add_circle Hirdetésfeladás

  1. A Nyereményjáték szervezője

 

A Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), a Jófogás.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap), üzemeltetője a Weblap népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték), amely a Weblap főoldalán, a hirdetések feladása folyamata során érhető el.

 

  1. A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékon az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

 

A Nyereményjátékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos), akik a Weblap felhasználói. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

 

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket, valamint a Weblap felhasználási feltételeit (http://www.jofogas.hu/szabalyzat) és adatvédelmi tájékoztatást (http://www.jofogas.hu/adatvedelem), továbbá kifejezetten hozzájárulnak a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez.

 

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat az irányadó, azzal, hogy a jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Felhasználási Feltételei, Adatvédelmi tájékoztatója, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

  1. A Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2017. szeptember 18. napján, 00:00 órától kezdődik, és 2017. szeptember 24. napján, 23:59 óráig tart (a továbbiakban: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezést határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény kézbesítéséhez kapcsolódik.

 

  1. Nyeremény

 

Az Időtartam alatt a Weboldalra műszaki cikk illetve sport, szabadidő kategóriában legalább 3 apróhirdetést feltöltő és a Nyereményjátékban részvételi szándékukat jelző Játékosok között 1 db 100.000 Ft értékű eMag vásárlási utalványt sorsolunk ki (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 

  1. A Nyereményjáték menete

 

Az Időtartam alatt a Weblapon elérhető hirdetésfeladás funkcióval legalább 3, a Weblap Felhasználási Feltételeinek megfelelő apróhirdetést kell feladni műszaki cikk illetve sport, szabadidő kategóriában, és valamennyi alkalommal, de legalább egyszer a hirdetésfeladás folyamata során jelezni a Nyereményjátékon történő részvételi szándékot. Egy e-mailcím (azaz egy Játékos) egyszer vesz részt a sorsoláson. A Nyereményjátékra történő jelentkezésre, azaz a Játékszabályzat elfogadására kizárólag asztali gépről megnyitott böngészőben van lehetőség, a Weblaphoz tartozó applikációk felhasználói nem tudnak részt venni a Nyereményjátékban.

 

A Nyeremény sorsolására 2017. szeptember 27. napján kerül sor.

 

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik teljesítik a Játékszabályzat 5. pont első bekezdésében meghatározottakat. A Társaság jogosult eldönteni, hogy valamely beküldött hirdetés megfelel-e a Felhasználási Feltételeknek. A sorsolás számítógépes szoftver alkalmazásával, véletlenszerűen történik.

 

Amennyiben a Játékos személyes adatait hiányosan vagy valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, vagy az általa beküldött hirdetés nem felel meg az 5. pontban foglalt feltételeknek, jelentkezése nem minősül sikeresnek, a jelentkező pedig nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

A Nyertest a Társaság a megadott e-mailcímén értesíti a sorsolást követő 1 napon belül. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül küldött visszajelzése esetén, e-mailen kerül megküldésre a Nyeremény.

 

A Társaság a Nyertes mellett egy pótnyertest is kisorsol (a továbbiakban: Pótnyertes).

 

Amennyiben a Nyertes nyertességéről történő értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Társasággal a Társaság értesítése alapján, a Nyeremény nem kézbesíthető a részére, vagy annak átvételét megtagadja, a Nyeremény átvételére a Pótnyertes válik jogosulttá.

 

A Nyeremények utáni esetleges adófizetési kötelezettséget a Társaság teljesíti a Nyertes helyett.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve nyereménye átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

  1. Adatvédelem

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és e-mail címét a Társaság, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, illetve a kisorsolása esetén a nyertességről történő értesítése, továbbá a Nyeremény megküldése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja.

 

Kezelt adatok köre: név, emailcím.

 

A Társaság felhívására a Játékos nevének, e-mail címének és egyéb elérhetőségének szolgáltatása lehet szükséges, annak érdekében, hogy a Társaság a jelen Játékszabályzatban foglaltakat érvényesülését ellenőrizni tudja.

 

Adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyertes értesítése, Nyeremény átadása.

 

Adatkezelés időtartama: Nyeremény sikeres kézbesítésének napja, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárásának napja.

 

Adatkezelés jogalapja: a Játékos (érintett) kifejezett hozzájárulása. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés egyéb körülményeire, így különösen az érintett jogaira és jogérvényesítési lehetőségeire, a Társaság Adatvédelmi Szabályzata (http://www.jofogas.hu/adatvedelem) irányadó. Az adatkezelés azonosító száma: NAIH-74055.

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

 

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse nyertességének tényéről.

 

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő megküldése nem lehetséges, vagy amennyiben a nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja vagy az meghiúsul, a Társaság Pótnyertes részére kézbesítteti a Nyereményt. Amennyiben a Pótnyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Pótnyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a Pótnyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény sikeres kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

 

  1. Felelősség

 

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

 

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

 

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

 

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Budapest, 2017. 09.14.