add_circle Hirdetésfeladás

Játékszabályzat

Melyik a legszebb eladó otthon a Jófogáson?

  1. A Nyereményjáték szervezője

 

A Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), a Jófogás.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap), üzemeltetője a Weblap népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték), amely a Weblap Ingatlan főoldalán és egyéb aloldalain, a NLCafe.hu oldalon, az Index.hu weboldalon, valamint a www.Startlap.hu oldalon kerül meghirdetésre.

 

  1. A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékon az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

 

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos). A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

 

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket, valamint a Weblap felhasználási feltételeit (http://www.jofogas.hu/szabalyzat) és adatvédelmi szabályzatát (http://www.jofogas.hu/adatvedelem). A legszebbingatlan@jofogas.hu e-mail címre történő levélküldés a Nyereményjáték szempontjából jelentkezésnek minősül, amellyel a Játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

 

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat az irányadó, azzal, hogy a jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Felhasználási Feltételei, Adatvédelmi szabályzata, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

  1. A Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2017. március 07. napján, 0:00 órától kezdődik, és 2017. március 10. napján, 12:00 óráig tart (a továbbiakban: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezést határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény kézbesítéséhez kapcsolódik.

 

 

  1. Nyeremény

 

Az Időtartam alatt ingatlan hirdetést beküldő Játékosok között 1 db, 500.000,- Ft értékű IKEA ajándékutalványt sorsolunk ki, amely bármely magyarországi IKEA áruházban levásárolható (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 

  1. A Nyereményjáték menete

 

Az Időtartam alatt a Weblapon elérhető, eladó ingatlanok hirdetései közül a Játékos választása szerint legszebb, ház vagy lakás ingatlan hirdetésének linkjét kell elküldeni a legszebbingatlan@jofogas.hu e-mailcímre, 2017. március 10. 12:00 óráig. A Nyereményjátékon kizárólag olyan, eladó ház vagy ingatlan hirdetés beküldésével lehet részt venni, amely esztétikai szempontból valóban megfelel a Nyereményjáték elnevezése szerinti célnak, azaz nem szenved valamilyen feltűnő hibában, hiányosságban.

 

Egy Játékos egy hirdetés megküldésével vehet részt a Nyereményjátékban.

 

A Nyeremény sorsolására 2017. 03. 13. napon 13 óráig kerül sor.

 

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik teljesítik a Játékszabályzat 5. pont első bekezdésében meghatározottakat. A Társaság jogosult eldönteni, hogy valamely beküldött hirdetés megfelel-e az 5. pontban foglalt feltételeknek. A sorsolás számítógépes szoftver alkalmazásával, véletlenszerűen történik.

 

Amennyiben a Játékos személyes adatait hiányosan vagy valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, vagy az általa beküldött hirdetés nem felel meg az 5. pontban foglalt feltételeknek, jelentkezése nem minősül sikeresnek, a jelentkező pedig nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

A Nyertest a Társaság a beküldési e-mailcímén értesíti a sorsolást követő 3 napon belül. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a legszebbingatlan@jofogas.hu e-mail címen kell jelentkezniük a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés érdekében.

 

A Társaság a Nyertes mellett egy pótnyertest is kisorsol (a továbbiakban: Pótnyertes).

 

Amennyiben a Nyertes nyertességéről történő értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Társasággal a legszebbingatlan@jofogas.hu e-mail címen, és nem küldi meg a személyes adatait (Név, lakcím, telefonszám), a Nyeremény nem kézbesíthető a részére, vagy annak átvételét megtagadja, a Nyeremény átvételére a Pótnyertes válik jogosulttá.

 

A Nyeremények utáni adófizetési kötelezettséget a Társaság teljesíti a Nyertes helyett.

 

A Nyertes a Nyereményhez futárszolgálat útján jut hozzá.

 

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve nyereménye átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

  1. Adatvédelem

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, a nyereménye átadásához, átvételéhez átadásra kerülő cím- és elérhetőségi adatokat, valamint a jelentkezése során küldött üzenetében megadott személyes adatait a Társaság, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja.

 

A Társaság felhívására a Játékos nevének, lakcímének, születési dátumának, telefonszámának, e-mail címének és egyéb elérhetőségének szolgáltatása lehet szükséges, annak érdekében, hogy a Társaság a jelen Játékszabályzatban foglaltakat érvényesülését ellenőrizni tudja.

 

Adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyertes értesítése, Nyeremény átadása.

 

Adatkezelés időtartama: Nyeremény sikeres kézbesítésének napja, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárásának napja.

 

Adatkezelés jogalapja: a Játékos (érintett) kifejezett hozzájárulása. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés egyéb körülményeire a Társaság Adatvédelmi Szabályzata (http://www.jofogas.hu/adatvedelem) irányadó. Az adatkezelés azonosító száma: NAIH-74055.

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

 

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse nyertességének tényéről. A Játékos elfogadja, hogy a Társaság a Nyereménynek a Nyertes részére történő kézbesítésére postai szolgáltatót, az adatkezelés szempontjából adatfeldolgozót vesz igénybe, akit a Társaság a Nyeremény kézbesítésével megbíz, amely megbízás részeként a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat a Társaság átadja az adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó a Nyeremény átvételének további feltételeként esetlegesen további adatok megküldését, vagy igazoló dokumentumok felmutatását igényelheti, vagy az átvételt személyes megjelenéshez kötheti. A Nyeremény akkor kerülhet átadásra, ha a kiválasztott Játékos valós elérhetőségeket ad meg.

 

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Társaság Pótnyertes részére kézbesítteti a Nyereményt. Amennyiben a Pótnyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Pótnyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a Pótnyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény sikeres kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

 

  1. Felelősség

 

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

 

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

 

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

 

A Játékszabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a https://docs.jofogas.hu/legszebbingatlan címen érhető el.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Budapest, 2017. 03. 07.