add_circle Hirdetésfeladás

Játékszabályzat

Hirdetésfeladást ösztönző nyereményjáték

 

A Nyereményjáték szervezője

 

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszám: 01-09-926009, adószám: 14918618-2-41) (a továbbiakban: Társaság), a www.jofogas.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Weboldal népszerűsítése érdekében hirdetésfeladást ösztönző nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

 

A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy Weboldal-felhasználók vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos). A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Nyereményjátékra jelentkező Játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a Nyereményjátékhoz kapcsolódó külön dokumentumba foglalt Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja.

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

A Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2024. június 03. napján 00:01:00 órakor kezdődik és 2024. június 16. napján 23:59:00 óráig tart (a továbbiakban: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezési határidőt határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény kézbesítéséhez kapcsolódik.

 

Nyeremény

 

A Nyereményjátékon részt vevő Játékosok között az alábbi nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra: 

 

  1. Heti Nyeremény

(2024. június 03. – június 09.) csomag tartalma: 1 db fatorony játék, 1 db hűtőtáska, 1 db 20.000 Ft értékű Lidl utalvány

 

  1. Heti Nyeremény

(2024. június 10. – június 16.) csomag tartalma: 1 db fatorony játék, 1 db hűtőtáska, 1 db 20.000 Ft értékű Lidl utalvány

 

A nyertes Játékos nem választhat a Nyeremény közül. A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 

A Nyereményjáték menete

 

A Nyereményjátékban azok a Játékosok vesznek részt, akik egyrészt az adott játékhét időtartam alatt a összesen legalább 3 (három) új hirdetést töltenek fel a Weboldalra a következő kategóriák valamelyikében: (i) Műszaki cikkek, elektronika; (ii) Otthon, háztartás; (iii) Szabadidő, sport; (iv) Divat, ruházat; (v) Baba- mama (a megadott (i)-(v) kategóriákba vegyesen is fel lehet adni hirdetést), másrészt legalább az egyik hirdetésfeladás végén jelzik a Nyereményjátékban való részvételi szándékukat azzal, hogy elfogadják a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatát és hozzájárulásukat adják a Nyereményjáték Játékszabályzatának és a külön dokumentumba foglalt Adatvédelmi Tájékoztatójának megfelelő adatkezeléshez, azaz bepipálják a hirdetésfeladásnál megjelenő checkboxban a fentieket. 

Egy Játékos a Nyereményjátékban minden olyan heti nyeremény sorsoláson részt vesz, amelynek az időpontjában teljesül, hogy az adott játékhét alatt legalább 3 új hirdetést töltött fel a megadott hirdetési kategóriákban és legalább egy hirdetés feladása során hozzájárulását adta a Nyereményjáték Játékszabályzatának és a külön dokumentumba foglalt Adatvédelmi Tájékoztatójának megfelelő adatkezeléshez, azaz bepipálta a hirdetésfeladásnál megjelenő checkboxban a fentieket. 

Egy Játékos a heti játékokon egy alkalommal vehet részt. Amennyiben a Játékos valamelyik heti nyeremény Nyerteseként kerül kisorsolásra, a további heti sorsolásokon is részt vehet akkor, ha a következő játékhét időtartama alatt további – a Nyertesként történt kisorsolásához feladott 3 (három) hirdetésen felül – összesen legalább 3 (három) új hirdetést tölt fel a Weboldalra a fenti kategóriák valamelyikében. 

 

A heti Nyeremény sorsolás tekintetében játékhetek az alábbiak:

  1. játékhét: 2024. június 03. 00:01:00 óra – 2024. június 09. 23:59:00 óra
  2. játékhét: 2024. június 10. 00:01:00 óra – 2024. június 16. 23:59:00 óra

 

Heti sorsolások időpontja: az adott játékhetet követő héten

A Társaság a Nyereményjáték részvételi feltételeinek megfelelő Játékosokból előzetesen összeállított adatbázisból szoftver segítségével sorsolja ki a nyerteseket. A Nyereményjátékban az a kisorsolt Játékos nyer, aki megfelel a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeknek (a továbbiakban: Nyertes). A sorsoláshoz a Társaság a jelen Játékszabályzat alapján a sorsoláson való részvétel feltételeinek megfelelő Játékosok e-mail címét lekéri az adatbázisából és mindegyikhez egy adott sorszámot társít. A sorsoló program sorsolásonként 1 db, sorszámot sorsol ki, így a játékosok anonimitása a sorsolás során biztosított. A sorsolások alkalmával mindkét heti Nyeremény tekintetében 1-1 fő nyertes kerül kisorsolásra. 

Pótnyertesek megállapítására nem kerül sor. 

 

Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

A Nyerteseket a Társaság e-mail üzenetben értesíti 2024. június 23. 23:59:00 óráig. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a kapott e-mail üzenetre történő válasz e-mail üzenet elküldésével kell jelentkeznie a Nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés érdekében, amelynek során a Játékosnak meg kell adnia a Társaság részére a nevét, az e-mail címét, a Nyeremény kiküldéséhez a telefonszámát és a szállítási címét.

A Társaság a Nyereményt a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. közreműködésével juttatja el a Nyerteshez. Postai kiküldésre nincs lehetőség.

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény sikeres kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

 

Felelősség

 

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse a Nyereményjátékkal kapcsolatos tudnivalókról.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen olyan körülmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt.

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

 

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2024. május 21.