add_circle Hirdetésfeladás

Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet, adószáma: 14918618-2-41; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@jofogas.hu, telefon:+36-1/808-8288; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett www.ujepitesu.jofogas.hu weboldalon keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozó ÜZLETI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (hatályos 2019. augusztus 1. napjától).

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzleti ÁSZF) a Társaság által üzemeltetett jofogas.hu URL címen elérhető weboldal ujepitesu.jofogas.hu aloldalán (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) történő hirdetésfeltöltés és az ahhoz kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások (a jelen Üzleti ÁSZF 4. pontja szerinti szolgáltatások, a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) üzleti felhasználók (a továbbiakban: Üzleti Felhasználó) általi igénybevételére vonatkoznak.

1.2 Üzleti Felhasználónak minősül az a gazdálkodó szervezet, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében (ideértve azt az esetet is, ha jogszabály által meghatározott feladata teljesítése körében) használja a Weboldalt és vesz igénybe Szolgáltatásokat. Az Üzleti Felhasználók a Weboldalon az ujepitesu.ingatlan.hu aloldalon kizárólag a jelen Üzleti ÁSZF és az annak megfelelően a Társasággal megkötött érvényes és hatályos Egyedi Szerződés alapján hirdethetnek, illetve vehetnek igénybe bármilyen Szolgáltatást.

1.3 A jelen Üzleti ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § rendelkezése szerinti általános szerződési feltételeknek tekintendő és irányadó valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó között az ujepitesu.jofogas.hu Weboldalon elérhető Szolgáltatások tárgyában létrejött jogviszonyra.

1.4 Az Üzleti ÁSZF és az Egyedi Szerződések úgy tekintendők, hogy azok egymást kölcsönösen kiegészítik. Mindazon kérdésekben, amelyekre vonatkozóan az Egyedi Szerződés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzleti ÁSZF rendelkezései mellett a Weboldal használatára vonatkozó, https://docs.jofogas.hu/uj-epitesu-jofogas-felhasznaloi-szabalyzat  linken elérhető Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadók, melyek a jelen Üzleti ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. Azon kérdésekre, amelyeket sem az Egyedi Szerződés, sem a jelen Üzleti ÁSZF nem szabályoz, a Felhasználási Feltételek mindenkori rendelkezései irányadók. Amennyiben az Üzleti ÁSZF és a Felhasználási Feltételek valamely kérdést egymástól eltérően szabályoznak, az Üzleti ÁSZF rendelkezései irányadók. Amennyiben az Egyedi Szerződés egy adott pontjára vonatkozóan a jelen Üzleti ÁSZF további, kiegészítő szabályozást tartalmaz, úgy az adott Egyedi Szerződés ezen pontja szerinti kérdésben az Üzleti ÁSZF kiegészítő rendelkezése szintén alkalmazandó. Amennyiben az Üzleti ÁSZF és az Egyedi Szerződés valamely kérdést egymástól eltérően szabályoznak, az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók.

1.5 Amennyiben az Üzleti ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az Üzleti ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti rendelkezés céljához leginkább közel álló szabállyal pótolni.

1.6 Az Üzleti Felhasználó a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Üzleti ÁSZF, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező, https://docs.jofogas.hu/uj-epitesu-jofogas-adatvedelmi-tajekoztato linken elérhető Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal azok betartására. A Weboldalt minden Üzleti Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

1.7 Az Üzleti Felhasználó a Szolgáltatások megrendelésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság az Üzleti Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például kapcsolattartói adatok) rögzíti, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.8 A jelen Üzleti ÁSZF-re a magyar jog irányadó, az ebben, illetve az egyes jogviszonyokra a jelen Üzleti ÁSZF alapján irányadó szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. FOGALMAK

2.1 Az Üzleti ÁSZF-ben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

2.2 Előfizetés: az Üzleti Felhasználó és a Társaság között az Egyedi Szerződés létrejötte esetén fennálló jogviszony, amely alapján az Üzleti Felhasználó a Weboldalon elérhető ujepitesu.jofogas.hu aloldalon az Előfizetése szerinti Csomaghoz tartozó feltételek és a Weboldal szabályai szerint korlátlan számú apróhirdetést tölthet fel.

2.3 Egyedi Szerződés: a Társaság és az Üzleti Felhasználó között létrejövő egyedi szerződés, amely Előfizetés létrehozására vonatkozik.

2.4 Előfizetési Díj: Az Előfizetési Díj a választott Csomag típusától függő díj (“Csomagdíj”) után fizetendő.

2.5 Csomag: az Előfizetésben megrendelt  Projekt Profil, ahol az Üzleti felhasználók korlátlan mennyiségben tölthetnek fel kizárólag újépítésű, vagy építés alatt álló ingatlan apróhirdetéseket. Az Üzleti Felhasználók az Egyedi Szerződés megkötése során választhatnak a 4.2. pont szerinti Csomagok közül.

 1. AZ ÜZLETI ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

3.1 Az Üzleti ÁSZF címben jelzett időponttól hatályos és határozatlan időre, visszavonásig szól.

3.2 Az Üzleti ÁSZF módosítása esetén a Társaság az Üzleti Felhasználókat legalább a módosítás hatályba lépését megelőzően 5 nappal tájékoztatja, oly módon, hogy a változásokat, azok összefoglalását, illetve a változások hatályba lépésének dátumát a Weboldalon közzéteszi.

3.3 Az Előfizetéshez tartozó funkciók Üzleti ÁSZF módosítását követő változatlan használatával az Üzleti Megrendelő elfogadja az Üzleti ÁSZF módosított tartalmát. Az Üzleti ÁSZF módosításai nem érintik a hatálybalépés időpontjában megkötött Egyedi Szerződéseket. A módosítás hatályba lépését követően feladott apróhirdetésekre és létrejövő Egyedi Szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

 1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

4.1 A Társaság a Weboldalon elérhető, kereshető adatbázist tartalmazó felületén nyújt apróhirdetés közzétételére vonatkozó és ahhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat. Az Üzleti Felhasználók a Weboldalon kizárólag érvényes Előfizetéssel jogosultak úgynevezett Projekt Profilt és hirdetést (Céges vagy Vállalati hirdetést) megjelentetni, közzétenni és az adott Csomaghoz tartozó szolgáltatásokat igénybe venni. Előfizetéssel kizárólag érvényes és hatályos Egyedi Szerződéssel rendelkező Üzleti Felhasználók rendelkeznek.

4.2 A Társaság a következő Csomagokat teszi elérhetővé Üzleti Felhasználói részére:

(valamennyi csomag a továbbiakban együttesen: Csomag). A fenti pontokban megjelölt Csomagok alapján az Üzleti Felhasználó a Weboldalon korlátlan számú apróhirdetési helyet kap, amelyen apróhirdetéseket jeleníthet meg. Az Üzleti Felhasználó egy hirdetési helyen kizárólag saját hirdetését jogosult elhelyezni. A Csomagokban foglalt hirdetési helyek az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam alatt (érvényességi idő) érhetők el. A Csomagokért fizetendő díjakat a jelen Üzleti ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Díjszabás tartalmazza.

4.3. Az Előfizetés vonatkozásában a Társaság évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a Weboldal és az azon igénybe vett Szolgáltatások elérhetőségét és működését. A rendelkezésre állási időbe nem számít a bejelentett karbantartások időtartama, továbbá a Társaság érdekkörén kívül álló okból történő szünetelés. A Társaság jogosult a szolgáltatásnyújtást szüneteltetni (az aktuálisan igénybe vett Szolgáltatásokkal együtt), amennyiben annak nyújtása technikai akadályba, vagy előre nem látható és nem elhárítható akadályba ütközik. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Társaság nem vállal felelősséget, ezen időszakok a vállalt rendelkezésre állási időbe nem számítanak bele.

4.4. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Előfizetéshez tartozó, jelen Üzleti ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtásának módján és feltételein a jelen Üzleti ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek betartásával változtasson, vagy hogy ezen funkció nyújtását beszüntesse.

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS

5.1 Egyedi Szerződés a Társaság és az Üzleti Felhasználó alábbiak szerinti megállapodása esetén jön létre. A Társaság az Üzleti Felhasználó érdeklődésére írásos ajánlatot küld, melyben megjelöli az ajánlati kötöttségének időtartamát is. Az Üzleti Felhasználó az Egyedi Szerződés megkötését a Társaság által kiadott Megrendelőlapnak a Társaság által az ajánlatban megadott időszakon belül, cégszerűen aláírt formában a Társaság által Üzleti Felhasználója részére kijelölt üzletkötő emailcímére történő visszaküldésével tudja kezdeményezni. Az Üzleti Felhasználó megkeresésére a Társaság az Üzleti Felhasználó részére elérhető egyedi üzleti feltételekről írásos ajánlat formájában tájékoztatja az Üzleti Felhasználót. Az Egyedi Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Társaság által kiadott Megrendelőlapot az Üzleti Felhasználó cégszerűen aláírva, az ajánlatban érvényességi időtartamként meghatározott idő alatt a Társaság részére megküldi, az a Társasághoz megérkezik és azt a Társaság írásban (e-mailben) visszaigazolja. A Társaság az Üzleti Felhasználó megrendelésének elfogadása esetén a Megrendelőlap szerinti szerződés létrejöttét 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja az Üzleti Felhasználó részére. A szolgáltatás nyújtására jelen pont szerint létrejött magyar nyelvű Egyedi Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az Üzleti Felhasználó azonban köteles a saját példányából megőrizni és iktatni egy példányt.

5.2 Az Üzleti Felhasználó a Társasággal a Weboldalon megadott üzletkötői elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot és jelezheti igényét az Egyedi Szerződés megkötésére vonatkozóan. A Társaság az Üzleti Felhasználóval a nevében az Egyedi Szerződést megkötő, képviseleti joggal rendelkező természetes személyeken, vagy az általa adminisztrátorként bejelentett kapcsolattartó személyen keresztül tartja a kapcsolatot.

5.3 Az Üzleti Felhasználó igénye szerint a Társaság értékesítője az Üzleti Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre megküldi a Társaság előfizetési feltételeit és az annak elfogadására szolgáló Megrendelőlapot. Az Üzleti Felhasználó a Megrendelőlap aláírásával és a Társasághoz történő eljuttatásával tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a jogviszonyra a megrendelésben foglaltakon kívül a jelen Üzleti ÁSZF, továbbá a Felhasználási Feltételek is irányadók. Az Üzleti Felhasználó és a Társaság közötti jogviszony Előfizetés esetén a Megrendelőlapon feltüntetett és a Társaság által visszaigazolt határozott időtartamra jön létre.

5.4 Az Üzleti Felhasználó által megadott adatok és tények ellenőrzése a Társaság joga, de nem kötelessége. A Társaság fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az Üzleti Felhasználóval történő szerződéskötést, indokolás nélkül. Ebben az esetben a Társaság nem igazolja vissza az Üzleti Felhasználó által részére eljuttatott Megrendelőlap szerinti Egyedi Szerződést.

5.5 Az Üzleti Felhasználó által megadott bármely adat változása, vagy az Egyedi Szerződés szempontjából egyébként jelentős tény, adat, körülmény változása vagy felmerülése esetén az Üzleti Felhasználó köteles a Társaság felé jelezni azt és bejelenteni az új, érvényes adatokat, a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül. Az adatok valóságnak megfelelő szolgáltatása elmulasztásából, illetve a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő minden kártérítési vagy egyéb kötelezettség kizárólag a mulasztó Üzleti Felhasználót terheli.

5.6 Az Egyedi Szerződés megkötése önmagában nem jogosítja az Üzleti Felhasználót a Weboldal használatára és az Egyedi Szerződés szerinti szolgáltatások használatára, ahhoz az Üzleti Felhasználónak a Weboldalon érvényes Előfizetéssel kell rendelkeznie.

5.7 A Csomag-szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése esetén a Társaság az Üzleti Felhasználó részére a megrendelt szolgáltatások ellenértékére vonatkozó díjbekérőt és számlát a szolgáltatás megkezése előtt megküldi. A díjbekérőben feltüntetett szolgáltatási díj megfizetését követően, annak a Társaság számláján történő jóváírásától számított legfeljebb 3 (három) munkanapon belül a Társaság aktiválja a Szolgáltatást, melyet követően az Üzleti Felhasználó jogosulttá válik annak használatára.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, FELELŐSSÉG

6.1 Az Előfizetés keretében a Weboldalra elhelyezett apróhirdetésekre a Felhasználási Feltételek szerinti apróhirdetésekre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadók, a jelen Üzleti ÁSZF-ben meghatározott eltérésekkel. A Társaság felhívja az Üzleti Felhasználók figyelmét, hogy ezen hirdetéseket a Társaság által alkalmazott automatikus program ellenőrzi abból a szempontból, hogy egyazon hirdetés többször kerül-e feltöltésre (többszörözés).

6.2 A hirdetések Weboldalon való elhelyezése úgy történk, hogy az Üzleti Felhasználók egy adatbekérő formanyomtatványt töltenek ki és juttatnak el elektronikus úton a Társaság kapcsolattartója részére. A hirdetés Weboldalra való feltöltését az Üzleti Felhasználók nevében a Társaság végzi el, annak tartalmáért azonban felelősséget nem vállal. Az Üzleti Felhasználók által a Weboldalra elhelyezett apróhirdetéseknek a Felhasználói Feltételekben meghatározott feltételeknek meg kell felelniük, illetve a jogszabályba, vagy a Felhasználói Feltételekbe ütközés esetén a Társaság a Felhasználási Feltételekben meghatározott lépéseket jogosult megtenni, további visszatérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül. A Felhasználói Feltételek betartása az Üzleti Felhasználó kötelezettsége, és annak megszegéséért az Üzleti Felhasználó tartozik felelősséggel.

6.3 Az Üzleti Felhasználó nevében eljáró személyek a Weboldal szolgáltatásainak használata során kötelesek betartani a jelen Üzleti ÁSZF és a Felhasználási Feltételek vonatkozó szabályait.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek kapcsán a termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával az Üzleti Felhasználó rendelkezik.

Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék vagy szolgáltatás megnevezését kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weboldalon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés.

Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele továbbá legalább az érintett ingatlan irányítószámának megadása. A hirdetés termékoldalán a Társaság tájékoztató jelleggel feltünteti az ingatlan megközelítő (de nem pontos) térképi elhelyezkedését a hirdető által megadott címadatok alapján. Az ingatlan teljes címe és tényleges térképi elhelyezkedése nem jelenik meg a hirdetésben.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

6.4 A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Üzleti ÁSZF-be ütközik. A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (ugyfelszolgalat@jofogas.hu) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Társaságot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

6.5 Felelősség: Az Üzleti Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzleti Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Üzleti ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

Az Üzleti Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Üzleti ÁSZF-be ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Üzleti Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte az Üzleti Felhasználó jelen Üzleti ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt az Üzleti Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további, Üzleti ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

A Társaság nem felelős az Üzleti Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá az Üzleti Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Társaság jogosult megtenni az Üzleti Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba. A Társaság nem vállal felelősséget az Üzleti Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, az Üzleti Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Amennyiben az Üzleti Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, az Üzleti Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot az Üzleti Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

Az Üzleti Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Üzleti ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

Az Üzleti Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

7.1. Az Üzleti Felhasználó az Előfizetési Díjat előre és a Társaság által számára megküldött elektronikus számlán megjelölt adatok szerint, banki átutalás útján köteles megfizetni. A megjegyzés rovatban az Üzleti Felhasználó szerződésszámát és az érintett elektronikus számla számát kell feltüntetni. Az átutalással kapcsolatban kiszabható díjak, terhek megfizetése kizárólag az Üzleti Felhasználót terheli. Az elektronikus számlát a Társaság az Üzleti Felhasználó által megadott e-mailcímre küldi meg. Az Üzleti Felhasználó hozzájárul ahhoz és elfogadja azt, hogy részére a Társaság elektronikus számlát állítson ki.

7.2 Az Üzleti Felhasználó az Előfizetéséhez megrendelt szolgáltatásokért az alábbi díjakat köteles megfizetni:

7.3 Az Üzleti Felhasználó az Előfizetése szerint a Társaságnak járó díjakat magyar forintban, bámilyen levonás nélkül köteles megfizetni, az Üzleti Felhasználó nem jogosult a Társasággal fennálló jogviszonyából eredő fizetési kötelezettségét semmilyen követeléssel csökkenteni. Az árak az irányadó ÁFA nélkül kerülnek feltüntetésre, amelyet az Üzleti Felhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az arra jogosult Üzleti Felhasználó áfamentesen kíván díjat fizetni, erre vonatkozó igényét az ajánlatkérése alkalmával jeleznie szükséges.

 1. A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI

8.1 Az Egyedi Szerződés Társaság által történő egyoldalú és azonnali hatályú megszüntetése az alábbi esetekben lehetséges:

A Társaság a fenti esetek bármelyiében jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Társaság nem köteles a felmondási szándékáról az Üzleti Felhasználót előzetesen tájékoztatni, és nem köteles a szerződésszegő magatartása abbahagyására felszólítani, vagy határidőt szabni a felmondás alapjául szolgáló ok megszüntetésére. A Társaság az azonnali hatályú felmondást az Értesítésekre vonatkozó szabályok szerint e-mailen közli az Üzleti Felhasználóval, amelyben megjelöli a felmondás okát, a szerződésszegő magatartás rövid leírását és az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontját, továbbá – amennyiben alkalmazásra kerül – az Üzleti Felhasználó letiltásának (lásd 8.3. pont) tényét és időtartamát. Az Egyedi Szerződés megszűnésének napjával valamennyi, a Társaság és az Üzleti Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és a Társaság nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény az Üzleti Felhasználót terheli. Az azonnali hatályú felmondás esetén a megszűnéskor a Csomag-szolgáltatás és a Szolgáltatások nyújtása megszűnik, és a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a Weboldalon.

8.2 Az Üzleti Felhasználó Előfizetésének felfüggesztése:

8.3 Az Üzleti Felhasználó letiltása:

A 8.1. pontban meghatározott esetekben a Társaság jogosult az Üzleti Felhasználót a Weboldal használatából kizárni. A Társaság a letiltott személyekkel nem hoz létre semmilyen jogviszonyt, részükre nem teszi elérhetővé egyetlen szolgáltatását sem.

 1. SZERZŐI ÉS SZOMSZÉDOS JOGOK

9.1 A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

9.2 Az Üzleti Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az Üzleti Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. Az Üzleti Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

9.3 A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

9.4 Az Üzleti Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért az Üzleti Felhasználó felelős.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

10.1 Az Előfizetés az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam jelen Üzleti ÁSZF szerinti lejártával megszűnik.

10.2 Az Egyedi Szerződés megszűnik, amennyiben a Társaság gyakorolja a 8.1. pont szerinti jogát.

10.3 A Társaság jogosult az Egyedi Szerződést egyoldalúan megszüntetni, amennyiben a Szolgáltatás elveszti létjogosultságát, illetve a Társaság körülményeiben bekövetkező, szerződéskötéskor előre nem látható lényeges változás bekövetkezése esetén. Ebben az esetben a 8.1. pontban foglaltak irányadók.

10.4 A jogviszony megszűnésével az Előfizetés nyújtása megszűnik, azok az Üzleti Felhasználó által kiegyenlített időszakra vonatkozóan elérhetőek a Weboldalon, kivéve a jelen Üzleti ÁSZF eltérő rendelkezése esetén.

10.5 Az Üzleti Felhasználó jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni, amennyiben a Társaság a megrendelt Csomag-szolgáltatást 5 munkanapon túl nem kezdi meg nyújtani. Az Üzleti Felhasználó jogosult felmondani azonnali hatállyal az Egyedi Szerződést, amennyiben a Társaság valamely megrendelt Szolgáltatást 5 munkanapon túl nem kezdi meg nyújtani. A felmondás esetén a Társaság és az Üzleti Megrendelő kötelesek elszámolni egymással.

 1. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, PANASZKEZELÉS ÉS ÉRTESÍTÉSEK

11.1 Az Üzleti Felhasználók részére a Társaság kizárólag telefonon és e-mailen biztosít ügyfélkapcsolatot, amely lehetőségeket az Üzleti Felhasználó részére átadott ügyfélkapcsolati jelszóval történő azonosítása esetén használhat.

11.2 A Társaság ügyfélkapcsolati elérhetőségein az Üzleti Felhasználó kérdést intézhet a Társasághoz, panaszt tehet, hibát jelenthet be, illetve igényt érvényesíthet. Egyéb jognyilatkozat megtételére az Üzleti Felhasználó írásban, postai úton köteles (felmondás, elállás, stb.). Az Üzleti Felhasználó által tett megkereséseket a Társaság a Felhasználói Feltételekben a panaszkezelésre vonatkozóan ismertetett eljárásrend szerint kezeli, az alábbi eltérésekkel.

11.3 A Társaság által számlázott díjakra vonatkozó vitatás esetén az Üzleti Felhasználó vitatását és annak indokait írásban köteles megküldeni a Társaság részére, haladéktalanul, de legkésőbb azok esedékességétől számított 5 napon belül. A bejelentésnek a vitatott összeg megfizetésére nincs halasztó hatálya. A bejelentést a Társaság 20 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Üzleti Felhasználót. Amennyiben a Társaság vizsgálatának eredménye szerint az Üzleti Felhasználó jogszerűen számlázható díjakhoz képest túlfizetésben van, a többlettel elszámol az Üzleti Felhasználó felé.

11.4 A Társaság az Üzleti Felhasználót a szerződést érintő kérdésekről, így különösen fizetési késedelemről, felfüggesztésről, szüneteltetésről, korlátozásról, karbantartásról, módosításokról az az Egyedi Szerződésben kapcsolatfelvételi helyként meghatározott emailre küldött értesítéssel jogosult tájékoztatni.

 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

12.1 Az Társaság, mint adatkezelő az Üzleti Felhasználó képviseletében eljáró kapcsolattartóinak adatait a szerződés megkötése és teljesítése érdekében kezeli (Szerződés teljesítése, illetve az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés). A Társaság az Üzleti Felhasználó által bejelentett kapcsolattartói adatokat a szerződés időtartama alatt, az Egyedi Szerződésben megadott személyes adatokat pedig a szerződés megszűnését követően a megszűnést követő 8 éves időtartam alatt őrzi, a Társaságra kötelező, a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség okán.

12.2. Az Üzleti Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság részére az Egyedi Szerződés szerinti jogviszony alapján kizárólag olyan érintett természetes személyek személyes adatait közli a Társasággal, akik részére a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást megadták, és ennek megtörténtét igazolhatóan dokumentálja, a Társaság kérésére átadja.

12.3. Az Üzleti Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Társaság részére átadott valamennyi személyes adatban bekövetkezett minden változásról a Társaságot tájékoztatja az adatok naprakészen tartása és pontossága érdekében.

12.4. A személyes adatok kezelésére az adatkezelés további körülményei, az érintettek jogai tekintetében az ujepitesu.jofogas.hu Adatvédelmi Tájékoztatójának https://docs.jofogas.hu/uj-epitesu-jofogas-adatvedelmi-tajekoztato rendelkezései irányadók.

12.5. Hirdetés-áttöltés szolgáltatás igénybevételével feltöltött apróhirdetésekben megjelenő Üzleti Felhasználó képviseletében eljáró kapcsolattartói személyes adatok esetén az adatkezelés időtartama a hirdetések Weboldalon történő közzétételének időtartamához igazodik. Amikor az érintett apróhirdetések törlésre kerülnek a Weboldalról, az adatkezelés a Társaság részéről megszűnik.

 1. számú Melléklet

Díjszabás

Csomagdíjak (Áfá-val):

Start csomag (bruttó árak):

Alap csomag (bruttó árak):

Prémium csomag(bruttó árak):

Utolsó módosítás ideje: 2019. augusztus 1.

Korábbi Üzleti Általános Szerződési Feltételek ide kattintva érhetőek el.

A Társaság fenntartja a jogot egyedileg ajánlott mennyiségi kedvezmények, akcióik nyújtására.