add_circle Hirdetésfeladás

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. A Nyereményjáték szervezője

A Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), a Jófogás.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap), üzemeltetője a Weblap népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték), amely a Weblap főoldalán, a hirdetések feladása folyamata során érhető el.

 1. A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékon az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

 

A Nyereményjátékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a Weblap felhasználói és a hirdetésfeladás során kifejezetten úgy nyilatkoznak, hogy a Nyereményjátékban részt vesznek és hozzájárulnak a jelen Játékszabályzat szerinti személyes adatok kezeléséhez (a továbbiakban: Játékos). A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

 

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel, azaz a fizetési folyamatba illesztett checkbox kipipálásával elismerik, hogy

 • a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és
 • elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket, valamint a Weblap felhasználási feltételeit (http://www.jofogas.hu/szabalyzat) és
 • megismerték a jelen Játékszabályzatban foglalt adatvédelmi tájékoztatást, valamint
 • kifejezett hozzájárulását adja a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adatkezeléshez.

 

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat az irányadó, azzal, hogy a jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Felhasználási Feltételei, Adatvédelmi tájékoztatója, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

 1. A Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2017. december 11. napján, 00:00 órától kezdődik, és 2017. december 17. napján, 23:59 óráig tart (a továbbiakban: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezést határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény kézbesítéséhez kapcsolódik.

 

 1. Nyeremény

 

Az Időtartam alatt a Weboldalon legalább 1 apróhirdetéssel rendelkező, és az Időtartam alatt legalább egy Kirakat kiemelést vásárló, valamint a  Nyereményjátékban részvételi szándékukat jelző regisztrált felhasználók, Játékosok között 1 db 50.000 Ft értékű belföldi utazás utalványt sorsolunk ki (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 

 1. A Nyereményjáték menete

 

Az Időtartam alatt a Weblapon a regisztrált felhasználók számára elérhető “fiókom” felületen vagy a hirdetésfeladás, hirdetés szerkesztés során legalább 1, a Weblap Felhasználási Feltételeinek megfelelő apróhirdetéshez rendelt kirakat kiemelést kell vásárolni és legalább egyszer a kirakat kiemelés vásárlás folyamata során jelezni a Nyereményjátékon történő részvételi szándékot. A promóciós kóddal érvényesített kirakatok nem vesznek részt a nyereményjátékban. Egy e-mailcím (azaz egy Játékos) egyszer vesz részt a sorsoláson. A Nyereményjátékra történő jelentkezésre, azaz a Játékszabályzat elfogadására kizárólag asztali gépről megnyitott böngészőben van lehetőség, a Weblaphoz tartozó applikációk felhasználói nem tudnak részt venni a Nyereményjátékban.

 

A Nyeremény sorsolására 2017. december 22 . napjáig kerül sor, az Időtartam lejártát követően.

 

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik teljesítik a Játékszabályzat 5. pont első bekezdésében meghatározottakat. A Társaság jogosult eldönteni, hogy valamely beküldött hirdetés megfelel-e a Felhasználási Feltételeknek. A sorsolás számítógépes szoftver alkalmazásával, véletlenszerűen történik.

 

Amennyiben a Játékos személyes adatait hiányosan vagy valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, vagy az általa beküldött hirdetés nem felel meg az 5. pontban foglalt feltételeknek, nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, 18. életévét nem töltötte be, jelentkezése nem minősül sikeresnek, a jelentkező pedig nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

A Nyertest a Társaság a megadott e-mailcímén értesíti a sorsolást követő 1 napon belül. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül küldött írásbeli visszajelzése esetén, e-mailen kerül megküldésre a Nyeremény.

 

A Társaság a Nyertes mellett egy pótnyertest is kisorsol (a továbbiakban: Pótnyertes).

 

Amennyiben a Nyertes értesítése meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a Nyertes a nyertességéről történő e-mailes értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Társasággal, a Nyeremény nem kézbesíthető a részére, vagy annak átvételét megtagadja, a Nyeremény átvételére a Pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt átveszi, a Nyereményjáték lezárul. Amennyiben a kisorsolt Pótnyertes nyerés tényéről történő értesítése meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a Pótnyertes nyertességéről történő e-mailes értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Társasággal, a Nyeremény nem kézbesíthető a részére, vagy annak átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény Pótnyertes általi átvételével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

 

 

A Nyeremények utáni esetleges adófizetési kötelezettséget a Társaság teljesíti a Nyertes, illetve a Pótnyertes helyett.

 

 1. Adatvédelem

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét jelentő személyes adatait a Társaság, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja. A Nyereményjáték kapcsán a Játékosok, illetve a játékra jelentkezők által megadott személyes adatok jelen Játékszabályzat szerinti felhasználása az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok, így a név, az e-mailcím pedig személyes adat.

 

Adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyertes értesítése, Nyeremény átadása.

 

Adatkezelés időtartama: Nyeremény sikeres megküldésének napja, vagy legkésőbb a Nyereményjáték lezárásának napja.

 

Adatkezelés jogalapja: a Játékos (érintett) kifejezett hozzájárulása. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelő emellett az Infotörvény 6. § (5) bekezdés alapján is kezelheti a személyes adatokat, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. Az adatkezelés azonosító száma: NAIH-74055.

 

Az adatkezelés szempontjából adatkezelőnek a Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., emailcím: ugyfelszolgalat@jofogas.hu) minősül. A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan törvényben meghatározott jogosultságokkal rendelkezik, amely alapján tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről, és kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását a Társaság lenti elérhetőségeire eljuttatott nyilatkozatával. Az érintetti jogosultságok részletes leírását és szabályait az Infotörvény 13. fejezete tartalmazza. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, amennyiben a Társasággal történő közvetlen egyeztetés nem vezet eredményre, az alábbi hatósághoz lehet fordulni: NAIH (Székhely: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (36) 1 391 1400; Fax: (36) 1 391 1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

 

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse nyertességének tényéről.

 

 

 

 1. Felelősség

 

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

 

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

 

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

 

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Budapest, 2017. 11.30.