add_circle Hirdetésfeladás

Adatvédelmi Tájékoztató - DIY

A Felhasználó a Promócióban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatás szerinti személyes adatkezelés feltételeit és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a következő személyes adatait a Társaság, mint adatkezelő a Promóció lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja:

Felhasználó teljes neve

Születési idő

Szállítási cím

Email cím.

A Promóció kapcsán a Felhasználók által megadott fenti személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti felhasználása az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok személyes adatok, az adatkezelő pedig a Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., a továbbiakban: Társaság).

Adatkezelés célja: a Promóció lebonyolítása, a Felhasználó értesítése, DIY csomag kiszállítása és kézbesítése a Felhasználó részére.

Adatkezelés időtartama: a Promóció lezárása az utolsó DYI csomag kézbesítésével, de legfeljebb 3 hónap, illetve amennyiben az korábbi, az érintett kérésére történő törlés.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Felhasználó (érintett) kifejezett hozzájárulásán alapul (Infotörvény 5.§ (1) a)), az adatkezelés önkéntes. A Promócióban történő részvétellel a Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés azonosító száma: NAIH-144491/2018

Az adatkezelés szempontjából adatkezelőnek a Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., emailcím: jofogasdiy@jofogas.hu) minősül. A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan törvényben meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.

  • A Társaság általi adatkezeléssel érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását a Társaság fentiekben megadott elérhetőségeire eljuttatott nyilatkozatával. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság, mint adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az erre irányuló a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában.  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be és díjköteles, az Infotörvényben meghatározott esetekben és mértékben.
  • A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta, ezt követően törli azt. A Társaság a személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, továbbá törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, vagy a kezelt személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy a törlést a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
  • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 (huszonöt) nap áll az adatkezelő rendelkezésére, illetve amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét a Társaság nem teljesíti, erről 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet és közli elutasítás indokait. A Társaság a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról,  megjelöléséről és törléséről szintén értesíti az érintettet. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; vagy annak felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy törvényben meghatározott egyéb esetben. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat.
  • Az érintett a jogainak Társaság általi megsértése esetén a Társaság ellen szintén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
  • További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi elérhetőségeken lehet élni: NAIH (Székhely: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (36) 1 391 1400; Fax: (36) 1 391 1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).
  • A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotörvény 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználó által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Felhasználó felelős.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Promóció során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse a Promócióval kapcsolatos tudnivalókról.

A Társaság a Felhasználó személyes adatai közül a nevét és a szállítási címét a DIY csomag kézbesítésének céljából a Felhasználó megrendelése esetén átadja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére, aki a DIY csomagok kézbesítését végzi és ebből a célból kezeli az átadott személyes adatokat.

A Társaság részéről a személyes adatokat kizárólag a Társaság Promóció lebonyolításában részt vevő munkatársai, így különösen a Marketing osztály érintett dolgozói, illetve a Találkozási Ponton alkalmazott hosztesszek kezelik és ismerik meg, kizárólag a Promóció lebonyolítása érdekében.