add_circle Hirdetésfeladás

Jófogás – Hirdetéskövető nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szervezője

A Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), a Jófogás.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap) üzemeltetője a Weblap népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban az a játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy Weblap-felhasználók vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

Amennyiben a Nyereményjátékra jelentkező személyes adatait hiányosan vagy valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, a jelentkező nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket.

A Nyereményjátékra jelentkező játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. A Nyereményjátékban csak akkor tud részt venni, amennyiben az adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adatkezeléshez hozzájárul.

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzata, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2019. május 27. napján 00:01 órától kezdődik és 2019. május 30. napján 23:59:59 óráig tart (a továbbiakban: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezési határidőt határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény kézbesítéséhez, vagy annak meghiúsulásához kapcsolódik.

Nyeremény

A Nyereményjáték sorsolásán részt vevő Játékosok között:

10 db, 1 hónapig a Jófogás oldalán felhasználható kirakat kiemelést,  

3 db 10.000,- Ft,-, azaz tízezer forint értékű Decathlon ajándékkártyát

1 db 25.000, Ft,-, azaz huszonötezer forint értékű TESCO vásárlási utalványt

sorsolunk ki.

(a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható. A nyertes nem választhat, hogy melyik nyereményt szeretné megnyerni.

A Nyereményjáték menete

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik az Időtartam alatt -1. napon (május 27.) vagy 0. napon (május 28.) új hirdetést töltenek fel a Weblapra, az 1. napon a játék weboldalán: nyerj.jofogas.hu a játékban szükséges űrlapon elküldik az 1. naphoz (május 29.) tartozó kérdésekre a választ és elfogadják a játékszabályt és az adatvédelmi nyilatkozatot, 2. napon (május 30.) szintén elküldik a játékhoz tartozó űrlapon a válaszokat és a játékszabályt és az adatvédelmi nyilatkozatot a 2. játéknapon is elfogadják. Amennyiben a játékos által -1. vagy 0. napon meghirdetett termék hamarabb elkel, mint a játék lezárulta a játékos akkor is részt vesz a sorsolásban, de a megfelelő játéknapon a kérdésekre válaszként meg kell adnia, hogy “a termék elkelt”. A játék az Jófogás applikációkban nem érhető el.

Egy Játékos egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban.

A Társaság véletlenszerű sorsolás keretében választja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat a jelentkezők közül (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek). A sorsolást a Társaság marketing osztály végzi, melyről jegyzőkönyvet készít. Pótnyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

A Nyertest a Társaság a Játékhoz tartozó űrlapon megadott e-mail címén értesíti 2019. június 15-ig.

A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a kapott e-mailre történő válasz elküldésével kell jelentkezniük a Nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés érdekében.

A kirakat kiemeléshez tartozó kódot Társaság e-mailben küldi el a Nyertes részére, a nyerés tényéről való tájékoztatással egy időben.

A Nyereményt a Nyertes, amennyiben budapesti lakos, kizárólag személyesen veheti át a Jófogás Találkozási Ponton (https://docs.jofogas.hu/talalkozasipontok/ ) vagy vidéki lakos esetén a Társaság futárszolgálattal juttatja el. A Társaság futárszolgáltatásait a General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) látja el, amely részére, mint adatkezelő részére kerülnek megküldésre az adott Nyertesek szükséges adatai a jelen Játékszabályzat Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak szerint.

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény sikeres kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételhez megismeri a jelen Adatvédelmi Tájékoztatás szerinti személyes adatkezelés feltételeit és önkéntes, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyes adatait a Társaság mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja.

Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: Játékos teljes neve, a Játékos e-mail címe, a Nyertes szállítási címe, amennyiben a Nyeremény kiszállítására sor kerül.

A Nyereményjáték kapcsán a Játékosok által megadott fenti személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti felhasználása a GDPR Rendelet és az Info törvény szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok személyes adatok, az adatkezelő pedig az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009, képviseli: Palocsay Géza ügyvezető, továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére sor került, akinek elérhetőség: adatvedelem@schibsted.hu.

Adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyertes Játékos értesítése, továbbá a Nyeremény részére történő eljuttatása.

Adatkezelés időtartama: Nyereményjáték lezárása, de legkésőbb 2019. július 15.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Játékos (érintett) önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info törvény 5.§ (1) a)). A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból felhasználja és kezelje. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Játékos hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adattovábbítás: a Társaság az alábbi harmadik személy címzettek részére továbbít személyes adatot:

–       a Játékosok közül a Nyertesek véletlenszerű kisorsolását a Társaság marketing osztály végzi, melyről jegyzőkönyvet készít.

–       a Nyereményeknek a Nyertesek részére történő kézbesítését futárszolgálatként a General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) végzi. Ennek keretén belül a Társaság által továbbított személyes adatok köre: Nyertes Játékos teljes neve, e-mail címe, telefonszáma és kézbesítési címe.

A Társaság mint Adatkezelő elérhetőségei: 1134 Budapest, Váci út 49., e-mailcím: adatvedelem@schibsted.hu

A Játékosoknak és Nyerteseknek mint a Társaság által kezelt személyes adatok érintettjeinek joguk van további tájékoztatást kérni az adatkezelésről. Joguk van továbbá kérelmezni a Társaságtól a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhatnak az adatkezelés ellen.

Amennyiben bármely érintett úgy érzi, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakon túl a Nyereményjáték keretében megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, mindezekkel kapcsolatban az adatvedelem@schibsted.hu elérhetőségen várja a Társaság kinevezett adatvédelmi tisztviselője a megkeresését. Az Adatkezelő által folytatott személyes adatkezelésről további információkat az Adatkezelő által a Jófogás weboldalon, a https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/linken elérhető adatvédelmi tájékoztatóban találhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban:

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)    az adatkezelés céljai;

b)    az érintett személyes adatok kategóriái;

c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)    azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)    automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az általa adott hozzájárulás vagy a vele létrejövő szerződés megkötése, teljesítése, és az adatkezelés automatizáltan történik.

Tiltakozás az adatkezelés ellen: az érintett természetes személy jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Játékosnak célszerű panaszát először a Társaságnak, illetve annak adatvédelmi tisztviselőjének elküldenie az adatvedelem@schibsted.hu elérhetőségen, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. A kérelmek benyújtására továbbá az ugyfelszolgalat@jofogas.hu e-mail címen van lehetőség, de a Társaság bármely elérhetőségén várja az észrevételeket, kérelmeket. A Társaság a kérelmeket 1 hónap alatt válaszolja meg, kivéve, ha a kérelem tartalma, vagy a kérelmek száma a határidő meghosszabbítását indokolják. Ilyen körülmény fennállása esetén a Társaság tájékoztatja az érintett kérelmezőt.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az érintett bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse a Nyereményjátékkal kapcsolatos tudnivalókról.

A Társaság részéről a személyes adatokat kizárólag a Társaság Nyereményjáték
lebonyolításában részt vevő munkatársai, így különösen a Marketing osztály érintett dolgozói,
illetőleg a Találkozási Ponton alkalmazott hoszteszek kezelik és ismerik meg, kizárólag a
Nyereményjáték lebonyolítása érdekében.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest,

Érvényes: 2019. április 18. napjától