add_circle Hirdetésfeladás

Adatvédelmi Tájékoztató 

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest,  Váci út 49., a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) 2021. október 7-től kezdődően 2021.  december 15-ig terjedő időszakban kérdőíves felmérést szervez (a továbbiakban: Kérdőív) a Jófogás.hu  weboldalhoz kapcsolódóan vele leszerződött jogi személyek (a továbbiakban: Partner) képviselői és  Társasággal szerződött természetes személyek részére (továbbiakban: Érintett). Érintett személy a  Kérdőív keretében történő felmérésre keretén belül kijelenti, hogy megismerte a Társaság  https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ adatvédelmi tájékoztatóját, különösen annak  3.3. pontját. Továbbá Érintett kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti személyes  adatkezelési feltételeket megismerte, és önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ennek  megfelelően a következő személyes adatait a Társaság, mint adatkezelő az Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és használja fel a lentiek szerint:  

A Társaság https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ adatvédelmi tájékoztatója 3.6.  pontjában szerepel a következő rendelkezés: A Társaság időről-időre a Jófogás weboldalon, a  Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Jófogás weboldalon felmérést  hirdet meg, amelyben a Társaság Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési  elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A  felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelőségi mérése, a Társaság Szolgáltatásainak  hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Társaság a felmérések  meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott  kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók. 

Adatkezelés célja: Ezt figyelembe véve a Kérdőívvel folytatott adatgyűjtés és adatkezelés célja a  Jófogás partnerek felhasználói szokásának felmérése különös tekintettel a hirdetés feladások  manuális/automatizált használatára, továbbá a 2022-es évre vonatkozó további fejlesztési igények  felmérésére. 

Adatkezeléssel érintett személyes adatok: Email cím. 

Az Érintettek által megadott fenti személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti  felhasználása a GDPR Rendelet és az Infotörvény szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a  megadott adatok személyes adatok, az adatkezelő pedig az Adevinta Classified Media Hungary  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.). 

Érintettek kategóriái: Partnerek képviselői és Társasággal szerződött természetes személyek. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)). 

Adatkezelés időtartama: 2021. december 31-ig.  

A Társaság a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a  Társaság Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással,  felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Társaság Szolgáltatásainak fejlesztése,  működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói  válaszadást követő 2 hét. 

Az adatkezelés címzettjei, adattovábbítás: a Társaság az alábbi címzettek részére továbbít  személyes adatot:

– A Társaság a Kérdőíves felmérésen történő regisztráláshoz és az adatkezeléshez történő  hozzájáruláshoz a következő adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A Társaság  által igénybevett szolgáltatások – Gsuite.Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Személyes  azonosítók, elérhetőségi adatok (Email cím, telefonszám, cégnév, beosztás, lakcím). 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és  betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében  az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos  adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle  elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni  védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.  

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt valamennyi Adatfeldolgozó kötelezettséget vállalt, hogy a  mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak és legmagasabb technológiai fejlettségi szintnek megfelelő  műszaki és szervezeti intézkedéseket vezeti be és használja a szolgáltatása nyújtása során annak  érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje véletlen vagy jogellenes megsemmisüléssel vagy  véletlen károkozással (ideértve a törlést), átalakítással (ideértve a visszaélést), illetéktelen kiadással,  felhasználással vagy hozzáféréssel, továbbá bármilyen egyéb jogszerűtlen adatkezeléssel szemben.  Kötelezettséget vállalt továbbá, hogy különösen hozzáférési szabályozókat vezet be, és gondoskodik  róla, hogy a hordozható eszközökre letöltött vagy elektronikusan továbbított személyes adatok  kódolva legyenek, és rendelkezzen olyan folyamattal, mellyen rendszeresen vizsgálja és értékeli az  adatkezelés biztonságát biztosító műszaki és szervezeti intézkedések hatékonyságát. 

A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan  jogszabályban meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.  

A Társaság elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan  biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az  Érintettek könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos információkhoz és  funkciókhoz: https://adatvedelem.jofogas.hu/

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 

Az Érintett a Társaság fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást  kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban  van-e, továbbá gyakorolhatja a hozzáféréshez való jogát. 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen,  milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,  illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést  vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,  illetve a nemzetközi szervezeteket. 

A Társaság az Érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által  megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az  érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi az Érintett részére. 

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság  késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai  kiegészítését. 

A Társaság az Érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által  megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol. 

A törléshez/elfeledtetéshez való jog 

Az Érintett a Társaság által üzemeltetett ügyfélszolgálati elérhetőségen (ugyfelszolgalat@jofogas.hu)  vagy az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségén (adatvedelem@jofogas.hu) egyszerűen és könnyen  kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike  fennáll: 

  1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte; 
  2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más  jogalapja; 
  3. c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte, 
  4. e) a személyes adatait a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
  5. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek  kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A Társaság lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására fenti elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben. A Társaság az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

Ha a Társaság az Érintett személyes adatait jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint harmadik személy  címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Társaság 30 napon  belül tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy az Érintett kérelmezte a  személyes adatai másolatának törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság  az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

  1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok  pontosságát; 
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 
  3. c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  1. d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos  indokaival szemben.  

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett a Társaság által üzemeltetett ügyfélszolgálati elérhetőségen (ugyfelszolgalat@jofogas.hu)  vagy az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségén (adatvedelem@jofogas.hu) egyszerűen és könnyen  (illetve a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben) kérheti a Társaságtól az Érintettre vonatkozó, az Érintett által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,  széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket  az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a  személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy  szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez  technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását. 

A Társaság az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így  lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. 

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet  arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak  közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: www.naih.hu 

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A  per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye  szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő  linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Budapest, 2021. október 6.