználók profilján. Az eladónál az értékelések akkor jelennek meg a hirdetési oldalon, illetve a hirdető profilján, ha legalább 3 csillag az átlagértékelése, az értékelés megjelenítése mindig aszerint történik, hogy hány csillagot ért már el az érintett felhasználó (pl. 4,8 átlag esetében 4,5 kerül feltüntetésre).

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: értékelés.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Azon Felhasználók, akik részt vesznek az értékelésben.

Adatkezelés célja: Felhasználók vevők általi értékelésének megjelenítése a felhasználói profilon.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1)b)).

Adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítése alatt a szerződés teljesülésének időtartama.

Az értékeléshez az Adevinta Products & Technology UK Ltd. (székhelye: Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) működik közre adatfeldolgozóként.

3.17. Facebook product feed-hez kapcsolódó adatkezelés

A Társaság a Felhasználók hirdetési adatait átadja a Facebook részére, ahol a felhasználók hírfolyamában a Facebook megjelenteti a hirdetéseket. Ez az adatátadás az érintett Felhasználó érdekét szolgálja, mivel a Weboldalon közzétett hirdetése olyan Facebook felhasználók hírfolyamán is megjelenik, akiket potenciálisan érdekelhet a hirdetés, ily módon segítheti a hirdetésben megjelölt termék értékesítését.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: a Felhasználók hirdetés adatai, hirdetés azonosítója.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Weboldal regisztrált Felhasználói.

Adatkezelés célja: Hirdetett termékek értékesítétésének támogatása a hírdetés szélesebb platformon történő publikációjával.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)). Jogos érdek: Társaság ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Weboldalon megjelent hirdetések értékesítését minél jobban elő tudja mozdítani azáltal, hogy a Facebookon is megjelennek a hirdetések a potenciális érdeklődők Facebook hírfolyamán.

Adatkezelés időtartama: A hirdetés lejáratát követő nap.

Az adatkezelési tevékenység során a Társaság a hirdetés azonosítóját továbbítja a Facebook, mint adatkezelő részére.

3.18. Google pixel/Ads retargeting-hez kapcsolódó adatkezelés

A Társaság a Weboldal hirdetéseivel kapcsolatos események átadja a Google rendszereinek a Felhasználók célzott hirdetésekkel történő elérése érdekében.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: a Felhasználók hirdetéssel kapcsolatos tevékenysége.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Weboldal Felhasználói.

Adatkezelés célja: Google Ads felületén releváns, retargeting hirdetésekkel elérni a Felhasználókat.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)). Jogos érdek: Társaság ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Weboldalon megjelent hirdetések értékesítését minél jobban elő tudja mozdítani a Google Ads rendszerén keresztül megjelenített célzott hirdetésekkel.

Adatkezelés időtartama: A felhasználói regisztráció ideje alatt, az oldal által telepített Google süti megléte alatt, vagy az érintett tiltakozásáig..

Az adatkezelési tevékenység során a Társaság a hirdetés azonosítóját továbbítja a Google LLC, mint adatkezelő részére. a Google felhasználói fiókkal rendelkező felhasználók, tilthatják (opt-out) a célzott hirdetéseket a következő linken: https://adssettings.google.com/authenticated A Google az adatok gyűjtését, és a hirdetések megadott szempontok szerinti megjelenítését végzi. 3.19. In-App üzenetküldés

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon és az Applikációban pop-up üzenetek küldése a Felhasználóknak marketing, üzletszerzési, promóciós és alkalmazással kapcsolatos tájékoztatási céllal.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: Látogatói, felhasználói azonosító adatok, eszköz és böngésző azonosító.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Weboldal látogató Felhasználók és regisztrált Felhasználók.

Adatkezelés célja: A Weboldalt látogató Felhasználóknak és Applikáció Felhasználóinak célzott elérése üzletszerzési célú és tájékoztató üzenetekkel.

Adatkezelés jogalapja: Társaság, mint adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése, hogy üzeneteivel üzletszerzési és tájékoztató céllal el tudja érni a Felhasználóit (GDPR 6. cikk (1) f)).

Adatkezelés időtartama: Érintett Felhasználó tiltakozásáig vagy a felhasználói fiók törléséig. A tiltakozás módja látogató Felhasználók esetében a Braze sütik, illetve Weboldal marketing sütik törlése/tiltása. Regisztrált Felhasználók az ugyfelszolgalat@jofogas.hu e-mail címre küldött, a Braze adatkezelés elleni tiltakozással tudnak erről leiratkozni.

Az In-App üzenetek kiküldéséhez a Társaság a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.20. Retargetinggel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon a hirdetésekkel kapcsolatos események átadása az RTB House rendszereinek, Felhasználók célzott hirdetésekkel történő elérése érdekében. Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: Hirdetés adatai. Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Weboldal Felhasználói, látogatói.

Adatkezelés célja: A Weboldalon közzétett olyan apróhirdetések mutatása a Felhasználónak, ami visszafordítja a weboldalra.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke a Felhasználó érdeklődési körébe tartozó további a Társaság oldalán feladatott hirdetések ajánlása annak érdekében, hogy a Felhasználó tovább böngészve megtalálja a Társaság Weboldalán a számára legmegfelelőbb terméket.(GDPR 6. cikk (1) f)). Felhasználók a Társaság ügyfélszolgálatán keresztül, az ugyfelszolgalat@jofogas.hu e-mail címre küldött üzenetben tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.

Adatkezelés időtartama: Hirdetés törlését követő maximum 24 óra. A retargetinggel kapcsolatos adatkezeléshez a Társaság az RTB House sro. (Vinohradska 2828/151, Zizkov, 130 00 Prága 3, Cseh Köztársaság) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.21. Adatátadás:logok IP címtől való megtisztítása SEO felhasználás előtt

Adatkezelési tevékenység: SEO tevékenység optimalizálásáshoz történő felhasználás előtt a Társaság megtisztítja a felhasználandó adatokat az IP címtől, ami így teljesen személyes adat mentes adatcsomagokat eredményez.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: IP cím. Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Weboldal látogató Felhasználók.

Adatkezelés célja: Adatok továbbítása az IP cím kitörlése céljából.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke a felhasználásra kerülő adatcsomagok megtisztítása a személyes adatoktól (GDPR 6. cikk (1) f)). Felhasználók a Társaság ügyfélszolgálatán keresztül, az ugyfelszolgalat@jofogas.hu e-mail címre küldött üzenetben tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.

Adatkezelés időtartama: Az adattisztítás lebonyolításáig.

A jelen ponttal kapcsolatos adatkezeléshez a Társaság a Botify Limited (14-16 Office G07, Dowgate Hill House, London, EC4R 2SU, Nagy-Britannia) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

3.22. Egyéni vállalkozók Fttv. nyilatkoztatás és adatok nyilvánossá tétele Adatkezelési tevékenység: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (rövidítve: Fttv.) 7. § 5. szerinti jelentős információk begyűjtése, a f pont szerinti nyilatkozat bekérése és a kötelező adatok megjelenítése a hirdetésben.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: Név, adószám kereskedői státusz.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Hirdetést feladó egyéni vállalkozók.

Adatkezelés célja: Az Fttv előírásainak való megfelelés biztosítása a partnerek számára. Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1), c)).

Adatkezelés időtartama: A hirdetés megjelenése idején.

4. Felhívások a Felhasználók részére 4.1. 16. éven aluliak

A Társaság Weboldalon elérhető Szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek és nem természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Társaság valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Társaság beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Hirdetések

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Társaság tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Társaság azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama az apróhirdetések tárolása kapcsán a vonatkozó apróhirdetési szerződés időtartamával egyező.

4.4. Pontosság

Amennyiben a Társaság által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Társaság részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Társaság részére a 3.8. pont szerinti elérhetőségen vagy a saját felhasználói fiókján keresztül a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Társaság által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Társaság közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6. Nyilvánosságra hozott személyes adatok A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Társaság gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

4.7 A mobil eszközre letöltött Applikáció által kezelt adatok

Bizonyos esetekben a mobil eszközre letöltött Applikációk hozzáférést kérnek a mobil eszköz helyzetéhez, az azon tárolt fényképekhez és kamera adataihoz. Amennyiben engedélyezi ezen adatokhoz történő hozzáférést, akkor ezekhez az adatokhoz kizárólag a mobil eszközre letöltött Applikáció fér hozzá, míg a Társaságnak ezekhez az adatokhoz semmilyen hozzáférése nincs, illetőleg azokat nem kezeli. Az Applikációknak online boltból (pl. Google, Huawei App Store) történő letöltése esetén javasoljuk, hogy a Felhasználó tanulmányozza át az adott online bolt adatkezelési tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy az Applikáció letöltésével az adott online bolt a Felhasználó milyen személyes adatához fér hozzá, illetőleg azt milyen feltételekkel kezeli.

5. Adattovábbítások

A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Társaság a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a Háztól-Házig Szolgáltatást végző vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Társaság instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. hangfelvétel tárolása, ügyvitel) a Társaság javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – a Társaság Szolgáltatásával összefüggő (pl. csomagkézbesítő) – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Társaság által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Társaság olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Társaság Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverszolgáltatások

A Társaság adatbázisának tárhelyét az Andrews IT Engineering Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2. Csomagküldő szolgáltatást végző partnerek A Háztól-Házig Szolgáltatások és a FoxPost Csomagautomata Szolgáltatás csomagküldő szolgáltatást nyújtó partnerekkel történő lebonyolítása, kárügyintézés és az elszámolás érdekében a Társaság továbbítja a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók által feltöltött adatokat a csomagküldő partnerei részére. Ezen műveletek során a csomagküldő partnerek munkatársai hozzáférnek a hirdető Felhasználók hirdetésfeladásra vonatkozó személyes adataihoz, illetve bizonyos esetekben kommunikálnak a Felhasználókkal. A munkatársak a folyamat során, a Felhasználó külön igényének hiányában, nem módosítanak, nem törölnek személyes adatokat és kizárólag a szállítások adminisztrációja, a változtatások ügyintézése és a csomagkiszállítások teljesítése céljából férnek hozzá azokhoz.

A Háztól Házig Szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet, eladó Felhasználó bankszámlaszáma.

A Háztól Házig XXL Szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe: GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Szajkó utca 26.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, csomagfelvételi cím és név, szállítási cím és név, bankszámlaszám, futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet, eladó Felhasználó bankszámlaszáma.

A FoxPost Csomagautomata Szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe: FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.). Továbbított adatok köre: eladó és vevő Felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, kiszállítási cím és név, eladó Felhasználó címe és bankszámlaszáma.

5.3. Szóbeli panaszkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó

A Társaság a telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partner adatfeldolgozót vesz igénybe (adatkezelési tevékenység leírását a 3.8. pont tartalmazza). A jelenleg igénybe vett adatfeldolgozó: VCC Live Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; cégjegyzékszám: 01-09-735941; adószám: 13452696-2-43).

5.4. Cégcsoporton belüli adatkezelések

A Társaság Cégcsoportjának (jelenti az Adevinta Classified Media N.V. (székhelye: Daalwijkdreef 47 1103 AD Amszterdam, Hollandia) társaságot és annak mindenkori közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó cégeket, kapcsolt vállalkozásokat) tagjai részére, e tagok üzletfejlesztéssel kapcsolatos jogos érdekének kiszolgálása érdekében személyes adatokat adhat át. A Társaság Cégcsoportjának adatátvevő tagjaival a Társaság a személyes adatok védelmét biztosító szerződést köt, amelyben e tagok vállalják az adatok biztonságához szükséges szervezési és műszaki intézkedéseket megtételét és – még abban az esetben is, ha az adott átvevő tag nem tagja az EGT-nek – az az európai adatvédelmi jog által előírt garanciák alkalmazását.

A Társaság a Cégcsoportba tartozó Adevinta Products & Technology UK Ltd. (székhelye: Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) adatfeldolgozó részére, megbízás alapján, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó technikai szolgáltatások nyújtása céljából átad személyes adatokat. Az átadott adatok köre: személyazonosító adatok, egyéb azonosító adatok, elérhetőségek, eszköz adatok, fiók adatok, műveletekre vonatkozó adatok (pl. megtekintett tartalmak azonosítói, keresési feltételek, üzenetváltások), hirdetésekre, értékelésekre vonatkozó adatok. Az Adevinta Products & Technology UK Ltd. al-adatfeldolgozóként az Amazon Web Services írországi és németországi cégei hoszting szolgáltatást nyújtanak az adatkezeléshez.

5.5. Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

Mindazon esetekben, amikor a Társaság a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, a Társaság elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg a közvetlenül az oldalon bankkártyával, illetve Barion fiókon keresztül megvásárolt Szolgáltatásokhoz a KBOSS.hu Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, míg a Társasággal külön írásban létrejött partneri szerződések keretein belül megvásárolt Szolgáltatások esetén a Számlaközpont Zrt. (székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15.) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

5.6. Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Társaság által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül, bankkártyával, illetve Barion fiókon keresztül történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek az irányadók.

A Társaság által a jelen pontban meghatározott online fizetési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett szolgáltató a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.). A Barion Payment Zrt. a fizetési szolgáltatást önálló adatkezelőként nyújtja a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato linken elérhető saját adatvédelmi szabályzata alapján.

5.7. Kérdőívek, elektronikus hirdetések

A Társaság a kérdőíves megkeresésekhez a SurveyMonkey Inc. (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, Egyesült Államok) szolgáltatását veszi igénybe, a kérdőíves megkeresésben részt vevő felhasználók email címének megadásával.

5.8. Ügyviteli rendszerek

A Társaság a panaszkezelési és Felhasználói szerződéseinek kezelésére vonatkozóan az alábbi adatfeldolgozók által biztosított ügyviteli rendszert veszi igénybe:

SFDC Ireland Limited (székhely: 394272 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown Dublin 18 Ireland).

5.9. Követeléskezelés

A Társaság az Üzleti Felhasználókkal megkötött szerződései szerinti Szolgáltatásból eredő követelései behajtásával követeléskezelő társaságot bíz meg. A Társaság megbízott követeléskezelője a Credit Control Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.).

5.10. Mobiltelefonszámok érvényességének megállapítása

A Társaság a felhasználók által megadott mobiltelefonszám elérhetőségét harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével hitelesíti, annak megállapítása érdekében, hogy a mobiltelefonszám aktív és a Felhasználóhoz tartozik. Az adatfeldolgozó a LINK Mobility Hungary Kft (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.), aki a felhasználók mobiltelefonszámát kapja meg a szolgáltatása nyújtásához.

5.11. Hírlevélküldéshez igénybe vett adatfeldolgozó

A Társaság a hírlevélküldéshez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat adó felhasználók részére a hírleveleket harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével küldi ki. Az adatfeldolgozók a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A) és a Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018), amelyek részére a Társaság az érintett felhasználók nevét és e-mail címét továbbítja a szolgáltatás nyújtása céljából.

5.12. Marketing Push notification megjelenítéshez igénybevett adatfeldolgozó

A Társaság a marketing Push notification megjelenítéshez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat adó Felhasználók részére a push üzeneteket harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével küldi ki. Az adatfeldolgozó a Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018), amely részére a Társaság az érintett Felhasználók nevét, böngésző ID-ját és eszköz azonosítóját továbbítja a szolgáltatás nyújtása céljából.

5.13. In-App üzenetküldéshez igénybevett adatfeldolgozó

A Társaság az In-App üzeneteket azon Felhasználók részére, akik az adatkezelés ellen nem tiltakoztak a jelen Tájékoztató 3.20. pontjában rögzítettek szerint, harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével küldi ki. Az adatfeldolgozó a Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018).

5.14. Adattovábbítás harmadik országokba

A Társaság a Felhasználók személyes adatainak a panaszkezelés, kapcsolatfelvétel, közvéleménykutatás és felmérés, ajánlatadás, a szerződés előkészítése és szerződés teljesítése, üzenetküldő rendszer használata, üzenetek moderálása, hírlevélküldése, Facebook felhasználói hírfolyamban történő megjelenítés céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

SFDC Ireland Limited (székhely: 394272 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown Dublin 18 Ireland). A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

● Lightning Sales Cloud

● Lightning Service Cloud Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA). A Társaság által igénybe vett szolgáltatások:

● Firebase Cloud Messaging

● Google Ads

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

● Gsuite

SurveyMonkey Inc. (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, Egyesült Államok). A Társaság által igénybe vett szolgáltatások:

● elektronikus kérdőívek

Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018). A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

● hírlevélküldési szolgáltatás,

● látogatói viselkedés rögzítése, profilozás,

● marketing push notification megjelenítése,

● In-App üzenetküldés.

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a hirdetés azonosítók Facebook felhasználók hírfolyamában történő megjelenítése körében. Ennek során a Facebook Ireland Ltd adatokat ad át az egyesült államokbeli Facebook, Inc-nek. A Facebook, Inc szolgáltatja a _fbp és _fbc sütiket, amelyeknek a leírását a Társaság Süti (cookie) kezelési szabályzata tartalmazza, és amely sütik használatával a Facebook, Inc a _fbp süti esetében a Felhasználó azonosítóját, míg a _fbp süti esetében a kattintás azonosítót kezeli.

Az üzenetküldő rendszer szolgáltatása, a Privacy Broker és Serenity Ad szolgáltatások tekintetében adatfeldolgozó az Adevinta Products & Technology Ltd. (székhely: UK House 2nd Floor, 164-182 Oxford Street, London, W1D 1NN, UK).

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyes adatokat a fent meghatározott egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az alábbi rendelkezések biztosítják:

● A Salesforce Lightning Sales Cloud és Lightning Service Cloud nevű szolgáltatása tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Salesforce között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére. A Salesforce kötelező erejű vállalati szabályait az illetékes felügyeleti hatóság jóváhagyta, így a GDPR 46. Cikke és 47. Cikke alapján ez is biztosítja az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét.

● A Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Google LLC között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

● SurveyMonkey szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a SurveyMonkey között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

● A Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Braze, Inc között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

● Facebook, Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) esetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Facebook Adattovábbítási kiegészítése (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) alapján a Facebook, Inc-nek történő adattovábbításra alkalmazandó az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételei (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

5.15. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása

A Társaság az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Társaság az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Társaságtól személyes adatot kérnek, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Társaság a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja. 5.16. Hirdetett termék értékesítésének támogatása hitelajánlattal adatkezeléshez kapcsolódó adattovábbítás

Az adatkezelés azokat a hirdetéseket érinti, amelyek tekintetében a www.bankmonitor.hu hitelkalkulációs szolgáltatása érdekes lehet a potenciális vevő Felhasználók számára, így amennyiben ezen böngésző, potenciális vevők rákattintanak a hirdetés mellett szereplő www.bankmonitor.hu hirdetésére, akkor a hirdetés adatait továbbítja a Társaság a www.bankmonitor.hu weboldalt üzemeltető Bankmonitor Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.) részére. A www.bankmonitor.hu weboldalon igénybe vett szolgáltatások tekintetében a weboldal adatkezelési tájékoztatója az irányadó, és annak szolgáltatója minősül adatkezelőnek.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaság elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz: https://adatvedelem.jofogas.hu/.

A Társaság a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Társaság az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Társasághoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Társaság a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Társaság az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Társaság tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Társaság 3.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Társaság 3.8. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Társaság által létrehozott és üzemeltetett https://adatvedelem.jofogas.hu/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte;

2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

4. d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte;

5. e) a személyes adatait a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaság lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy emailben.

Ha a Társaság a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. Háztól-Házig Szolgáltatás esetén a csomagküldő szolgáltatást nyújtó partnerek, valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Társaság tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Társaság a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3. c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Társaság 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Társaságtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Társaság a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Társaság nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Társaság a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie a 3.8. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések A Társaság a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Társaság rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:

A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:

Rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tároljuk. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tároljuk.

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Társaság bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Társaság a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.